จำหน่ายสื่อการเรียนการสอนอิเล็คทรอนิกส์แยกกลุ่มสาระ 8 สาระการเรียนรู้ตามลำดับชั้น

จำหน่ายสื่อการเรียนการสอนอิเล็คทรอนิกส์แยกกลุ่มสาระ 8 สาระการเรียนรู้ตามลำดับชั้น

(1/1)

decho:
สื่ออิเลคโทรนิคส์บรรจุฮาร์ดดิสก์แยกกลุ่มสาระ 8 สาระการเรียนรู้ตามลำดับชั้น
สื่ออิเลคโทรนิคส์บรรจุฮาร์ดดิสก์แยกกลุ่มสาระ 8 สาระการเรียนรู้ตามลำดับชั้น
ร้านไดมอนคลับ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 085-0127724  เมล์ decho.by@hotmail.com

รายลเอียดเพิ่มเติมที่ และตัวอย่าง ใบเสนอราคา http://www.tutor-home.net

ลำดับ รายการ ราคา จำนวน รวมเงิน
ระดับอนุบาล -ประถมต้น
1 สื่ออิเล็กทรอนิกส์กลุ่มสาระภาษาไทย 20,000
นิทานเสริมทักษะการพูด การฟัง อ่าน เขียน
บรรจุในฮาร์ดดิสค์ แบบ External จำนวน 40 รายการ
2 สื่ออิเล็กทรอนิกส์เสริมทักษะเพื่อพัฒนาการศึกษาประเภทเกมการศึกษา (Education Games) 15,000
บรรจุในฮาร์ดดิสค์ แบบ External จำนวน 30 รายการ
ระดับประถมศึกษา
3 สื่ออิเล็กทรอนิกส์บทเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 15,000
คณิตศาสตร์/ภาษาไทย/สังคม/อังกฤษ/วิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
บรรจุในฮาร์ดดิสค์ แบบ External จำนวน 30 รายการ
4 สื่ออิเล็กทรอนิกส์เตรียมความพร้อมก่อนสอบ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 15,000
คณิตศาสตร์/ภาษาไทย/สังคม/อังกฤษ/วิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
บรรจุในฮาร์ดดิสค์ แบบ External จำนวน 30 รายการ
5 สื่ออิเล็กทรอนิกส์บทเรียนคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์และสื่อการสอนสำเร็จรูป 20,000
สถานการณ์จำลอง ( Learning Object & Simulation : LO/SIM)
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ประถมศึกษา ชุดที่ 1 ป.1-ป.6
บรรจุในฮาร์ดดิสค์ แบบ External จำนวน 30 รายการ
6 สื่ออิเล็กทรอนิกส์บทเรียนคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์และสื่อการสอนสำเร็จรูป 20,000
สถานการณ์จำลอง ( Learning Object & Simulation : LO/SIM)
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ประถมศึกษา ชุดที่ 2 ป.1-ป.6
บรรจุในฮาร์ดดิสค์ แบบ External จำนวน 30 รายการ
7 สื่ออิเล็กทรอนิกส์บทเรียนคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์และสื่อการสอนสำเร็จรูป 20,000
สถานการณ์จำลอง ( Learning Object & Simulation : LO/SIM)
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ประถมศึกษา ชุดที่ 1 ป.1-ป.6
บรรจุในฮาร์ดดิสค์ แบบ External จำนวน 30 รายการ
8 สื่ออิเล็กทรอนิกส์บทเรียนคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์และสื่อการสอนสำเร็จรูป 20,000
สถานการณ์จำลอง ( Learning Object & Simulation : LO/SIM)
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ประถมศึกษา ชุดที่ 2 ป.1-ป.6
บรรจุในฮาร์ดดิสค์ แบบ External จำนวน 30 รายการ
มัธยมศึกษาตอนต้น
9 สื่ออิเล็กทรอนิกส์บทเรียนและเตรียมความพร้อมก่อนสอบ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 15,000
คณิตศาสตร์/ภาษาไทย/สังคม/อังกฤษ/วิทยาศาสตร์ ม.1 -ม.3
บรรจุในฮาร์ดดิสค์ แบบ External จำนวน 30 รายการ
10 สื่ออิเล็กทรอนิกส์บทเรียนคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์และสื่อการสอนสำเร็จรูป 20,000
สถานการณ์จำลอง ( Learning Object & Simulation : LO/SIM)
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3
บรรจุในฮาร์ดดิสค์ แบบ External จำนวน 30 รายการ
11 สื่ออิเล็กทรอนิกส์บทเรียนคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์และสื่อการสอนสำเร็จรูป 20,000
สถานการณ์จำลอง ( Learning Object & Simulation : LO/SIM)
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3
บรรจุในฮาร์ดดิสค์ แบบ External จำนวน 30 รายการ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
12 สื่ออิเล็กทรอนิกส์บทเรียนเตรียมความพร้อมก่อนสอบและคลังข้อสอบ 15,000
5 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์/ภาษาไทย/สังคม/ภาษาอังกฤษ/วิทยาศาสตร์ ม.4- ม.6
บรรจุในฮาร์ดดิสค์ แบบ External จำนวน 30 รายการ
ทุกระดับ
13 สื่ออิเล็กทรอนิกส์สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 25,000
เมก้าเคลฟเวอร์ วิทยาศาสตร์ฉลาดสุดๆ 45 รายการ 220 การทดลองพร้อมคลังข้อสอบ
บรรจุในฮาร์ดดิสค์ แบบ External จำนวน 45 รายการ
14 สื่ออิเล็กทรอนิกส์สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ชุดสารานุกรมโลก 2 ภาษา 10,000
บรรจุในฮาร์ดดิสค์ แบบ External จำนวน 20 รายการ
15 สื่ออิเล็กทรอนิกส์สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 15,000
ชุดส่งเสริมการเรียนคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์แน็ตในโรงเรียน
บรรจุในฮาร์ดดิสค์ แบบ External จำนวน 25 รายการ
รวม

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Listing all pages