ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / Tag Archives: นิติกร

Tag Archives: นิติกร

Feed Subscription

แนวข้อสอบ นิติกร กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

แนวข้อสอบ นิติกร กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

แนวข้อสอบ นิติกร กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 2 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 3 ถาม -ตอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 4 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไปสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 2560 5 แนวข้อสอบความสามาร ...

Read More »

แนวข้อสอบ นิติกร กรมชลประทาน

แนวข้อสอบ นิติกร กรมชลประทาน

แนวข้อสอบ นิติกร กรมชลประทาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน 3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน 4 แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 5 สรุปกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 6 แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 7 แนวข้อสอบ พรบ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอ ...

Read More »

แนวข้อสอบ นิติกร กรมปศุสัตว์

แนวข้อสอบ นิติกร กรมปศุสัตว์

แนวข้อสอบ นิติกร กรมปศุสัตว์ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมปศุสัตว์ 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมปศุสัตว์ 3 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 4 แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 5 แนวข้อสอบ พรบ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติร ...

Read More »

แนวข้อสอบ นิติกร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

แนวข้อสอบ นิติกร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

แนวข้อสอบ นิติกร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 1 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560 2 สรุป + แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 3 ถาม-ตอบ แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 4 สรุป + แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ...

Read More »

แนวข้อสอบ นิติกร กรมสรรพากร

แนวข้อสอบ นิติกร กรมสรรพากร

แนวข้อสอบ นิติกร กรมสรรพากร 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสรรพากร 3 ถาม-ตอบ ความรู้เกี่ยวกบประมวลรัษฎากร 4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร 5 กฎหมายปกครอง 6 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 7 ประมวลกฎหมายอาญา 8 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 9 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร 10 ถาม-ตอ ...

Read More »

แนวข้อสอบ นิติกร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ประเทศไทย (กฟผ)

แนวข้อสอบ นิติกร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ประเทศไทย (กฟผ)

แนวข้อสอบ นิติกร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ประเทศไทย (กฟผ) 1 การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย กฟผ. 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 3 พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 5 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา _ Aptitude Test 6 แนวข้อสอบภาษาอั ...

Read More »

แนวข้อสอบ นิติกร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ)

แนวข้อสอบ นิติกร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ)

แนวข้อสอบ นิติกร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ) 1 ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 4 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test ) 5 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ( English Test ) 6 แนวข้อสอบความส ...

Read More »

เปิดสอบสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง วันที่16 – 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559

เปิดสอบสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง  วันที่16 – 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประกาศรับสมัคร :    ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ชื่อตำแหน่ง :    นิติกร อัตราเงินเดือน :    15,000 บาท ประเภท :     จำนวน ตำแหน่งว่าง :    8 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ :    ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดี ...

Read More »

แนวข้อสอบ นิติกร กรมธนารักษ์

แนวข้อสอบ นิติกร กรมธนารักษ์

แนวข้อสอบ นิติกร กรมธนารักษ์ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์ 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมธนารักษ์ 3 พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 4 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ 5 แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ.2491และแก้ไขเพิ่มเติม 7 แนว ...

Read More »

แนวข้อสอบนิติกร การประปานครหลวง (กปน)

แนวข้อสอบนิติกร การประปานครหลวง  (กปน)

แนวข้อสอบนิติกร การประปานครหลวง  (กปน) 1 ความรู้เกี่ยวกับการประปานครหลวง 2 พระราชบัญญัติการปะปานครหลวง 3 แนวข้อสอบ พรบ.การประปานครหลวงและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 4 แนวข้อสอบหลักธรรมมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 5 ความสามารถด้านเหตุผล 6 ความสามารถทางด้านตัวเลข 7 แนวข้อสอบหลักการใช้ภาษาไทย 8 แนวข้อสอบโปรแ ...

Read More »
Scroll To Top