ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / Tag Archives: นักวิชาการเงินและบัญชี

Tag Archives: นักวิชาการเงินและบัญชี

Feed Subscription

แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการค้าต่างประเทศ 3 แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 4 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  AEC ด้านเศรษฐกิจ 5 การรวมกลุ่มทาง เศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ 6 ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมการพัฒนาชุมชน

แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมการพัฒนาชุมชน

แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมการพัฒนาชุมชน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน 2 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 4 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 5 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เ ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 3 ประมวลรัษฎากร 4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ.2491 5 แนวข้อสอบ พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 6 ข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมภายในและกา ...

Read More »

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สตง

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สตง

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 3 ประมวลรัษฎากร 4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ.2491 5 แนวข้อสอบ พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 6 ข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการ ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมวิชาการเกษตร

แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมวิชาการเกษตร

แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมวิชาการเกษตร รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับ-กรมวิชาการเกษตร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร 3 การวิเคราะห์งบการเงิน 4 แนวข้อสอบเรื่องการเงิน 5 หลักการบัญชีเบื้องต้น 6 แนวข้อสอบหลักการบัญชี 7 การบริหารงบประมาณ 8 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประ ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI

แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI

แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ 3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ 4 พรบ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเ ...

Read More »

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมพัฒนาที่ดิน

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี  กรมพัฒนาที่ดิน

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี  กรมพัฒนาที่ดิน  1 ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาที่ดิน 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับที่ดิน 3 ความรู้เกี่ยวกับการเงินและการธนาคาร 4 ความรู้เรื่องการควบคุมภายใน 5 แนวทางการตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการ 6 หลักการบัญชีเบื้องต้น 7 แนวข้อสอบหลักการบัญชี 8 แนวข้อสอบวิชาการสอบบัญชี 9 แนวข้ ...

Read More »

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมวิชาการเกษตร

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมวิชาการเกษตร

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมวิชาการเกษตร รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับ-กรมวิชาการเกษตร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร 3 การวิเคราะห์งบการเงิน 4 แนวข้อสอบเรื่องการเงิน 5 หลักการบัญชีเบื้องต้น 6 แนวข้อสอบหลักการบัญชี 7 การบริหารงบประมาณ 8 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประม ...

Read More »

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาล (สสจ)

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาล (สสจ)

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาล (สสจ) 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 5 ความสามารถด้านภาษาไทย 6 แนวทางการตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการ 7 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 8 ความรู้ด้านการเงินและบัญชีเบื้องต้ ...

Read More »

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1 ความรู้เกี่ยวกับ-สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว พศ.2557 3 แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 4 ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2557 4 พระราชบัญญัติระ ...

Read More »
Scroll To Top