ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / Tag Archives: แบบฝึกหัด

Tag Archives: แบบฝึกหัด

Feed Subscription

แนวข้อสอบ นิติกร กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

แนวข้อสอบ นิติกร กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

แนวข้อสอบ นิติกร กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 2 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 3 ถาม -ตอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 4 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไปสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 2560 5 แนวข้อสอบความสามาร ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิชาการพาณิชย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

แนวข้อสอบ นักวิชาการพาณิชย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

แนวข้อสอบ นักวิชาการพาณิชย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 1 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 2 แนวข้อสอบเก่านักวิชาการพาณิชย์ 2 ข้อ 3 แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ 4 ความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ 5 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการค้าต่างประเทศ 6 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  AEC ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเงินและบัญชี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเงินและบัญชี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเงินและบัญชี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการค้าต่างประเทศ 3 แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 4 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  AEC ด้านเศรษฐกิจ 5 การรวมกลุ่มทาง เศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ 6 ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการค้าต่างประเทศ 3 แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 4 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  AEC ด้านเศรษฐกิจ 5 การรวมกลุ่มทาง เศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการค้าต่างประเทศ 3 แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 4 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  AEC ด้านเศรษฐกิจ 5 การรวมกลุ่มทาง เศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ 6 ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการค้าต่างประเทศ 3 แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 4 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  AEC ด้านเศรษฐกิจ 5 การรวมกลุ่มทาง เศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ 6 คำศัพท์ ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการค้าต่างประเทศ 3 แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 4 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  AEC ด้านเศรษฐกิจ 5 การรวมกลุ่มทาง เศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ 6 ...

Read More »

แนวข้อสอบ ภาค ข.ครูผู้ช่วย วิทยาลัยชุมชน

แนวข้อสอบ ภาค ข.ครูผู้ช่วย วิทยาลัยชุมชน

แนวข้อสอบ ภาค ข.ครูผู้ช่วย วิทยาลัยชุมชน 1 แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้ 2 แนวข้อสอบการบริหารจัดการชั้นเรียน 3 แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน 4 แนวข้อสอบการวัดและประเมินผล 5 แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา 6 แนวข้อสอบจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู 7 แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครู 8 แนวข้อสอบจิตวิทยาการสอนและการแนะแ ...

Read More »

แนวข้อสอบ ภาค ก.ครูผู้ช่วย วิทยาลัยชุมชน

แนวข้อสอบ ภาค ก.ครูผู้ช่วย วิทยาลัยชุมชน

แนวข้อสอบ ภาค ก.ครูผู้ช่วย วิทยาลัยชุมชน 1 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ 2 ความสามารถด้านภาษา 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 แนวข้อสอบวัฒนธรรมและประเพณี 5 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 6 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 7 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.254 ...

Read More »

แนวข้อสอบ ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก

แนวข้อสอบ ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก

แนวข้อสอบ ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก 1 แนวข้อสอบรวมกฏหมายท้องถิ่น 2 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 4 สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม 5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 6 ...

Read More »
Scroll To Top