แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร 3 อบต. อบจ. เทศบาล

แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร 3 อบต. อบจ. เทศบาล

(1/1)

decho:
1. เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ให้ทำอย่างไร

ก. ให้วินิจฉัยตามความถูกต้อง ค. ให้ปฏิบัติตามประเพณี

ข. ให้วินิจฉัยตามประเพณี   ง. ให้วินิจฉัยตามระเบียบของสังคม

ตอบ ข. ให้วินิจฉัยตามประเพณี

2. การจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลทำได้ในกรณีใด

ก. อาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

ข. อาศัยอำนาจตามกฏของท้องถิ่น

ค. อาศัยอำนาจของนายกรัฐมนตรี

ง. อาศัยอำนาจของนิติบัญญัติ

ตอบ ก. อาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

3. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับราชการส่วนท้องถิ่น

ก. ผู้บริหารและสมาชิกมีวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี 

ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งได้รับมอบหมาย เป็นประธานในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล

ค.  คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเรียกโดยย่อว่า “ก.ถ.” 

ง. ประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 6 ปี

ตอบ ก. ผู้บริหารและสมาชิกมีวาระละ 5 ปี 

4. ข้อใด ไม่ใช่ หน้าที่ของ กกต.

ก. ควบคุมและดำเนินการจัด หรือจัดให้มีการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ

ข. การดำเนินคดีในศาลเกี่ยวกับความผิดการเลือกตั้งหรือพรรคการเมือง

ค. ดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งที่ใช้วิธีการแบ่งเขตเลือกตั้ง และจัดให้มีบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ง. การกระทำความผิดทางอาญาของผู้ใช้สิทธิในเขตเลือกตั้ง

ตอบ ง. การกระทำความผิดทางอาญาของผู้ใช้สิทธิในเขตเลือกตั้ง

 

 

5. สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหน่วยงานใด

ก. รัฐวิสาหกิจ  ค. หน่วยงานอิสระ

ข. เอกชน  ง.องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ

ตอบ ง. องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ

6. หนังสือภายนอกให้ลงที่อยู่ของส่วนราชการที่ใด

ก. ขอบบนขวา   ค. ขอบล่างซ้าย

ข. ขอบบนซ้าย ง. กึ่งกลางล่าง

ตอบ ก. ขอบบนขวา

7. การร่าง คืออะไร

ก.  การพิมพ์ขั้นต้น  ค. การบรรยายความรู้สึก

ข.  การถ่ายทอดความรู้ ง. การพิมพ์จนเสร็จสิ้น

ตอบ ก. การพิมพ์ขั้นต้น

8. การร่างมีวัตถุประสงค์อย่างไร

ก. จะได้ไม่ลืมว่าควรจะเขียนอะไรบ้าง

ข. ตรวจสอบคำผิดคำถูก

ค. ตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องตามแบบแผน

ง. เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาที่จะเขียนหรือพิมม์

ตอบ ค. ตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องตามแบบแผน

9. หนังสือประทับตราสมบูรณ์ที่สุดเมื่อใด

ก. ลงชื่อประทับตรา  ค. เขียนวันที่แล้ว

ข. มีคำว่าหนังสือประทับตรา ง. ระบุตัวผู้รับชัดเจน

ตอบ ก. ลงชื่อประทับตรา

10. ข้อใดคือปีงบประมาณ

ก. 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม

ข. 1 เมษายน ถึง 31 มีนาคม

ค. 1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน ของปีถัดไป

ง. 30 กันยายน  ถึง 1 ตุลาคม ของปีถัดไป

ตอบ  ค. 1 ตุลาคม ถึง  30 กันยายน ของปีถัดไป

 

 

 

11. กรณีนายก อบต.และรองนายก อบต.ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ใครรักษาการฯ

ก. รองปลัด อบต.   ค. ผู้ทรงคุณวุฒิ

ข.  ปลัด อบต.  ง. ผู้ช่วยปลัด อบต.

ตอบ ข. ปลัด อบต.

12. หนังสือที่ต้องเก็บไว้ตลอดไป คือ

ก. ความลับ ค. สำนวนของศาล

ข. หลักฐาน สถิติ  ง. หลักฐานทางอรรถคดี

ตอบ ข.หลักฐาน สถิติ

13. ส่วนราชการใดไม่เป็นนิติบุคคล

ก. จังหวัด ค.อำเภอ

ข. สภาตำบล  ง. กรม

ตอบ  ค.อำเภอ

14. สมาชิกสภาตำบลซึ่งได้รับเลือกตั้งมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี

ก. 2 ปี ค. 4 ปี

ข. 3 ปี ง. 5 ปี

ตอบ ค. 4 ปี

15. สภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่อย่างไร

ก. ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข. พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

ค. ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร 3 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบเก่านักวิชาการเกษตร ท้องถิ่น
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเกษตร
- แนวข้อสอบความรู้เรื่องดิน ปุ๋ย และการปรับปรุงบำรุงดิน
- แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร  _จากสนามสอบจริง_
- ข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยแผนพัฒนาท้องถิ่น 2548
- แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550
- แนวข้อสอบพระราชกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542
- แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537
- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542
- แนวข้อสอบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย
 สาคขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  decho.by@hotmail.com

kkkkk:
1. หน่วยงานใดมีหน้าที่จัดสรรเงินภาษีประเภทต่างๆให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ?
   -  คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ข้อใดเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น?
   -  มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรี มอบหมาย เป็นประธาน
3. คณะกรรมการจากการแต่งตั้ง จากหน่วยงานต่างๆ จำนวน 11 คน
4.  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 12 คน
5.  ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญจากด้านต่างๆ จำนวน 12 คน
6. มีหัวหน้าสำนักงานกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
7. ใครเป็นเลขานุการคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ?
   - หัวหน้าสำนักงานกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.  ในปีงบประมาณ 2549 รัฐจะต้องจัดสรรเงินงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนกระจายอำนาจ เป็นจำนวนเท่าไรของงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาล?
   -  จำนวน 35 %
9 หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องการกู้เงินจากองค์กร หรือนิติบุคคลต่างๆ ต้องดำเนินการอย่างไร?
   -  ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
10.   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 มุ่งเน้นอะไร?
   -  พ.ศ.2545-  2549 เน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามเศรษฐกิจพอเพียง
11.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ที่จัดตั้งขึ้นหลังการปฏิรูปการปกครอง พ.ศ.2475?
   -  เทศบาล
12.   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบใด ที่ไม่มีแล้วในประเทศไทยในปัจจุบัน?
   -  สุขาภิบาล
13.  ตามกฎหมายใครมีหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล?
   -  คณะผู้บริหารท้องถิ่น
14.  กรณีถอดถอนคณะผู้บริหารท้องถิ่น ต้องดำเนินการอย่างไร?
   -  ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขต อบต. ได้ลงคะแนนเสียงให้พ้นจากตำแหน่งตามกฎหมายกำหนด
15.   ตามกฏหมายใครมีอำนาจในการยุบอบต.?
   -  ผู้ว่าราชการจังหวัดตามความเห็นของนายอำเภอ
      16. อบต.ที่มีสมาชิกสภาอบต.น้อยที่สุด มีสมาชิกสภาอบต.กี่คน?
   - 6 คน

17. อำนาจหน้าที่ใดที่อบต.สามารถที่จัดทำได้เอง ?
   -  การจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน
18.  ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของอบต.?
   - พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
19.  ข้อใดไม่ใช่รายได้ของอบต.
   - ภาษีการค้า
20. คลื่นลูกที่สาม หมายถึงอะไร?
   - ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ
21.  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน เล่มที่ใช้ในปัจจุบันนี้ ใช้เมื่อปี พ.ศ.อะไร
   - 2525
22.  วัน  อบต. วันที่เท่าไร ?
   - 2 มีนาคม ของทุกปี
23. รัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ.2540 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่เท่าไรของประเทศไทย?
   - ฉบับที่ 16
24.  รัฐบาลปลดหนี้ IMFเมื่อวันที่เท่าไร?
   -  31 กรกฎาคม 2546
25.  การให้อำนาจทางการบริหารให้แก่หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค ใช้หลักการใดในการบริหาร?
   - การแบ่งอำนาจ
26. องค์กรบริหารงานบุคคลของอบต.ในจังหวัด คือหน่วยงานใด?
   - คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด
27.  ข้อใดไม่ใช้โทษทางวินัยของข้าราชการ
   - ให้ออก
28.  อบต.มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฏหมายใด
   -  กฏหมายมหาชน
29.  ค่าปรับกรณีทำผิดข้อบัญญัติท้องถิ่น ปรับได้สูงสุดเท่าไร?
   - 1,000 บาท
30.  ข้อใดเป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี?
   - กพ.
31.  หน่วยงานใดที่ตั้งขึ้นหลังที่มีการปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม ปี พ.ศ.2545
   - กพร.
32.  แผนพัฒนาตำบล ที่เหมาะสมที่สุด คือแผนใด ?
   - แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
33.  กชช.2 ค คืออะไร?
   -  ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือนระดับหมู่บ้าน
34.  พัสดุ คืออะไร?
   - วัสดุ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
35.  ถ้าอบต.จ้างบริษัท มาตักสิ่งปฏิกูลที่อบต. จะเบิกเงินเป็นค่าใช้จ่ายในหมวดใด
   - ค่าใช้สอย
36.  ปัจจุบันมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดในประเทศไทย จำนวน เท่าไร?
   - 75 แห่ง
37.  ปัจจุบันมีอบต.ในประเทศไทย จำนวนกี่แห่ง?
   -  6,737 อบต.ให้ตรวจสอบคำตอบจากกรมส่งเสริมฯใหม่ให้เป็นปัจจุบัน
38. คำสั่งทางปกครอง ไม่ได้ครอบคลุมถึงคำสั่งใด
   - การออกระเบียบโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในเรื่องนั้นๆ
39.   การละเมิดที่เกิดจากการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่หลายคนจะต้องชดใช้สินไหมค่าทดแทนในลักษณะใด?
   -  รับผิดชอบร่วมกันแต่แยกเฉพาะส่วนของตน
40.  เจ้าหน้าที่ในข้อใดจะทำการพิจารณาทางปกครองไม่ได้?
   - เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี ,เป็นญาติของคู่กรณี,เป็นนายจ้างของคู่กรณีและเป็นคู่กรณีเอง
41. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคู่กรณี?
   -  เจ้าหน้าที่มีสิทธิห้ามการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนของคู่กรณีที่ไม่ทราบข้อเท็จจริงในเรื่องที่พิจารณาทางปกครองเพียงพอ
42.  คำสั่งทางปกครองในข้อใดไม่ถูกต้อง
   - คำสั่งทางปกครองที่เป็นด้วยวาจา ถ้าผู้รับคำสั่งร้องขอสั่งเป็นหนังสือ ให้เป็นดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งนั้น ว่าจะดำเนินการให้หรือไม่
43. หน่วยงานใดต่อไปนี้ ที่ไม่อยู่ในบังคับของพรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่?
   -  ศาล กรณีเกี่ยวกับการพิจารณาเกี่ยวกับอรรถคดี
44.  ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ ต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทน ถ้าเป็นกรณีการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคนจะดำเนินการอย่างไร?
   -  เจ้าหน้าที่แต่ละคนจะต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทน เฉพาะส่วนของตนเท่านั้น
45.  กฏหมายใดที่เกี่ยวข้องกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
   - ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2517
46.   ข้อใด คือหลักการสำคัญขอพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ?
   -  ถือเป็นสิทธิของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ การให้ความคุ้มครองสิทธิของบุคคล ผู้ซึ่งมีข้อมูลข่าวสารของบุคคลของเขาอยู่ในความควบคุมดูแลของทางราชการ
47.ข้อใดเป็นข้อจำกัดสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ
   -  ข้อมูลข่าวสารที่อาจก่อความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
   -  ข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยจะกระทบต่อความมั่นคง
   -  ข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้วจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนี่งบุคคลใด
48.  ข้อใดเป็นคณะกรรมการตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการฯ
   -  สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
49.   เหตุผลสำคัญในการตราและประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
   -  เพื่อความโปร่งใสในการบริหารงานและการปฎิบัติราชการ
50. ข้อใด คือหน่วยงานของรัฐตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ
   -  หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น

ภาค ข. เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 1
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประปา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ
แนวข้อสอบช่างไฟฟ้า
แนวข้อสอบช่างโยธา
แนวข้อสอบช่างสำรวจ
และตำแหน่งอื่นๆ

แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 2
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประปา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสุขาภิบาล
แนวข้อสอบนายท่างเขียนแบบ
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า
แนวข้อสอบนายช่างโยธา
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจ
และตำแหน่งอื่นๆ

แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 3
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
แนวข้อสอบนักวิชาการสุขาภิบาล
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์
แนวข้อสอบนิติกร
แนวข้อสอบบุคลากร
แนวข้อสอบวิศวโยธา
แนวข้อสอบสถาปนิก
แนวข้อสอบสันทนาการ

ดาวโหลดข้อสอบที่

kkkkk:
1.    งานส่งเสริมการเกษตรเกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่พื้นฐานที่สำคัญคือ?
   ก.    การให้การศึกษา               ข.   การประยุกต์การปฏิบัติ
   ค.    การประกอบอาชีพ            ง.   ข้อ ก. และ ข. ถูก
   ตอบ ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก
2.    การสอนในงานส่งเสริมการเกษตรแตกต่างจากการสอนในชั้นเรียนของโรงเรียนทั่วไปในลักษณะใด?
   ก.    มีลักษณะการสร้างการเจริญเติบโตงอกงามของความรู้
   ข.    เตรียมตัวศึกษาต่อเพื่อชีวิตในอนาคต
   ค.    สอนผู้ใหญ่และเด็กในวัยทำงานเพื่ออาชีพและชีวิตในปัจจุบัน
   ง.    ถูกทุกข้อ
   ตอบ ค. สอนผู้ใหญ่และเด็กในวัยทำงานเพื่ออาชีพและชีวิตในปัจจุบัน
3.    เนื้อหาวิชาในการสอนทางการส่งเสริมการเกษตร เน้นหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องใด?
   ก.    เกษตรและสังคมศาสตร์            ข.   เกษตรและพลานามัย
   ค.    เกษตรและคหกรรมศาสตร์         ง.   เกษตรและอุตสาหกรรม
   ตอบ ค. เกษตรและคหกรรมศาสตร์
4.    งานส่งเสริมการเกษตรต้องการให้เกษตรเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านใด?
   ก.    ทักษะ                  ข.   ทัศนคติ
   ค.    ความรู้ความเข้าใจ            ง.   ถูกทุกข้อ
   ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
5.    พนักงานส่งเสริมการเกษตรเปรียบได้กับใคร?
   ก.    พนักงานขาย               ข.   พนักงานบริการ
   ค.    ครู                  ง.   ที่ปรึกษา
   ตอบ ก. พนักงานขาย
6.    พนักงานส่งเสริมมีหน้าที่ช่วยเกษตรกรในการตัดสินใจปัญหาต่างๆในการผลิตอย่างน้อย 5 ประการ
   ตัวเลือกใดเรียงลำดับปัญหาได้ถูกต้อง?
   ก.    จะผลิตอะไร ผลิตจำนวนเท่าไร ใช้วิธีผลิตแบบไหน จะซื้อขายเมื่อไร จะซื้อขายที่ไหน
   ข.    จะผลิตอะไร ใช้วิธีผลิตแบบไหน ผลิตจำนวนเท่าไร จะซื้อขายเมื่อไร จะซื้อขายที่ไหน
   ค.    จะผลิตอะไร จะซื้อขายที่ไหน  ผลิตจำนวนเท่าไร ใช้วิธีผลิตแบบไหน จะซื้อขายเมื่อไร
   ง.    จะผลิตอะไร ใช้วิธีผลิตแบบไหน ผลิตจำนวนเท่าไร จะซื้อขายที่ไหน จะซื้อขายเมื่อไร
   ตอบ ข. จะผลิตอะไร ใช้วิธีผลิตแบบไหน ผลิตจำนวนเท่าไร จะซื้อขายเมื่อไร จะซื้อขายที่ไหน
7.    เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจะต้องวิเคราะห์สิ่งใดในการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้แก่เกษตรกร?
   ก.    อายุ เพศ ระดับการศึกษา
   ข.    ศาสนา ประเพณี ความเชื่อ
   ค.    ฐานะ ปัญหาพื้นฐาน
   ง.    ถูกทุกข้อ
   ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
8.    หลักทั่วไปในการดำเนินการส่งเสริม พนักงานส่งเสริมต้องดำเนินการข้อใดก่อน?
   ก.    เลือกกิจกรรมการเรียนรู้            ข.   จัดจ้าง จัดหาผู้นำกลุ่ม
   ค.    ช่วยความต้องการพื้นฐานเสียก่อน         ง.   สร้างความศรัทธาและทัศนคติที่ดี
   ตอบ ง. สร้างความศรัทธาและทัศนคติที่ดี
9.    พนักงานส่งเสริมต้องช่วยแก้ไขปัญหาใดก่อน?
   ก.    แหล่งน้ำ               ข.   สะพาน
   ค.    ถนน                  ง.   ความเจ็บป่วย
   ตอบ ง. ความเจ็บป่วย
10.    “ปรัชญาของการส่งเสริม” กล่าวไว้อย่างไร?
   ก.    ช่วยคนให้ช่วยตนเอง            ข.   ช่วยคนโดยไม่หวังกำไร
   ค.    ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน            ง.   เรียนรู้จากการกระทำ
   ตอบ ก. ช่วยคนให้ช่วยตนเอง
11.    คำกล่าวใดไม่ถูกต้อง?
   ก.    คนเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่จะต้องพัฒนามาก่อน
   ข.    พยายามให้งานได้บริหารโดยประชาชน
   ค.    เกษตรกรมักเสียเปรียบในเรื่องการศึกษา
   ง.    งานราชการต้องทำด้วยข้าราชการ
   ตอบ ง. งานราชการต้องทำด้วยข้าราชการ
12.    การแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตรอาศัยความรู้ จากภูมิปัญญาพื้นบ้านในเรื่องใด?
   ก.    ความร้อนและความเย็น            ข.   ความชื้นและความแห้ง
   ค.    แสงแดดและสายลม            ง.   ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์
   ตอบ ก. ความร้อนและความเย็น


13.    หัวใจของการผลิตหรือการสร้างผลิตภัณฑ์ได้แก่?
   ก.    การพาสเจอร์ไรส์            ข.   การสเตอริไรส์
   ค.    การทำแห้ง               ง.   การแปรรูป
   ตอบ ง. การแปรรูป
14.    “กระบวนการแปรรูปโดยใช้ความร้อนสูง เพื่อฆ่าเชื้อที่ไม่ต้องการที่อาจทำให้อาหารเสียและเป็น
   อันตรายต่อการบริโภค ทำให้สามารถเก็บได้นานขึ้น” เรียกว่าอะไร?
   ก.    การทำแห้ง (Drying period)         ข.   การระเหยน้ำ (evaporation)
   ค.    พาสเจอร์ไรเซชันและสเตอริไรเซชัน      ง.   Surface fermentation
   ตอบ ค. พาสเจอร์ไรเซชันและสเตอริไรเซชัน
15.    การแช่แข็งต้องทำให้อุณหภูมิของอาหารลดต่ำลงมาถึงอุณหภูมิประมาณเท่าไร?
   ก.    4 oC                  ข.   0 oC
   ค.    -8 oC                   ง.   -18 oC
   ตอบ ง. -18 oC
ดาวโหลดเพิ่มที่    http://www.testthai1.com

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Listing all pages