ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / Tag Archives: สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

Tag Archives: สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

Feed Subscription

แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 3 ประมวลรัษฎากร 4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ.2491 5 แนวข้อสอบ พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 6 ข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมภายในและกา ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 3 แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป 4 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 5 การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 6 ถาม – ตอบ การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครั ...

Read More »

แนวข้อสอบ วิศวกรปฏิบัติการ(โยธา) สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

แนวข้อสอบ วิศวกรปฏิบัติการ(โยธา) สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

แนวข้อสอบ วิศวกรปฏิบัติการ (โยธา) สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน วิศวกรปฏิบัติการ (โยธา) สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 3 แนวข้อสอบ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 4 ถาม -ตอบ พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542 5 แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมและร ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 3 พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 4 แนวข้อสอบ พรบ.คอมพิวเตอร์ พศ.2550 5 ความรู้พื้นฐานด้านดิจิตอลคอมพิวเตอร์ 6 ระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัยของ ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิเทศน์สัมพันธ์ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

แนวข้อสอบ นักวิเทศน์สัมพันธ์ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

แนวข้อสอบ นักวิเทศน์สัมพันธ์ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 3 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 4 แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป 5 การเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษเพื่อแจ้งให้ทราบ 6 การใช้ภาษาที่ถูกต้องและ ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 3 แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป 4 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 5 ความรู้เรื่อง  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 6 สรุป – ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน (บัญชี) สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน (บัญชี)  สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน (บัญชี)  สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 5 แนวข้อสอบ พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 6 แนวข้อสอบ ...

Read More »

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สตง

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สตง

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 3 ประมวลรัษฎากร 4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ.2491 5 แนวข้อสอบ พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 6 ข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการ ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สตง

แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สตง

แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 3 แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป 4 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 5 การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 6 ถาม – ตอบ การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ...

Read More »

แนวข้อสอบ วิศวกรปฏิบัติการ (โยธา) สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

แนวข้อสอบวิศวกรปฏิบัติการ (โยธา) สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 3 แนวข้อสอบ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 4 ถาม -ตอบ พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542 5 แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 6 การวิเค ...

Read More »
Scroll To Top