แนวข้อสอบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

แนวข้อสอบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

(1/1)

kkkkk:
แนวข้อสอบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทุกตำแหน่ง


สรุปแนวข้อสอบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ


ถาม      คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีกี่คน

ตอบ      7 คน  ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภา จากผู้ซึ่งมีความรู้หรือประสบการณ์ด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นที่ประจักษ์ ทั้งนี้ โดยต้องคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้แทนจากองค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนด้วย มีวาระการดำรงตำแหน่ง 6 นับแต่วันที่ดำรงตำแหน่งและเป็นได้เพียงวาระเดียว 


ถาม      คณะองคมนตรีมีจำนวนกี่คน

ตอบ      มีประธานองคมนตรีคนหนึ่งและองคมนตรีอื่นอีกไม่เกินสิบแปดคน


 


ถาม      การเลือกและแต่งตั้งประธานองคมนตรีหรือการให้ประธานองคมนตรีพ้นจากตำแหน่ง ใครเป็นผู้ลงนาม

            รับสนองพระบรมราชโองการ

ตอบ      ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ


 


ถาม      การเลือกและแต่งตั้งองคมนตรีหรือการให้องคมนตรีพ้นจากตำแหน่ง ใครเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรม

            ราชโองการ

ตอบ      ประธานองคมนตรีเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ


 


ถาม      ในกรณีพระมหากษัตริย์จะไม่ประทับอยู่ในราชอาณาจักร หรือจะทรงบริหารพระราชภาระไม่ได้ด้วยเหตุ

ใดก็ตาม ในการแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ใครเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

ตอบ      ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ


 


ถาม      ในกรณีที่พระมหากษัตริย์มิได้ทรงแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ หรือในกรณีที่พระมหากษัตริย์ไม่

สามารถทรงแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เพราะยังไม่ทรงบรรลุนิติภาวะหรือเพราะเหตุอื่น  จะดำเนินการอย่างใดเพื่อให้การบริหารราชกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ตอบ      ให้คณะองคมนตรีเสนอชื่อผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งสมควรดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต่อรัฐสภาเพื่อ

ขอความเห็นชอบ เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วให้ประธานรัฐสภาประกาศในพระปรมาภิไธย

พระมหากษัตริย์ แต่งตั้งผู้นั้นเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์


 


ถาม      ในระหว่างที่ไม่มีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ใครเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

ตอบ      ประธานองคมนตรีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน


 


ถาม      ในระหว่างที่ประธานองคมนตรีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ใครจะทำหน้าที่เป็นประธานองคมนตรีตอบ       ให้คณะองคมนตรีเลือกองคมนตรีคนหนึ่งขึ้นทำหน้าที่ประธานองคมนตรีเป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน


 


ถาม      รัฐมีหน้าที่จัดการศึกษาโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายไม่น้อยกว่ากี่ปี

ตอบ      12 ปี


 


ถาม      บุคคลประเภทใดบ้างที่มีสิทธิได้รับสวัสดิการ หรือความช่วยเหลือจากรัฐ

ตอบ      ผู้มีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์และไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ บุคคลวิกลจริต

และผู้ไร้ที่อยู่อาศัยและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ


 


ถาม      รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดินอย่างไรบ้าง

ตอบ      (๑) บริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปเพื่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน โดยต้องส่งเสริมการดำเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติในภาพรวมเป็นสำคัญ

 (๒) จัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ให้มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจนเหมาะสมแก่การพัฒนาประเทศ และสนับสนุนให้จังหวัดมีแผนและงบประมาณเพื่อพัฒนาจังหวัด เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่

 (๓) กระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่น ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยคำนึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น

 (๔) พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทำงาน เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ

 (๕) จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่น เพื่อให้การจัดทำและการให้บริการสาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน

(๖) ดำเนินการให้หน่วยงานทางกฎหมายที่มีหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐตามกฎหมายและตรวจสอบการตรากฎหมายของรัฐ ดำเนินการอย่างเป็นอิสระ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปตามหลักนิติธรรม

 (๗) จัดให้มีแผนพัฒนาการเมือง รวมทั้งจัดให้มีสภาพัฒนาการเมืองที่มีความเป็นอิสระ เพื่อติดตามสอดส่องให้มีการปฏิบัติตามแผนดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

 (๘) ดำเนินการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเหมาะสม


 


ถาม      ใครเป็นประธานรัฐสภา

ตอบ      ประธานสภาผู้แทนราษฎร


 


ถาม      กรณีการเข้าชื่อเพื่อร้องขอให้สมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่งแห่งสภานั้นสิ้นสุดลง สมาชิกสภา

            ต้องเข้าชื่อกันไม่น้อยกว่าจำนวนเท่าใด


ตอบ      ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา โดยเข้าชื่อร้องต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกว่าสมาชิกภาพ และให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับคำร้องส่งคำร้องนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกผู้นั้นสิ้นสุดลงหรือไม่


 


ถาม      สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจำนวนเท่าใด

ตอบ      480 คน  แยกเป็นสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวน 400 คน และแบบสัดส่วนจำนวน 80 คน


 


ถาม      ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ ทำให้การเลือกตั้งทั่วไปครั้งใดมีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ถึง 480 คน แต่มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ  95 ของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด ให้ถือว่าสมาชิกจำนวนนั้นประกอบเป็นสภาผู้แทนราษฎร แต่ต้องดำเนินการให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ครบจำนวนตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ภายในกี่วัน

ตอบ      180 วันและให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าอายุของสภาผู้แทนราษฎรที่เหลืออยู่


 จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทุกตำแหน่ง

รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมากส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร

1.ข้อสอบเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และภารกิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(พ.ศ.2550)
2.แนวข้อสอบพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(พ.ศ.2542)
3.แนวข้อสอบระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภาว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2548
4.แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550
5.แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วยราชการ  พ.ศ. 2553
6. ความรู้เฉพาะตำแหน่ง เช่น คอมพิวเตอร์บัญชี  นิติกร บริหารงานทั่วไป อื่น่

สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
สนใจสั่งซื้อมาที่  decho.by@hotmail.com

ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสารกรุณาชำระค่าสินค้าและบริการเลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย

บิ๊กซีขอนแก่decho pragay ออมทรัพย์โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่  โทร 085-0127724 

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ดัชนีข้อความ