ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / Tag Archives: งานราชการ

Tag Archives: งานราชการ

Feed Subscription

แนวข้อสอบ แผนกวิเคราะห์และประเมินผลระบบงานกำลังพล สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม

แนวข้อสอบ แผนกวิเคราะห์และประเมินผลระบบงานกำลังพล สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม

แนวข้อสอบ แผนกวิเคราะห์และประเมินผลระบบงานกำลังพล สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ HR 2 นโยบายในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3 การบริหารจัดการองค์กร 4 การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 5 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 6 การพัฒนาองค์การ Organization Developm ...

Read More »

แนวข้อสอบ แผนกจัดทำข้อมูลการสนทนากองสารนิเทศ กระทรวงกลาโหม

แนวข้อสอบ แผนกจัดทำข้อมูลการสนทนากองสารนิเทศ กระทรวงกลาโหม

แนวข้อสอบแผนกจัดทำข้อมูลการสนทนากองสารนิเทศ สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม 1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 2 ความรู้เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 3 แนวข้อสอบ+สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไปสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 2560 4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ...

Read More »

แนวข้อสอบ นายทหารสัญญาบัตร กระทรวงกลาโหม

แนวข้อสอบ นายทหารสัญญาบัตร กระทรวงกลาโหม

แนวข้อสอบ นายทหารสัญญาบัตร สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม 1 แนวข้อสอบแบบธรรมเนียมทหาร 2 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป 3 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 5 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา 6 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 7 สาระสำคัญของประชาคมอาเซียน 8 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไปสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 2560 9 แนวข ...

Read More »

แนวข้อสอบ นายทหารประทวน กระทรวงกลาโหม

แนวข้อสอบ นายทหารประทวน กระทรวงกลาโหม

แนวข้อสอบนายทหารประทวน สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม 1 แนวข้อสอบแบบธรรมเนียมทหาร 2 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป 3 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 5 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา 6 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 7 สาระสำคัญของประชาคมอาเซียน 8 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไปสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 2560 9 แนวข้อสอ ...

Read More »

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สตง

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สตง

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 3 ประมวลรัษฎากร 4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ.2491 5 แนวข้อสอบ พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 6 ข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการ ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สตง

แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สตง

แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 3 แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป 4 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 5 การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 6 ถาม – ตอบ การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ...

Read More »

แนวข้อสอบ วิศวกรปฏิบัติการ (โยธา) สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

แนวข้อสอบวิศวกรปฏิบัติการ (โยธา) สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 3 แนวข้อสอบ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 4 ถาม -ตอบ พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542 5 แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 6 การวิเค ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สตง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สตง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 3 พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 4 แนวข้อสอบ พรบ.คอมพิวเตอร์ พศ.2550 5 ความรู้พื้นฐานด้านดิจิตอลคอมพิวเตอร์ 6 ระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัยของข ...

Read More »

นักวิเทศน์สัมพันธ์ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สตง

นักวิเทศน์สัมพันธ์ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สตง

แนวข้อสอบนักวิเทศน์สัมพันธ์ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 3 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 4 แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป 5 การเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษเพื่อแจ้งให้ทราบ 6 การใช้ภาษาที่ถูกต้องและก ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สตง

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สตง

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 3 แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป 4 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 5 ความรู้เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 6 สรุป – แผ ...

Read More »
Scroll To Top