ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / Tag Archives: เจ้าพนักงานธุรการ

Tag Archives: เจ้าพนักงานธุรการ

Feed Subscription

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร)

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร)

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร) 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 3 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 4 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไปสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 60 5 แนวข้อสอบ พร ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทาน

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทาน

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน 3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน 4 แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 5 การปฏิบัติงานสารบรรณและธุรการทั่วไป 6 สรุปกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม 7 แนวข้ ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมสรรพากร

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมสรรพากร

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมสรรพากร 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสรรพากร 3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร 3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร 5 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 6 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป 7 แนวข้อสอบความรู้งานธุรกา ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กฟภ

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กฟภ

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กฟภ 1 ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 4 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test ) 5 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ( English Test ) 6 แนวข้อสอบความสามารถด้านค ...

Read More »

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครสอบเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน – 7 ตุลาคม 2559

ประกาศกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหร่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ด้วยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ ต ...

Read More »

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมทางหลวง

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมทางหลวง

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมทางหลวง 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวง 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทางหลวง 3 พรบ.ทางหลวง พ.ศ.2535 4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 5 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป 6 แนวข้อสอบเกี่ยวกับงานพัสดุ 7 แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ 8 แนวข้อสอบงานงบประมาณการเงินและบัญช ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานอัยการสูงสุด

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานอัยการสูงสุด

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานอัยการสูงสุด 1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด 2 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป 3 แนวข้อสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 4 พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ 2553 5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553 6 พระราชบัญญัติองค ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมเจ้าท่า

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมเจ้าท่า 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมเจ้าท่า 3 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 4 แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 5 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 6 แนวข้อสอบระเบียบสำนั ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมธนารักษ์

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมธนารักษ์

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมธนารักษ์ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์ 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมธนารักษ์ 3 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ 4 แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ 5 ความรู้เกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณ และจรรยาของข้าราชการ 6 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 7 แนวข้ ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมทางหลวง

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมทางหลวง

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมทางหลวง 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวง 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทางหลวง 3 พรบ.ทางหลวง พ.ศ.2535 4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 5 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป 6 แนวข้อสอบเกี่ยวกับงานพัสดุ 7 แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ 8 แนวข้อสอบงานงบประมาณการเงินและบัญช ...

Read More »
Scroll To Top