ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / Tag Archives: กรมปศุสัตว์

Tag Archives: กรมปศุสัตว์

Feed Subscription

แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล กรมปศุสัตว์

แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล กรมปศุสัตว์

แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล กรมปศุสัตว์ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมปศุสัตว์ 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมปศุสัตว์ 3 เทคโนโลยีชีวภาพกับการขยายพันธุ์สัตว์ 4 ความรู้เกี่ยวกับสัตว์น้ำ 5 ความรู้วิชาสัตวบาล 6  แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 7 ความรู้พื้นฐานทางด้านช่างเครื่องกล 8 แนวข้อสอบช่างเครื่องกล9 แนวข้อสอบวิชา งานเครื่องมื ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมปศุสัตว์

แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมปศุสัตว์

แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมปศุสัตว์ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมปศุสัตว์ 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมปศุสัตว์ 3 เทคโนโลยีชีวภาพกับการขยายพันธุ์สัตว์ 4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสัตวศาสตร์ 5 ถาม – ตอบ ความรู้สัตวศาสตร์ 6 การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัตการ (Quality Control) 7 ความรู้เกี่ยวกับกล้องจุล ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ กรมปศุสัตว์

แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ กรมปศุสัตว์

แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ กรมปศุสัตว์ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมปศุสัตว์ 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมปศุสัตว์ 3 เทคโนโลยีชีวภาพกับการขยายพันธุ์สัตว์ 4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสัตวศาสตร์ 5 ถาม – ตอบ ความรู้สัตวศาสตร์ 6 การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัตการ (Quality Control) 7 ความรู้เกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์ 8 ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิชาการสัตวบาล กรมปศุสัตว์

แนวข้อสอบ นักวิชาการสัตวบาล กรมปศุสัตว์

แนวข้อสอบ นักวิชาการสัตวบาล กรมปศุสัตว์ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมปศุสัตว์ 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมปศุสัตว์ 3 เทคโนโลยีชีวภาพกับการขยายพันธุ์สัตว์ 4 ความรู้เกี่ยวกับสัตว์น้ำ 5 ความรู้วิชาสัตวบาล 6 สรุปเนื้อหาใช้สอบนักวิชาการสัตวบาล 7 การผลิตอาหารสัตว์ สวนประกอบอาหารสัตว์ 8 กฏหมายควบคุมการผลิตอาหารสัตว์ 9 ...

Read More »

แนวข้อสอบ นิติกร กรมปศุสัตว์

แนวข้อสอบ นิติกร กรมปศุสัตว์

แนวข้อสอบ นิติกร กรมปศุสัตว์ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมปศุสัตว์ 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมปศุสัตว์ 3 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 4 แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 5 แนวข้อสอบ พรบ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติร ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ กรมปศุสัตว์

แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ กรมปศุสัตว์

แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ กรมปศุสัตว์ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมปศุสัตว์ 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมปศุสัตว์ 3 เทคโนโลยีชีวภาพกับการขยายพันธุ์สัตว์ 4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสัตวศาสตร์ 5 ถาม – ตอบ ความรู้สัตวศาสตร์ 6 การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัตการ (Quality Control) 7 ความรู้เกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์ 8 ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมปศุสัตว์

แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมปศุสัตว์

แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมปศุสัตว์ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมปศุสัตว์ 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมปศุสัตว์ 3 สรุปสาระสำคัญระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 4 สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 5 รางวัลและการปรับเปลี่ยนตำแหน่ง 6 การวางแผนกำลังคน 7 นโยบาย ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสัตวบาล กรมปศุสัตว์

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสัตวบาล กรมปศุสัตว์

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสัตวบาล กรมปศุสัตว์ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมปศุสัตว์ 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมปศุสัตว์ 3 เทคโนโลยีชีวภาพกับการขยายพันธุ์สัตว์ 4 ความรู้เกี่ยวกับสัตว์น้ำ 5 ความรู้วิชาสัตวบาล 6 กฏหมายควบคุมการผลิตอาหารสัตว์ 7 การผลิตอาหารสัตว์ สวนประกอบอาหารสัตว์ 8 สรุปเนื้อหาใช้สอบเจ้าพนักงานสัตวบาล ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมปศุสัตว์

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมปศุสัตว์

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมปศุสัตว์ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมปศุสัตว์ 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมปศุสัตว์ 3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 4 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 5 แนวข้อสอบการบริหารแผนงาน และการบริหารงบประมาณ 6 แนวข้อสอบการวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล 7 แนวข้อสอบ ...

Read More »

แนวข้อสอบ สัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์

แนวข้อสอบ สัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์

แนวข้อสอบ สัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมปศุสัตว์ 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมปศุสัตว์ 3 เทคโนโลยีชีวภาพกับการขยายพันธุ์สัตว์ 4 แนวข้อสอบการสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์ของสัตว์ 5 แนวข้อสอบนายสัตวแพทย์ 6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวแพทย พศ 2545 7 พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อ ...

Read More »
Scroll To Top