แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาเอกปฐมวัย

(1/1)

decho:
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาเอกปฐมวัย
http://3b4bce34.linkbucks.com

แนวข้อสอบวิชาเอกปฐมวัย
1. ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย กำหนดอายุการพัฒนาเด็กไว้เท่าใด
ก. 3 – 5 ปี ข. 4 – 6 ปี
ค. แรกเกิด – 5 ปี ง. 0 – 6 ปี
2. พัฒนาการแต่ละวัยอาจจะเกิดขึ้นตามวัยมากน้อยแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อใด
ก. สภาพแวดล้อม
ข. การอบรมเลี้ยงดู
ค. ประสบการณ์ที่เด็กได้รับ
ง. ถูกทุกข้อ
3. ระยะเวลาเรียนที่ใช้ในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัย คำนึงถึง
ก. ประสบการณ์ที่เด็กได้รับ
ข. อายุ
ค. สิ่งแวดล้อม
ง. สภาพร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
4. สาระการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็ก 3 – 5 ปี ประกอบด้วยกี่ส่วนอะไรบ้าง
ก. 2 ส่วน คือประสบการณ์สำคัญและสาระที่ควรเรียนรู้
ข. 2 ส่วน คือ ประสบการณ์สำคัญและพัฒนาการของเด็กทุกด้าน
ค. ส่วนเดียว คือ ประสบการณ์สำคัญ
ง. ส่วนเดียว คือ สาระที่ควรเรียนรู้
5. ข้อใดไม่ใช่ สาระที่ควรเรียนรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546
ก. เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก
ข. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
ค. ธรรมชาติรอบตัว
ง. สิ่งมีชีวิตบนโลก
6. การสอนตามแนวคิดนีโอ – ฮิวแมนิส (Neo – Humanist) มีแนวคิดที่เชื่อว่า….?
ก. เด็กปฐมวัยเรียนรู้จากการเลียนแบบ
ข. การสอนภาษาให้กับเด็กต้องเป็นการสอนภาษาที่สื่อความหมายกับเด็ก
ค. เด็กเปรียบเสมือนกิ่งไม้ไผ่อ่อนๆ ที่ดัดได้
ง. เด็กจะสืบค้นหาข้อมูลเพื่อหาคำตอบของตนเอง
7. ข้อใดคือระยะความสนใจของเด็กปฐมวัยในช่วงอายุ 4 ปี
ก. ประมาณ 5 นาที ข. ประมาณ 8 นาที
ค. ประมาณ 12 นาที ง. ประมาณ 15 นาที
8. กิจกรรมที่เด็กมีอิสระเลือกเล่นเสรี ควรใช้ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเท่าใด จึงจะเหมาะสม
ก. ประมาณ 20 นาที
ข. ประมาณ 20 – 30 นาที
ค. ประมาณ 30 – 40 นาที
ง. ประมาณ 40 – 60 นาที
9. ข้อใดไม่ใช่กิจกรรมเสริมประสบการณ์
ก. เล่านิทาน
ข. การทดลอง/ปฏิบัติการ
ค. การศึกษานอกสถานที่
ง. การวาดภาพระบายสี
สอบครูดอทคอมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย
10. ข้อใดคือขั้นตอนแรกในการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ให้บรรลุจุดหมายของหลักสูตร
ก. วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา
ข. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ค. วิเคราะห์สาระการเรียนรู้
ง. กำหนดรูปแบบการจัดประสบการณ์
11. การกำหนดหัวเรื่องในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก สามารถทำได้ 3 วิธี ข้อใดไม่ใช่
ก. ผู้สอนและเด็กร่วมกันกำหนด
ข. ผู้สอนเป็นผู้กำหนด
ค. ผู้บริหารกับผู้สอนร่วมกันกำหนด
ง. เด็กเป็นผู้กำหนด
12. ข้อใดคือองค์ประกอบที่สำคัญในการเขียนแผนการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย
ก. จุดประสงค์, สาระการเรียนรู้
ข. กิจกรรม, สื่อ
ค. การประเมินผล
ง. ถูกทุกข้อ
13. ข้อใดคือการจัดมุมประสบการณ์ที่เหมาะสมที่สุด
ก. มุมวิทยาศาสตร์อยู่ใกล้มุมศิลปะ
ข. มุมบล็อกอยู่ติดกับมุมหนังสือ
ค. มุมหนังสืออยู่ใกล้มุมบทบาทสมมุติ
ง. มุมบล็อกอยู่ห่างมุมบทบาทสมมุติ
14. ข้อใดคือคุณสมบัติข้อแรกของครูผู้สอนปฐมวัย ที่ผู้บริหารสถานศึกษาควรคำนึงถึง
ก. มีความเป็นระเบียบ สะอาด รู้จักประหยัด
ข. รักเด็ก จิตใจดี ใจเย็น
ค. มีวุฒิทางการศึกษาด้านการอนุบาล หรือผู้ที่ผ่านการอบรมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย
ง. พูดจาสุภาพเรียบร้อย ชัดเจนเป็นแบบอย่างได้
15. ข้อใดคือบทบาทของชุมชนในการจัดการศึกษาปฐมวัย
ก. สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของสถานศึกษา
ข. นิเทศ กำกับ ติดตามการใช้หลักสูตรอย่างเป็นระบบ
ค. เป็นผู้เสริมสร้างการเรียนรู้
ง. จัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
16. ข้อใดคือ ความหมาย ของคำว่า “เด็กที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ”
ก. เด็กพิการ
ข. เด็กที่มีสภาพร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ ที่แตกต่างจากเด็กปกติทั่วไป
ค. เด็กที่มีความสามารถพิเศษ
ง. เด็กด้อยโอกาส
17. ใครเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างรอยเชื่อมต่อระดับปฐมวัยกับระดับประถมศึกษาปีที่ 1
ก. ผู้บริหารสถานศึกษา
ข. ครูผู้สอน
ค. ตัวเด็กเอง
ง. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
18. ข้อใดคือช่วงของวัยเด็กที่สำคัญที่สุดที่สมองของเด็กเจริญเติบโตและพัฒนาอย่างรวดเร็ว
ก. 0 – 1 ปี ข. 0 – 3 ปี
ค. 1 – 3 ปี ง. 3 – 5 ปี
19. การจัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3 – 5 ปี ควรจัดลักษณะรูปแบบใด
ก. กิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่น
ข. จัดเป็นรายวิชา
ค. จัดเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้
ง. จัดตามประสบการณ์ของครูผู้สอน

20. ข้อใดคือประสบการณ์ที่สำคัญในการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา
ก. การคิด, การใช้ภาษา
ข. ดนตรี, การเล่น
ค. การรักษาสุขภาพ, การรักษาความปลอดภัย
ง. การปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อาศัยอยู่
21. การจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ที่มีความเสี่ยงต่อสภาพความผิดปกติ ซึ่งพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดู ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดมากที่สุดคือ กลุ่มเด็กอายุเท่าใด
ก. ต่ำกว่า 1 ปี ข. ต่ำกว่า 2 ปี
ค. ต่ำกว่า 3 ปี ง. ต่ำกว่า 4 ปี
22. กิจกรรมที่ต้องใช้ความคิด ทั้งในกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ ไม่ควร ใช้เวลาต่อเนื่องนานเกินกว่ากี่นาที
ก. 10 นาที ข. 15 นาที
ค. 20 นาที ง. 25 นาที
23. การประเมินเด็กปฐมวัยยึดวิธีการใดเป็นส่วนใหญ่
ก. การสัมภาษณ์ ข. การสังเกต
ค. การทดสอบ ง. การตอบคำถาม
24. พัฒนาการของเด็กมีผลมาจากอะไร
ก. วุฒิภาวะ
ข. การเรียนรู้
ค. ประสบการณ์ที่เด็กได้รับทั้งทางตรงและทางอ้อม
ง. วุฒิภาวะ และการเรียนรู้
25. พฤติกรรมที่เด่นชัดที่สุดของเด็กวัยก่อนเข้าเรียน คือพฤติกรรมใด
ก. นอน ข. หยิบจับสิ่งของ
ค. เล่นสมมติ ง. ทำตามกลุ่ม
26. บุคคลใดที่มีอิทธิพลในการพัฒนาพฤติกรรมพึงประสงค์ หรือไม่พึงประสงค์ของเด็กทารก และเด็กวัยก่อนเข้าเรียนมากที่สุด
ก. พ่อแม่ ข. พี่น้อง
ค. ปู่ย่า ง. ตายาย
27. พ่อแม่ที่อบรมเลี้ยงดูลูกอย่างเข้มงวด กวดขัน จะมีพฤติกรรมใดต่อไปนี้มากที่สุด
ก. ทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกพอใจ
ข. ส่งเสริมในสิ่งที่เป็นประโยชน์
ค. โอนอ่อนผ่อนตามถ้าเด็กมีเหตุผล
ง. ให้ลูกปฏิบัติตามทุกสิ่งที่ตนคิดว่าถูกต้องเหมาะสม
28. การใช้เพลงประกอบการสอน ช่วยฝึกทักษะด้านใดมากที่สุด
ก. ภาษา ข. ความคิด
ค. การกระทำ ง. ถูกทุกข้อ
29. การเลือกเพลงประกอบการสอน เน้นในเรื่องใดเป็นสำคัญ
ก. ดนตรี ข. เนื้อร้อง
ค. ทำนอง ง. จังหวะ
30. การเลือกใช้เกมประกอบการสอน ควรคำนึงถึงข้อใด
ก. สถานที่ ข. วัยของผู้เล่น
ค. วิธีสอน ง. ผู้สอน
31. ข้อใดเป็นการเล่นที่บูรณาการเพลงเข้ามาด้วย
ก. กาฟักไข่ ข. ลิงชิงหลัก
ค. ขี่ม้าส่งเมือง ง. งูกินหาง
32. “เกม” ส่งเสริมการเรียนในข้อใด
ก. คุณธรรม ข. ทักษะ
ค. ความรู้ ง. ถูกทุกข้อ
33. ผู้ที่กล่าวว่าเด็กเปรียบเสมือนผ้าขาวสะอาด ผู้ใหญ่สามารถจะแต่งแต้มให้เป็นรูปอะไรก็ได้ คือใคร
ก. ฝน ข. ฟรอยด์
ค. รุสโซ ง. อีริคสัน
34. เพราะเหตุใด การอบรมเลี้ยงดูเด็กจึงมีความสำคัญมาก
ก. เพราะเป็นความต้องการของเด็กที่ใคร่จะให้มีผู้สนใจตน
ข. เพราะเราสามารถจะพัฒนาพฤติกรรมเด็กให้ออกมาตามแนวทางที่ปรารถนาได้
ค. เพราะพ่อแม่จะได้เป็นผู้มีอำนาจเหนือเด็ก
ง. เพราะไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก
35. แนวคิดในการอบรมเลี้ยงดูเด็กวัยทารกของนักจิตวิทยา ชื่อ ซิกมันด์ ฟรอย์ ได้เน้นความพึงพอใจของเด็กต่ออวัยวะส่วนใดของร่างกาย
ก. รูปร่าง ข. ปาก
ค. ตา ง. ใบหน้า

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย วิชาเอกปฐมวัย ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

- แนวข้อสอบความรอบรู้ชุดที่ 1-4


-  แนวข้อสอบวิชาชีพครูชุดที่ 1-4

- แนวข้อสอบวิชาการศึกษาชุดที่ 1-4

- สรุปนโยบายของคณะรัฐมนตรีของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

- แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกปฐมวัย

- แนวข้อสอบหลักสูตรและการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ชุด1-2

- หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย
 สาคขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  decho.by@hotmail.com

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ