ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / Tag Archives: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

Tag Archives: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

Feed Subscription

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการค้าต่างประเทศ 3 แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 4 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  AEC ด้านเศรษฐกิจ 5 การรวมกลุ่มทาง เศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมปศุสัตว์

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมปศุสัตว์

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมปศุสัตว์ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมปศุสัตว์ 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมปศุสัตว์ 3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 4 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 5 แนวข้อสอบการบริหารแผนงาน และการบริหารงบประมาณ 6 แนวข้อสอบการวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล 7 แนวข้อสอบ ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ)

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ)

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ) 1 ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 4 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test ) 5 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ( English Test ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 3 แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป 4 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 5 ความรู้เรื่อง  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 6 สรุป – ...

Read More »

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทย 2 ความรู้เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาด 3 การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล 4 ความรู้เรื่องการเมืองการปกครองและการบริหารราชการ 5 แนวข้อสอบการจัดทําแผนกลยุทธ์ 6 แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบา ...

Read More »

++new++แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

++new++แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 ความรู้เกี่ยวกับ-กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม 3 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 4 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 5 ...

Read More »

เก็ง++แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมทางหลวง

เก็ง++แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมทางหลวง

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมทางหลวง 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวง 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทางหลวง 3 พรบ.ทางหลวง พ.ศ.2535 4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 5 การบริหารงานจัดการทั่วไปและการจัดทำแผนงาน 6 การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล 7 แนวคิดด้านการติดตามและประเมินผล 8 แนวข้อ ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมธนารักษ์

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมธนารักษ์

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมธนารักษ์ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์ 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมธนารักษ์ 3 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ 4 แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ 5 ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการ 6 คู่มือการจัดทําเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม 7 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพน ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมการแพทย์

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมการแพทย์

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมการแพทย์ 2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์ 3 ความรู้เรื่องการบริหารงานจัดการทั่วไป การจัดทำแผนงาน 4 การบริหารแผนงาน โครงการ 5 ความรู้เกี่ยวกับแผนกลยุทธและแผนยุทธศาสตร์ 6 การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล 7 แนวข้อสอบ การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ 8 ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม  1 ความรู้เกี่ยวกับ-สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2 แนวข้อสอบสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 3 การติดตามและวิจัยประเมินผลโครงการ (ถาม-ตอบ) 4 การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผ ...

Read More »
Scroll To Top