แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สังกัด อบจ. ทุกจังหวัด

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สังกัด อบจ. ทุกจังหวัด

(1/1)

kkkkk:
1.   วินัยคืออะไร
ก.  ระเบียบแบบแผนที่ข้าราชการควรประพฤติปฏิบัติ
ข.  ระเบียบแบบแผนที่ข้าราชการต้องประพฤติปฏิบัติ
ค.  ระเบียบแบบแผนที่ข้าราชการยึดประพฤติปฏิบัติ
ง.  ถูกทุกข้อ
2.   ข้อใดกล่าวผิดลักษณะความผิดเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ
ก.  ไม่มีอายุความ   ข.  ยอมความกันไม่ได้
ค.  ไม่อาจชดใช้ด้วยเงินเพื่อลบล้างความผิด   ง.  ไม่มีข้อใดกล่าวผิด
3.   วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนดไว้ในกฎหมายใด
ก.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
ข.  พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
ค.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
ง.  ถูกทุกข้อ
4.   จากข้อ 3 ได้กำหนดไว้ในหมวดใด
ก.  หมวด 3   ข.  หมวด 4
ค.  หมวด 5   ง.   หมวด 6
5.   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็นว่าคำสั่งของผู้บังคับบัญชาจะทำให้เสียหายทางราชการ  จะต้องทำอย่างไร
ก.  ปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด
ข.  เสนอผู้บังคับบัญชาทบทวนคำสั่งทันที
ค.  เสนอผู้บังคับบัญชาทบทวนคำสั่งภายใน 7 วัน
ง.  ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนั้น
6.   ข้อใดไม่เป็นความผิดทางวินัยร้ายแรง
ก.  ไม่สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ข.  ลอกเลียนแบบผลงานทางวิชาการของผู้อื่นโดยมิชอบ
ค.  กดขี่  หรือขมเหงผู้เรียน
ง.  ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
7.   ความผิดทางวินัยในกรณีใดถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงที่สุด
ก.  การจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ
ข.  การไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดีต่อข้าราชการ
ค.  การเปิดเผยความลับของทางราชการซึ่งไม่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อราชการ
ง.  การละทิ้งหน้าที่ราชการเกิน  15 วันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
8.   ข้อใดเป็น กรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง
ก.  ละทิ้งหน้าที่ราชการในคราวเดียวกันเกินกว่า 15 วันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
ข.  เล่นการพนัน
ค.  เมาสุราจนครองสติไม่ได้
ง.  เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
9.   ข้าราชการครูผู้ใด ทอดทิ้งราชการ
ก.  นายพรชัย  ลากิจโดยไม่จำเป็น 10 วัน
ข.  นายเสงี่ยม  ไม่มาปฏิบัติราชการ 10 วัน
ค.  นายวิรัตน์  มาโรงเรียนแต่ไม่สอนนักเรียน
ง.  เป็นผู้ทอดทิ้งราชการทุกข้อที่กล่าวมา
10.   ข้าราชการครูผู้ใดถือว่าประพฤติชั่ว
ก.  นายนิตย์เล่นการพนันหวยใต้ดิน
ข.  นายสมปองเมาสุราจนครองสติไม่ได้
ค.  นางสาว ก หายรายได้พิเศษโดยเป็นนักเต้นโคโยตี้
ง.  เป็นผู้ประพฤติชั่วทุกคนที่กล่าวมา
11.   ข้อใดเป็นความผิดลหุโทษ
ก.  ความผิดที่ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท
ข.  ความผิดที่ต้องการระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท
ค.  ความผิดที่ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท  หรือจำคุกไม่เกิน 1 เดือน
ง.  ความผิดที่ต้องการระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน 1 เดือน
12.   โทษทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีกี่สถาน
ก.  3  สถาน   ข.  4  สถาน
ค.  5  สถาน   ง.  6  สถาน
13.   ข้อใดเป็นโทษทางวินัยที่เบาที่สุด
ก.  ภาคทัณฑ์   ข.  ตัดเงินเดือน
ค.  ว่ากล่าวตักเตือน   ง.  ทำทัณฑ์บน
14.   ข้อใดไม่เป็นโทษทางวินัยของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก.  ภาคทัณฑ์   ข.  ตัดเงินเดือน
ค.  ว่ากล่าวตักเตือน   ง.  ทำทัณฑ์บน
15.   ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก.  ผู้ถูกลงโทษไล่ออกมีสิทธิ์ได้เฉพาะบำเหน็จ
ข.  ผู้ถูกลงโทษปลดออกมีสิทธิ์ได้บำเหน็จบำนาญ
ค.  ผู้ถูกลงโทษให้ออกสิทธิ์ได้บำเหน็จบำนาญ
ง.  ผู้ถูกลดขั้นเงินเดือนมีสิทธิ์ได้บำเหน็จบำนาญ
16.   ข้อใดเป็นโทษทางวินัยร้ายแรง
ก.  ให้ออก  ไล่ออก   ข.  ปลดออก  ไล่ออก
ค.  ลดขั้นเงินเดือน  ปลดออก  ไล่ออก   ง.  ให้ออก  ปลดออก  ไล่ออก
17.   กระทำผิดวินัยลักษณะใดไม่ต้องตั้งกรรมการสอบสวนก็ได้
ก.  ร้ายแรง   ข.  ปรากฏชัดแจ้ง
ค.  ร้ายแรงและปรากฏชัดแจ้ง   ง.  ไม่มีข้อถูก
18.   ผู้มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการสอบสวนกรณีที่ครูในสถานศึกษาถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยร้ายแรงคือใคร
ก.  ผู้อำนวยการสถานศึกษา   ข.  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค.  อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา   ง.  ก.ค.ศ.
19.   นายวิโรจน์  ตำแหน่งครูชำนาญการถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดไม่ร้ายแรง  ผู้มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการสอบสวนกรณีดังกล่าวคือใคร
ก.  ผู้อำนวยการสถานศึกษา   ข.  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค.  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ง.  ก.ค.ศ.
20.   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรงผู้บังคับบัญชา  จะลงโทษอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับความคิด
ก.  ภาคทัณฑ์   ข.  ตัดเงินเดือน
ค.  ลดขั้นเงินเดือน   ง.  สั่งลงโทษตามข้อ ก  ข  ค  แล้วแต่กรณี

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบครูผู้ช่วย อบจ.นครราชสีมาใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
รวมแนวข้อสอบ 1500 ข้อ
ความรอบรู้และความสามารถทั่วไป
-  แนวข้อสอบการวิเคราะห์และสรุปเหตุผล
-  แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
-  แนวข้อสอบเกี่ยวกับ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม ในปัจุบัน
วิชาพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
-  แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยกำรศึกษาแห่งชาติ พศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
-  แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พศ. 2546
กฎหมายจัดตั้งและอำนาจหน้าที่ อบจ.
-  แนวข้อสอบจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู
-  แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย
-  แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการลา
กฎหมายการจัดตั้งและอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
-  นโยบาย อบจ.นครราชสีมา ว่าด้วยการศึกษา
-  แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ
-  แนวข้อสอบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
-  แนวข้อสอบเกี่ยวกับสมาคมอาเซียน (AEC)
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและปฎิบัติของวิชาชีพครู
-  แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
-  แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้
-  แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน
-  แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา
-  แนวข้อสอบสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษ
-  แนวข้อสอบการวัดและการประเมินผลทางการศึกษา
แนวข้อสอบเกี่ยวกับวิชาเอก (เลือกวิชาเอกที่จะสอบ)

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร  085-0127724
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย 
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +VCD วิชาการศึกษาและ VCD ติวสอบ พรบ.การศึกษา ราคา 679 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย
สาขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่ decho.by@hotmail.com

แนวข้อสอบครู อบจ.นครพนม
แนวข้อสอบครู อบจ.สกลนคร
แนวข้อสอบครู อบจ.มุกดาหาร
แนวข้อสอบครู อบจ.อุบลราชธานี
แนวข้อสอบครู อบจ.หนองคาย
แนวข้อสอบครู อบจ.อำนาจเจริญ
แนวข้อสอบครู อบจ.หนองบัวลำภู
แนวข้อสอบครู อบจ.ศรีสะเกษ
แนวข้อสอบครู อบจ.อุดรธานี
แนวข้อสอบครู อบจ.ยโสธร
แนวข้อสอบครู อบจ.เลย
แนวข้อสอบครู อบจ.กาฬสินธุ์
แนวข้อสอบครู อบจ.ร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบครู อบจ.มหาสารคาม
แนวข้อสอบครู อบจ.สุรินทร์
แนวข้อสอบครู อบจ.ขอนแก่น
แนวข้อสอบครู อบจ.บุรีรัมย์
แนวข้อสอบครู อบจ.เพชรบูรณ์
แนวข้อสอบครู อบจ.ชัยภูมิ
แนวข้อสอบครู อบจ.นครราชสีมา   http://www.testthai1.com/read.php?tid=8011&page=e&#a
แนวข้อสอบครู อบจ.เชียงใหม่
แนวข้อสอบครู อบจ.-เชียงราย
แนวข้อสอบครู อบจ.แม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบครู อบจ.พะเยา
แนวข้อสอบครู อบจ.ลำพูน
แนวข้อสอบครู อบจ.น่าน
แนวข้อสอบครู อบจ.ลำปาง
แนวข้อสอบครู อบจ.แพร่
แนวข้อสอบครู อบจ.อุตรดิตถ์
แนวข้อสอบครู อบจ.ตาก
แนวข้อสอบครู อบจ.พิษณุโลก
แนวข้อสอบครู อบจ.กำแพงเพชร
แนวข้อสอบครู อบจ.พิจิตร
แนวข้อสอบครู อบจ.นครสวรรค์
แนวข้อสอบครู อบจ.อุทัยธานี
แนวข้อสอบครู อบจ.ชัยนาท
แนวข้อสอบครู อบจ.ลพบุรี
แนวข้อสอบครู อบจ.สิงห์บุรี
แนวข้อสอบครู อบจ.ปราจีนบุรี
แนวข้อสอบครู อบจ.สระบุรี
แนวข้อสอบครู อบจ.นครนายก
แนวข้อสอบครู อบจ.อ่างทอง
แนวข้อสอบครู อบจ.ราชบุรี
แนวข้อสอบครู อบจ.สุพรรณบุรี
แนวข้อสอบครู อบจ.อยุธยา
แนวข้อสอบครู อบจ.สมุทรสงคราม
แนวข้อสอบครู อบจ.สมุทรสาคร
แนวข้อสอบครู อบจ.สระแก้ว
แนวข้อสอบครู อบจ.ตราด
แนวข้อสอบครู อบจ.จันทบุรี
แนวข้อสอบครู อบจ.ระยอง
แนวข้อสอบครู อบจ.ชลบุรี
แนวข้อสอบครู อบจ.ฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบครู อบจ.เพชรบุรี
แนวข้อสอบครู อบจ.ชุมพร
แนวข้อสอบครู อบจ.ระนอง
แนวข้อสอบครู อบจ.สุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบครู อบจ.นครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบครู อบจ.พังงา
แนวข้อสอบครู อบจ.กระบี่
แนวข้อสอบครู อบจ.ตรัง
แนวข้อสอบครู อบจ.พัทลุง
แนวข้อสอบครู อบจ.ภูเก็ต
แนวข้อสอบครู อบจ.สงขลา

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Listing all pages