แนวข้อสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป
 กันยายน 01, 2015, 06:45:04 AM *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
ส่งอีเมล์ยืนยันการใช้งาน?

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
ข่าว: สมัครสมาชิกก่อนนะคับจะได้เห็นข้อมูลเพิ่มมากขึ้น

 
    หน้าแรก    วิธีใช้  ค้นหา  ปฏิทิน  เข้าสู่ระบบ  สมัครสมาชิก  
หน้า: [1]
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: แนวข้อสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป  (อ่าน 5878 ครั้ง)
A A A A
kkkkk
Global Moderator
Hero Member
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

ประกาศ: 1236
โพสต์:


เว็บไซต์ อีเมล์
« เมื่อ: สิงหาคม 26, 2011, 09:37:08 AM »

การคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2554 จำนวน 500 อัตรา
ทดสอบความรู้ความสามารถด้วยวิธีสอบข้อเขียน ข้อสอบเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 120 ข้อ(คะแนนเต็ม 120 คะแนน) ใช้เวลาทำข้อสอบ 2 ชั่วโมง 30 นาที มีรายละเอียดขอบเขตวิชาที่สอบ ดังนี้
1.วิชาความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน จำนวน 60 ข้อ
ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยีสารสนเทศได้แก่
-      สังคมและวัฒนธรรมไทย
-      ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
-      เศรษฐกิจประเทศไทย
-      การเมืองไทยในปัจจุบัน
-      การปกครองระบอบประชาธิปไตย
-      เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
-      การเสริมสร้างสุขภาพดีและคุณภาพชีวิตที่ดี
-      สถานการณ์ปัจจุบัน
2.วิชาความรู้ในหน้าที่ของตำรวจ จำนวน 60 ข้อ
ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของตำรวจในด้านต่างๆ ที่ข้าราชการตำรวจควรรู้ ได้แก่
-      จริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
-      อุดมคติของตำรวจ
-      การบริหารงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
-      โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
-      อำนาจหน้าที่ของ ก.ต.ช.และ ก.ตร.
-      การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด
ตัวอย่าง
แนวข้อสอบวิชา เศรษฐกิจพอเพียง
1.     การสร้างความสมดุลของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเน้นให้เกิดกับสิ่งใดมากที่สุด
ก.  ความสมดุลระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม       
ข.  ความสมดุลระหว่างสินค้าต่างประเทศกับสินค้าไทย
ค.  ความสมดุลระหว่างอุตสาหกรรมกับเกษตรกรรม
ง.  ความสมดุลของความเจริญทางเทคโนโลยีกับ ภูมิปัญญาไทย
ตอบ  ง.  ความสมดุลของความเจริญทางเทคโนโลยีกับ ภูมิปัญญาไทย
2.     จุดกำเนิดของแนวคิดทฤษฎีใหม่ของหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดใด
ก.  จังหวัดสระบุรี                                     ข.  จังหวัดเชียงใหม่
ค.  จังหวัดกาฬสินธ์                                 ง.  จังหวัดฉะเชิงเทรา
ตอบ  ก.  จังหวัดสระบุรี
3.     สาเหตุใดจึงต้องมีการประกาศใช้เศรษฐกิจพอเพียง
ก.  สินค้าเกษตรมีราคาสูง                           ข.  เศรษฐกิจมีการขยายตัวสูงขึ้น
ค.  ปริมาณสินค้าในการบริโภคมากเกินไป         ง.  เกิดภาวะขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภค
ตอบ   ก.  สินค้าเกษตรมีราคาสูง
4.     แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรกในปีพ.ศ. 2504 เป็นต้นมาไทยมีการเน้นหนักในการ พัฒนาในด้านใด
ก.  การทหาร                                          ข.  การเกษตร
ค.  อุตสาหกรรม                                      ง.  ด้านการบริการ
ตอบ  ข.  การเกษตร
5.     แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของไทยเน้นการพัฒนาในด้านใดเป็นสำคัญ
ก.  เน้นการส่งออก                                   ข.  เน้นการออม
ค.  โครงสร้างพื้นฐาน                               ง.  เน้นการกระจายรายได้
ตอบ  ข.  เน้นการออม
 
 
6.     ความอ่อนแอของเศรษฐกิจไทยมีสาเหตุมาจาก ปัจจัยในด้านใดมากที่สุด
ก.  ความอ่อนแอทางวัฒนธรรม                     ข.  การพึ่งพิงการส่งออกมากเกินไป
ค. การกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ             ง.  ความนิยมสินค้าจากต่างประเทศ
ตอบ  ง.  ความนิยมสินค้าจากต่างประเทศ
7.     ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่หลักการพึ่งพอตนเองตาม แนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง
ก.  การพึ่งตนเองทางด้านสังคม                      ข.  การพึ่งตนเองทางด้านจิตใจ
ค.  การพึ่งตนเองทางด้านเศรษฐกิจ                  ง.  การพึ่งตนเองทางด้านการเมืองการปกครอง
ตอบ  ง.  การพึ่งตนเองทางด้านการเมืองการปกครอง
8.     แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมให้ประชาชน ดำเนินชีวิตในลักษณะใด
ก.  ดำเนินชีวิตในลักษณะใด                         ข.  ดำเนินชีวิตอย่างเคร่งครัด
ค.  ดำเนินชีวิตทางสายกลางยึดความพอดี           ง.  ดำเนินชีวิตเพื่อสร้างความสะดวกสบายตนเอง
ตอบ   ค.  ดำเนินชีวิตทางสายกลางยึดความพอดี
9.     หลักการใดไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียง
ก.  การพึ่งตนเองเป็นสำคัญ                         ข.  การสร้างนิสัยนิยมไทย
ค.  การบริการดินและน้ำอย่างเหมาะสม            ง.  การลงทุนขนาดใหญ่เพื่อการผลิตสินค้า
ตอบ  ง.  การลงทุนขนาดใหญ่เพื่อการผลิตสินค้า
10.   ความพอเพียงทางเทคโนโลยีตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมีความหมายว่าอย่างไร
ก.   การใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสาน                ข.  การไม่ใช้เทคโนโลยีในการผลิต
ค.  การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อการผลิต             ง.  การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการผลิต
ตอบ  ก.   การใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสาน
11.   ความพอเพียงด้านสังคมตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงสิ่งใด
ก.  สังคมเข้มแข็ง                                    ข.  สังคมมีหลากหลาย
ค.  คนในสังคมมีความเป็นอยู่ที่ดี                    ง.  คนในสังคมไม่ต้องการความช่วยเหลือจากใคร
ตอบ  ค.  คนในสังคมมีความเป็นอยู่ที่ดี
 
 
12.   การสร้างความพอเพียงด้านจิตใจของประชาชนหน่วยทางสังคมใดที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในการสร้างความพอเพียง
ก.  ศาสนา                                            ข.  การปกครอง
ค.  ทางการศึกษา                                     ง.  สถาบันครอบครัว
ตอบ ก.  ศาสนา
13.   คุณธรรมด้านใดที่มีความสำคัญกับหลักเศรษฐกิจ พอเพียงมากที่สุด
ก.  เป็นคนมีศีลธรรม                                  ข.  มีความละอายต่อบาป
ค.  เป็นผู้มีความโอบอ้อมอารี                        ง.  มีความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร
ตอบ  ง.  มีความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร
14.   แนวทฤษฎีใหม่ให้ความสำคัญกับการจัดการทรัพยากรใดมากที่สุด
ก.  มนุษย์                                              ข.  ทรัพยากรน้ำ
ค.  ทรัพยากรดิน                                     ง.  ทรัพยากรป่าไม้
ตอบ   ค.  ทรัพยากรดิน
15.   ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริขององค์ ดำเนินชีวิตแบบใด
ก.  ดำเนินชีวิตที่พอเพียง                            ข.  ตามยถากรรม
ค.  ดำเนินชีวิตตามปกติ                               ง.  ดำเนินชีวิตอย่างฟุ่มเฟือย
ตอบ  ก.  ดำเนินชีวิตที่พอเพียง
16.   การทดลองเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ครั้งแรกที่จังหวัดใด
ก.  จังหวัดกาฬสินธุ์                                 ข.  จังหวัดฉะเชิงเซา
ค.  จังหวัดสระบุรี                                     ง.  จังหวัดสุราษฎ์ธานี
ตอบ   ค.  จังหวัดสระบุรี
17.   เนื้อที่ในการทำการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่จะต้องมีเนื้อที่ประมาณกี่ไร่
ก.  ประมาณ 5 ไร่                                    ข.  ประมาณ 10 ไร่
ค.  ประมาณ 20 ไร่                                    ง.  ประมาณ 30 ไร่
ตอบ  ข.  ประมาณ 10 ไร่
 
18.   ทฤษฎีใหม่และการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ พอเพียงมุ่งแก้ไขปัญหาในด้านใดในสังคมเป็นสำคัญ
ก.  ความยากจน                                       ข.  ปัญหาการก่อการร้าย
ค.  ปัญหาความขัดแย้งทางสังคม                     ง.  ปัญหาความแตกแยกของประชาชน
ตอบ  ก.  ความยากจน
19.   หลักการของทฤษฎีใหม่มีทั้งหมดจำนวนกี่ขั้น
ก.  2 ขั้น                                              ข.  3 ขั้น
ค.  4 ขั้น                                              ง.  5 ขั้น
ตอบ  ข.  3 ขั้น
20.   พื้นที่ส่วนที่ 2 ในทฤษฎีเน้นให้ประชาชนปลูกข้าวเพื่อวัตถุประสงค์ใด
ก.  ไว้จำหน่ายในท้องถิ่น                            ข.  แลกเปลี่ยนกับสินค้าชนิดอื่น
ค.  เพื่อใช้บริโภคภายในครอบครัว                  ง.  เพื่อส่งไปยังต่างประเทศเพื่อจำหน่าย
ตอบ  ค.  เพื่อใช้บริโภคภายในครอบครัว
21.   ทฤษฎีใหม่ในขั้นที่ 2 เป็นการสร้างความเข้มแข็ง ให้แก่ระดับใด
ก.  ระดับบุคคล                                        ข.  ระดับครอบครัว
ค.  ระดับสังคมหรือชุมชน                            ง.  สร้างความเข้มแข็งให้กับญาติพี่น้อง
ตอบ  ค.  ระดับสังคมหรือชุมชน
22.   การประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่สำหรับเศรษฐกิจพอเพียงใช้ได้ผลการสภาพพื้นที่ภาคใดมากที่สุด
ก.  ภาคเหนือ                                         ข.  ภาคกลาง
ค.  ภาคอีสาน                                         ง.  ภาคใต้
ตอบ   ข.  ภาคกลาง
23.   ทฤษฎีใหม่กับหลักเศรษฐกิจพอเพียงต้องการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในระดับใดมากที่สุด
ก.  ประชาชนที่มีฐานะยากจน                       ข.  ประชาชนที่มีฐานะค่อนข้างร่ำรวย
ค.  ประชาชนที่มีฐานะค่อนข้างยากจน             ง.  ประชาชนที่มีฐานะระดับปานกลาง
ตอบ  ง.  ประชาชนที่มีฐานะระดับปานกลาง
 
24.   การสร้างความพอเพียงในการดำเนินชีวิตตามทฤษฎีใหม่ใครมีบทบาทมากที่สุด
ก.  ผู้นำทางศาสนา                                   ข.  สถาบันการศึกษา
ค.  ทุกคนในท้องถิ่น                                  ง.  ผู้นำท้องถิ่น
ตอบ  ง.  ผู้นำท้องถิ่น
25.   เศรษฐกิจแบบฟองสบู่เริ่มปรากฏในประเทศไทยเมื่อใด
ก.  ปี พ.ศ. 2537                                       ข.  ปี พ.ศ. 2538
ค.  ปี พ.ศ. 2539                                       ง.  ปี พ.ศ. 2540
ตอบ  ง.  ปี พ.ศ. 2540
26.   ปัญหาเศรษฐกิจแบบฟองสบู่ของไทยมีสาเหตุมาจากปัจจัยใดมากที่สุด
ก.  การขยายตัวทางด้านเกษตรกรรม                 
ข.  การขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรม
ค.  การขยายตัวของการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติ   
ง.  การขยายตัวทางด้านการลงทุนด้าน อสังหาริมทรัพย์
ตอบ  ง.  การขยายตัวทางด้านการลงทุนด้าน อสังหาริมทรัพย์
27.   เศรษฐกิจแบบฟองสบู่เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลชุดใด
ก.  พลเอกสุจินดา คราประยูร                         ข.  รัฐบาลชุด นายชวน หลีกภัย
ค.  รัฐบาลชุด นายบรรหาร ศิลปอาชา                ง.  รัฐบาลชุด นายธานินทร์ กรัยวิเชียร
ตอบ   ข.  รัฐบาลชุด นายชวน หลีกภัย
28.   การประกาศลอยตัวค่าเงินบาทเป็นนโยบายของรัฐบาลชุดใด
ก.  นายสมชาย วงค์สวัสดิ์                           ข.  พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร
ค.  พลเอกเชาวลิต ยงใจยุทธ                        ง.  นายชวน หลีกภัย
ตอบ  ค.  พลเอกเชาวลิต ยงใจยุทธ
29.   ก่อนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจไทยรัฐบาลได้นำค่าเงินบาทไปผูกยึดติดกับค่าเงินของประเทศใด
ก.  อังกฤษ                                            ข.  ฝรั่งเศส
ค.  สหรัฐอเมริกา                                    ง.  แคนนาดา
ตอบ   ค.  สหรัฐอเมริกา
 
30.   การแก้ปัญหาวิกฤติของไทยตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมให้ประชาชนหันมาประกอบอาชีพใด
ก.  รับจ้าง                                             ข.  การทำการเกษตร
ค.  การทำธุรกิจส่วนตัว                              ง.  ลูกจ้างบริษัทเอกชน
ตอบ   ข.  การทำการเกษตร
รวมแนวข้อสอบตำรวจสายจ่าดาบรุ่น 50 ปี‏
สายตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. 50 ปีขึ้นไป
- ข้อสอบตำรวจ กฏ ก.ตร.ประเมินผล และ จริยธรรม
- ข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
– ข้อสอบจริยธรรมและกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวล จรรยาบรรตำรวจ 2553
– ระเบียบ ตร. การกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๘
– บทบาทภารกิจ กตช.  ก.ตร.
– แนวข้อสอบ  เหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมือง  สังคม 
– ความรู้ในหน้าที่ตำรวจ
– พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
– แนวข้อสอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
– อุดมคติของตำรวจ การบริหารงานในสถานีตำรวจ และ การบริหารงานในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
– โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบเอกสารติวข้อสอบตำรวจสายจ่าดาบรุ่น 50 ปี‏  เปิดสอบครั้งแรก
ใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ
เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail 
ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่า สิบเล่มและรุ่นพี่ที่สอบได้
รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย  แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อ สอบที่ออกบ่อยมาก
ส่งทางอี เมล์เป็นไฟเอกสาร พร้อมเฉลยยยยยยยยยย
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียง ชุดละ   399 บาท

กรุณาชำระค่า สินค้าที่
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย บิ๊กซีขอนแก่น decho
pragay  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่  085-0127724
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 31, 2013, 05:36:11 PM โดย kkkkk » แจ้งลบประกาศหรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
kkkkk
Global Moderator
Hero Member
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

ประกาศ: 1236
โพสต์:


เว็บไซต์ อีเมล์
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 31, 2013, 04:35:47 PM »

1.   นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันคือบุคคลตามข้อใด
ก. นางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร   ข.  นายสมัคร  เชาวภานนท์
ค.  นายชวน  หลีกภัย   ง.  นายอภิสิทธิ์  เวชาชีวะ

2.   บุคคลไม่ใช่ผู้ลงสมัครรับการเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร ปี 2556
ก.  นายสุเมธ ตันธนาศิริกุล   ข.  พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส
ค.  นายโฆสิต สุวินิจจิต   ง.  คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์

3.   ข้อใดไม่ใช่หน้าที่สำคัญของสมาชิกวุฒิสภา
ก.  กลั่นกรองกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ข.  ตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
ค.  ตรวจสอบและกำกับการบริหารราชการแผ่นดิน
ง.  เห็นชอบให้บุคคลดำรงตำแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

4.   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนปัจจุบันคือใคร
   ก.  นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ
                       ข.   พงศ์เทพ เทพกาญจนา
                        ค.  นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล
                       ง.    นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

5.   ปัจจุบันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบสัดส่วนมีจำนวนเท่าใด
ก.  60 คน   ข.  80 คน
ค.  125 คน   ง.  120 คน

6.   สมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดมีจำนวนเท่าใด
ก.  100 คน   ข.  150 คน
ค.  200 คน   ง.  120 คน

7.   สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหามีจำนวนเท่าใด
ก.  64 คน   ข.  74 คน
ค.  84 คน   ง.  94 คน

8.   สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งมีจำนวนเท่าใด
ก.  66 คน   ข.  76 คน
ค.  86 คน   ง.  96 คน

9.   ประธานองค์มนตรีคนปัจจุบันคือบุคคลตามข้อใด
ก.  พล.อ.สุรยุทธ   จุลานนท์   ข.  ศ.สัญญา  ธรรมศักดิ์
ค.  พล.อ.เปรม  ติณสูลานนท์   ง.  พล.อ.พิจิตร  กุลวณิชย์

10.   ปลัดกระทรวงกลาโหมคนปัจจุบันคือบุคคลตามข้อใด
ก.  พลเอกกิตติพงษ์ เกษโกวิท   ข.  พลเอกทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน
ค.  พลเอกอภิชาต เพ็ญกิตติ   ง.  พลเอกเสถียร เพิ่มทองอินทร์

11.   ผู้บัญชาการทหารบกคนปัจจุบันคือบุคคลตามข้อใด
ก.  พล.อ.บุญกว้าง  เนียมประดิษฐ์   ข.  พล.อ.อนุพงษ์  เผ่าจินดา
ค.  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา   ง.  พล.อ.วินัย  ภัททิยกุล

12.   บุคคลตามข้อใดไม่ได้เป็นผู้สรรหาสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ  พ.ศ.2550
ก.  ประธานศาลรัฐธรรมนูญ   ข.  ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ค.  ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน   ง.  ประธานศาลฎีกา

13.   แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที่เท่าใด
ก.  ฉบับที่  7       ข.  ฉบับที่  8         
       ค.  ฉบับที่  10          ง.  ฉบับที่  11

14.   จากคำถามข้อที่  13  แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติดังกล่าวใช้ตั้งแต่ช่วงเวลาใด
ก.  2540-2545          ข.  2550-2555     
       ค.  2550-2554          ง.  2555-2559

15.   ประชาธิปไตยหมายความว่า 
ก.  การมีสิทธิเท่าเทียมกัน   ข.  การปกครองโดยประชาชน
ค.  การมีอิสรภาพ   ง.  การปกครองตนเองอย่างอิสระ

16.   อะไรคือพื้นฐานสำคัญที่สุดของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ก.  การเมือง          ข.  การศึกษา         
       ค.  เศรษฐกิจ          ง.  ประชาชน

17.   กฎหมายฉบับใดที่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่และเสรีภาพของคนไทย
ก.  กฎหมายแพ่ง        ข.  กฎหมายรัฐธรรมนูญ       
       ค.  กฎหมายปกครอง       ง.  กฎหมายอาญา

18.   ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของรัฐสภา
ก.  บริหารและพัฒนาประเทศ   ข.  พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ
ค.  พิจารณางบประมาณแผ่นดิน   ง.  อภิปรายซักถามนโยบายของรัฐบาล
       
19.   ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปี
ก.  20  ปี          ข.  25  ปี       
       ค.  39  ปี          ง.  35 ปี

20.   องค์กรใดมีหน้าที่ในการสั่งยุบพรรคการเมือง
ก.  ศาลฎีกา          ข.  ศาลปกครอง   
      ค.  ศาลรัฐธรรมนูญ          ง.  อัยการสูงสุด

21.   พระมหากษัตริย์ใช้อำนาจอธิปไตยอย่างไร
ก.  ทรงใช้อำนาจอธิปไตยโดยอ้อม
ข.  ทรงใช้อำนาจอธิปไตยทางตรง
ค.  ทรงใช้อำนาจอธิปไตยได้บางโอกาส
ง.  ทรงใช้อำนาจอธิปไตยได้เมื่อได้รับความยินยอมจากรัฐสภา

22.   ประเทศใดที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแม่ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ก.  สหรัฐอเมริกา          ข.  สหราชอาณาจักร       
       ค.  กรีซ          ง.  ฝรั่งเศส   

23.   ข้อใดคือหลักสำคัญที่สุดของเศรษฐกิจพอเพียง
ก.  รู้จักพอประมาณ   ข.  มีเหตุผล
ค.  มีคุณธรรม   ง.  มีความรู้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับปัจจุบันมุ่งพัฒนาสู่......................     
ก.  สังคมสันติสุข   ข.  สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
ค.  สังคมสมานฉันท์   ง.  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง

24.   องค์กรการค้าโลก  มุ่งหวังให้ประเทศสมาชิกยึดมั่นในหลักการข้อใด
ก.  การส่งออกสินค้าที่มีคุณภาพ   ข.  ใช้ระบบทุนนิยม
ค.  ผลิตสินค้ามาตรฐานเดียวกัน   ง.  การค้าเสรีและไม่กีดกันทางการค้า

25.   ประธานรัฐสภามาจากตำแหน่งตามข้อใด
ก.  ประธานวุฒิสภา   ข.  ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ค.  ประธานศาลฎีกา   ง.  ประธานศาลปกครอง

26.   รัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2550  ตามมาตราใดที่กำหนดเรื่องสิทธิและเสรีภาพในการศึกษาไว้
ก.  มาตรา  46          ข.  มาตรา  47   
       ค.  มารตา  48          ง.  มาตรา  49

27.   สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นในสมัยของรัฐบาลใด
ก.  จอมพลถนอม  กิตติขจร         ข.  ม.ร.ว. เสนีย์  ปราโมช
ค.  จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์         ง.  ม.ร.ว. คึกฤทธิ์  ปราโมช

28.   ราชเลขาธิการปัจจุบันได้แก่
ก.  ม.ล. ทวีสันต์  ลดาวัลย์         
ข.  ม.ล. พีระพงศ์  เกษมศรี
ค.  ดร.กฤษณ์ กาญจนกุญชร
ง.  นายแก้วขวัญ  วัชโรทัย

29.   แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ มีชื่อย่อว่า
ก.  น.ป.ก.   ข.  นปช.
ค.  พ.ธ.ม.   ง.  ครม.

30.   ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งคนปัจจุบันคือ
ก.  นายประพันธ์ นัยโกวิท           ข.  นายนาม ยิ้มแย้ม
ค.  นางสดศรี สัตยธรรม            ง.  นายอภิชาต สุขัคคานนท์

31.   พรรคใดมีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นอันดับที่ 4 ในการเลือกตั้งเมื่อ 3 ก.ค. 2554
ก.  พรรคภูมิใจไทย (ภท.)   ข.  พรรคหลังชล
ค.  พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน (ชพน.)   ง.  พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.)

         33.   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทยคนปัจจุบันคือ
               ก.  พลเอก บุญรอด สมทัศน์            ข.  พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
             ค.  พลอากาศเอก สุกำพล สุวรรณทัต    ง.  พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา
34.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของไทยคนปัจจุบันคือ
       ก.  ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง
      ข.  นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ
      ค.  นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ
      ง.  พลตำรวจเอก โกวิท วัฒนะ35.  ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนปัจจุบันคือ
       ก.  พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
      ข.  พลตำรวจเอกเพรียวพันธ์ ดามาพงศ์
      ค.  พลตำรวจเอก วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี
      ง.  พลตำรวจเอก โกวิท วัฒนะ

36.  กํานันเป๊าะ มีชื่อจริงว่าอย่างไร
       ก. สมบูรณ์ คุณปลื้ม
      ข.  สมเกียติ คุณปลื้ม
      ค.  สมศักดิ์ คุณปลื้ม
      ง.  สมชาย คุณปลื้ม


       37.  อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช คนปัจจุบันคือ
             ก.  นายมโนพัศ หัวเมืองแก้ว
            ข.  ธีรภัทร ประยูรสิทธิ
             ค. นายดำรงค์ พิเดช
      ง.  เริงชัย ประยูรเวช

38.  เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ คนปัจจุบันคือ
       ก. นายณรงค์ รัตนานุกูล
      ข.  นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต
      ค.  พลตำรวจเอกพงศ พงศ์เจริญ
      ง.  พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง


39.  เลขาธิการ ป.ป.ส. คนปัจจุบันคือ
       ก. พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง
      ข.  พ.ท.เอนก ยมยินดา
      ค.  พลตำรวจโท จักรทิพย์ ชัยจินดา
           ง.  พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง

   40.  ผู้นำเกาหลีเหนือ คนปัจจุบันคือ
             ก. คิม จ็อง-อิล
             ข.  คิม อิล ซุง
             ค.  คิม จองอึน
             ง.  คิม จอง คึน

แจ้งลบประกาศหรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
หน้า: [1]
  พิมพ์  
 
ทางลัด:  

Listing all pages