ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / Tag Archives: นักทรัพยากรบุคคล

Tag Archives: นักทรัพยากรบุคคล

Feed Subscription

แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมปศุสัตว์

แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมปศุสัตว์

แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมปศุสัตว์ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมปศุสัตว์ 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมปศุสัตว์ 3 สรุปสาระสำคัญระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 4 สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 5 รางวัลและการปรับเปลี่ยนตำแหน่ง 6 การวางแผนกำลังคน 7 นโยบาย ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงาน กพ.

แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงาน กพ.

แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงาน กพ. 1 การพัฒนาระบบราชการไทย (ถาม-ตอบ) 2 สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 3 แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาบ้านเมืองที่ดี 2546 4 แนวข้อสอบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  PMQA 5 การวางแผนกำลังคน 6 การประเมินสมรรถน ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมสรรพากร

แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล  กรมสรรพากร

แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล  กรมสรรพากร 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสรรพากร 3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร 4 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร 5 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 6 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560 7 นโยบายในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 8 แนว ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ)

แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ)

แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ) 1 ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 4 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test ) 5 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ( English Test ) 6 แนวข ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 3 แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป 4 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 5 การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 6 ถาม – ตอบ การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครั ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมเจ้าท่า

แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมเจ้าท่า

แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมเจ้าท่า 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมเจ้าท่า 3 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 4 แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 5 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 6 แนวข้อสอบระเบียบสำนัก ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล การประปานครหลวง (กปน)

แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล การประปานครหลวง  (กปน)

แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล การประปานครหลวง  (กปน) 1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป กปน 2 แนวข้อสอบความความรู้พื้นฐานด้าน IT 3 แบบทดสอบ Personality Test 4 การบริหารจัดการองค์กร 5 การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 6 การประเมินสมรรถนะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 7 การวางแผนกำลังคน 8 ความรู้เบ ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล 2 พระราชบัญญัติน้ำบาดาล 2520 3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 และแก้ไขเพิ่มเติม 4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ _HR 5 การบริหารทรัพยากรบุคคล 6 แนวข้อสอบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครั ...

Read More »

แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาล (สสจ)

แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาล (สสจ)

แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาล (สสจ) 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 5 ความสามารถด้านภาษาไทย 6 การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 7 การประเมินสมรรถนะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 8 การบริหารทรัพยากรบุค ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานการศึกษาเอกชน

แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานการศึกษาเอกชน

แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานการศึกษาเอกชน 1 คู่มือเตรียมสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 2 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม 3 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ...

Read More »
Scroll To Top