รวมเฉลยข้อสอบตำรวจปี 53...100 ข้อ ที่สอบ

รวมเฉลยข้อสอบตำรวจปี 53...100 ข้อ ที่สอบ

(1/1)

decho:
ดาวโหลดข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
http://www.ziddu.com/download/18453225/prb1.pdf.html
http://www.ziddu.com/download/18453300/prb2.pdf.html
ดาวโหลด กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2553
http://www.ziddu.com/download/18453367/nn01.pdf.html
ดาวโหลดข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
http://www.ziddu.com/download/18453417/bm1.pdf.html
http://www.ziddu.com/download/18453420/bm2.pdf.html
http://www.ziddu.com/download/18453421/bm3.pdf.html
ดาวโหลดกฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการประเมินผล ฯ พ.ศ.2547
http://www.ziddu.com/download/18453386/vv01.pdf.html
ดาวโหลดพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2554
http://www.ziddu.com/download/18453444/pp01.pdf.html
ดาวโหลดข้อสอบวิชาภาษาไทย (อก2-4)
http://www.ziddu.com/download/18453449/t1.pdf.html
http://www.ziddu.com/download/18453481/t2.pdf.html
ดาวโหลดข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (อก.2-4)
http://www.ziddu.com/download/18453485/21.pdf.html
http://www.ziddu.com/download/18453486/dd14.pdf.html
ดาวโหลดข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ปป1-3)
http://www.ziddu.com/download/18453517/ww01.pdf.html
ดาวโหลดข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน (ปป1-3)
http://www.ziddu.com/download/18453523/ll01.pdf.html
http://www.ziddu.com/download/18453527/ll02.pdf.html
ดาวโหลดข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา (ปป1-3)
http://www.ziddu.com/download/18453564/oo1.pdf.html
ดาวโหลดเเนวข้อสอบรัฐธรรมนูญเเห่งราชอาณาจักรไทย 2550 (สส.5)
http://www.ziddu.com/download/18453570/mm45.pdf.html
ดาวโหลดแนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 (สส.5)
http://www.ziddu.com/download/18453582/m01.pdf.html

เอาไว้ดูสอบปีต่อไปนะ แต่ละปีไม่ต่างกันมากดาวโหลดไฟล์เต็มที่นี้  http://f70b3f25.linkbucks.com
1.   คนทุกคนกินข้าว   ขาวไม่กินข้าว   ข้อสรุปใดเป็นจริง
   1.   ขาวเป็นคน         2.   ขาวไม่ใช่คน
   3.                4.   สรุปแน่นอนไม่ได้
2.   ขะมักเขม้น : สำเร็จ   ::   เฉื่อยชา : ?
   1.   เบื่อหน่าย         2.   สำเร็จ
   3.   ล้มเหลว         4.   เกียจคร้าน
3.   งาช้าง : กิ่ง   ::   ? : ?
   1.   พระสงฆ์ : ศีล      2.   ใบจาก : ตับ
   3.   แม่น้ำ : ปิง         4.   หน้าต่าง : เตียงนอน
   งบประมาณในการสร้างถนน 5 สาย เท่ากับ  60,000 ล้านบาท
สายถนน   ร้อยละค่าก่อสร้าง
ลพบุรี – นครสวรรค์
– ชุมพร
จิระ - ขอนแก่น
นครปฐม - ลาดปลาดุก
ประจวบฯ -หัวหิน   10
20
20
30
20

4.   งบประมาณในการสร้างถนนสาย ลพบุรี – นครสวรรค์  กับ  สาย  ........... – ชุมพร  เป็นเงินเท่าไร
   1.   16,000 ล้านบาท         2.   18,000 ล้านบาท
   3.   12,000 ล้านบาท         4.   6,000 ล้านบาท
5.   งบประมาณในการสร้างถนนสายนครปฐม – ลาดปลาดุก  มากกว่าสาย ประจวบฯ - หัวหิน เท่าไร
   1.    ล้านบาท            2.   600   ล้านบาท
   3.                  4.   6,000   ล้านบาท
6.   A = B , B ≠ C  และ  C = D  ข้อใดถูกต้อง
   1.   A ≠ C            2.  
7.   ตัวเลขห้าพจน์เรียงกัน  ผลบวกเป็นเท่าไร  1 + 4 + 9 + 16 + .....
   1.   45               2.   55
   3.   65               4.   75
12.   มีผู้เข้าสอบทั้งหมด 10 คน ได้คะแนนเฉลี่ย 8 คะแนน  คะแนนรวมของผู้เข้าสอบทั้งหมดเป็นกี่คะแนน
   1.   70 คะแนน               2.   80 คะแนน
   3.   90 คะแนน               4.   120 คะแนน
13.   1 , 2 , 3 , 1 , 2 , 3 , 4 , 1 , 2 , 5  ฐานนิยมมีค่าเท่าไร
   1.   1                  2.   2
   3.   3                  4.   ทั้ง 1 และ 2
14.   5 , -10 , 20 , -40 , .......
   1.   60                  2.   -80
   3.    80                  4.   -60
15.   สัญญาขับรถตรงขึ้นไป 8 กม. เจอสี่แยกแล้วเลี้ยวขวาแล้วตรงไปอีก 6 กม.  สัญญาอยู่ห่างจากจุดเริ่มต้นเป็นระยะทางเท่าไร
   1.   6                  2.   8
   3.   10                  4.   12
18.   2X – 4 = 8   X = ?
   1.   4                  2.   6
   3.   8                  4.   10
19.   มีม้าและไก่นับหัวรวมกันได้ 50 หัว  แต่นับขารวมกันได้ 120 ขา  อยากทราบว่ามีม้าและไก่อย่างละกี่ตัว
   1.   ม้า 10 ตัว   ไก่ 40 ตัว      2.   ม้า 40 ตัว   ไก่ 10 ตัว
   3.   ม้า 15 ตัว   ไก่ 35 ตัว      4.   ม้า 35 ตัว   ไก้ 15 ตัว
20.   A > B ………………………แล้ว E ≤ F < C โดยที่ตัวอักษรทุกตัวตัวมีค่าไม่เท่ากับศูนย์ ข้อไหนผิด
   1.   C > A            2.   G > C
   2.   D > F            4.   F < C      
21. อุบลวรรณฟังสุนทรพจน์เรื่อง “สามัคคีธรรม  นำไทยให้เป็นสุข” หลังจากฟังแล้ว ตระหนักว่าควรปฏิบัติชีวิตให้อยู่ในความสามัคคี อุบลวรรณมีความสามารถในการฟังด้านใด
1.  สรุปความ
2.  วิเคราะห์
3.  ตีความ
4.  ประเมินค่า
22. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสำราญพระราชหฤทัย คำที่ขีดเส้นใต้หมายถึง
1.  สดชื่น
2.  สบายกาย
3.  สดใส
4.  สบายใจ
23. ข้อใดเป็นภาษาสื่อสารมวลชน
1.  บุคคลหลายฝ่ายให้ความร่วมมือกับโครงการสมานฉันท์
2.  ปีนี้ทบวงมหาวิทยาลัยประกาศผลสอบเร็วกว่ากำหนด
3.  เบื้องหลัง 10 เมษายน ถล่ม “บูรพาพยัคฆ์”
4.  นายกรัฐมนตรีประกาศไม่ยุบสภา
24. ในเทศกาลต่าง ๆ คุณยายไปทำบุญที่วัดบางครั้งก็บังสกุล อุทิศส่วนกุศลให้ญาติที่ล่วงลับและ กรวดน้ำทุกครั้ง  คำใดเขียนผิด
1.  เทศกาล         
   2.  บังสกุล
3.  ส่วนกุศล            
4.  กรวดน้ำ
25.   เมื่อคนเมืองคับคั่งด้วยคนป่า      เมื่อคนดีด้อยค่าเหมือนกรวดหิน
เมื่อสัตว์ป่าสร้างป่าไว้หากิน      สัตว์เมืองก็ต้องสิ้นวิสัยเมือง
  คำประพันธ์ข้างต้นเป็นโวหารประเภทใด
1.  เทศนาโวหาร      2.  บรรยายโวหาร
3.  อุปมาโวหาร   4.  พรรณนาโวหาร
26.  ทักษะที่ใช้ในชีวิตประจำวันข้อใดมีความสำคัญต่อข้าราชการตำรวจมากที่สุด
1.  ฟัง      2.  พูด      3.  อ่าน      4.  เขียน
27.     ขอให้มีความรักที่มั่นคง       ซื่อตรงดุจนภากับแขไข
      รู้จักอ่อน ผ่อนปรน ให้อภัย   รักสดใส สุขสันต์ นิรันดร
ใจความสำคัญของข้อความข้างต้นกล่าวถึงเรื่องใด
1.  ความรัก   2.  ความซื่อสัตย์      3.  ความเมตตา      4.  ความอ่อนโยน
28.  คณะกรรมาธิการจัดให้มีการประชุม... คำที่ขีดเส้นใต้อ่านอย่างไร
1.  กัน-มา-ทิ-กาน   2.  กัน – ทิ – กาน   3.  กำ-มา-ทิ-กาน   4.  กำ – ทิ – กาน
29.   ขึ้นรถเมล์ไม่เสียเกียรติ       แม้เบียดนิดก็ทนหน่อย
เพราะน้ำมันนั้นมีน้อย       ควรใช้สอยเมื่อจำเป็น
1.เพื่อให้ความรู้      2.เพื่อโน้มน้าวใจ   3.เพื่อจรรโลงใจ   4.เพื่อเตือนใจ
30.  “ต้องอยู่กันไปอีกนาน ในบ้านหลังนี้   เติบโตมาจนป่านนี้ ก็เพราะมีที่ให้อาศัย   บ้านเรามีท้องฟ้า มีสายน้ำ มีภูเขา มีต้นไม้   แล้วเราจะอยู่อย่างไร ถ้าไม่มีอะไรเหลือเลย”
ข้อความข้างต้นมุ่งให้เกิดสิ่งใด
1.  รักและสามัคคี      2.  ความสุขและเสียสละ
3.  ภาคภูมิใจและหวงแหน   4.  ท้อแท้และสิ้นหวัง
31.   “จากใจรวงใจแรงเป็นล้านล้าน      ถึงใจด้านใจดำน้ำใจหิน
ว่าเลือดเล็ดเม็ดข้าวที่เจ้ากิน      จงถวิลทุกข์เทวษทุเรศร้าว”
บทประพันธ์นี้ผู้แต่งมีวัตถุประสงค์อะไร
1.  เตือนสติ      2.  ปลุกจิตสำนึก
3.  โน้มน้าว      4.  สร้างค่านิยมใหม่
ตอบ   2.  ปลุกจิตสำนึก
- เค้ากำลังทำให้เรา “สำนึก” ถึงความทุกข์ยากของชาวนา เห็นได้จาก การใช้คำพูดรุนแรงมากเช่น “ถึงใจด้าน ใจดำ น้ำใจหิน (คือว่าพวกเราอยู่) แถมยังบอกว่า “เลือดเล็ดข้าว” และ“จงถวิลทุกข์เทวษทุเรศร้าว”
- ข้อ 1 เตือนสติ น่าจะเตือนในสิ่งที่เรา “ลืม” ใน “หน้าที่” หรือ “ถ้าเราทำลงไปจะเกิดอะไรขึ้น” มากกว่า
32.  บทความชนิดใดใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงได้ดีที่สุด
1.  บทความเชิงวิจารณ์         2.  บทความเชิงวิเคราะห์
3.  บทความเชิงบรรยาย      4.  บทความเชิงพรรณนา
33.  สำนวนใดที่ไม่เกี่ยวกับการฟัง
1.  ฟังหูไว้หู
2.  ฟังความข้างเดียว
3.  สีซอให้ควายฟัง
4.  ฟังไม่ได้ศัพท์จับไปกระเดียด

34.      ปีนี้ปีเสือช่างเหลือร้าย       ผู้คนล้มตายกันหลายที่
      แผ่นดินไหวที่เฮติและชิลี         อดโซ…………
แต่ที่นี่มีภัย(ไม่)ธรรมชาติ         คนทั้งชาติ.....      
   ........ความชัง คลั่งโลโภ         ....โทโส ในประเทศ สมเพชไทย
1.  เตือนสติ   2.  ข้อเท็จจริง   3.  ข้อคิดเห็น   4.  ข้อสังเกต
35.  “ถ้าเราอ่อนแอแม้เนินเล็ก ๆ ก็เป็นภูเขาที่สูงใหญ่    แต่ถ้าเราเข้มแข็ง แม้ลมพายุพัดแรงก็  
    เป็นเพียงสายลมแผ่วเบา” ผู้เขียนต้องการสื่ออะไร
1.  ชีวิตอย่าสิ้นหวัง
2.  ชีวิตนี้ต้องสู้
3.  ชีวิตย่อมมีอุปสรรค
4.  ชีวิตนี้อย่าท้อแท้
36.   “เพื่อหนีจนคนเราเอาทุกอย่าง      หาหนทางใช้ชีวีนี้เป็นสุข
ปล้น ขโมย โกยกิน ปลิ้นปล้อนซุก      คดีอุกฉกรรจ์หลากเกิดจากใด
     จุดประสงค์ของผู้เขียนกล่าวถึงอะไร
1.  เตือนสติคนจนให้ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง
2.  ขอเห็นใจคนจน
3.  เรียกร้องให้สังคมช่วยเหลือคนจน
4.  ชี้ให้เห็นปัญหาที่เกิดจากความยากจน
ตอบ   4. ชี้ให้เห็นปัญหาที่เกิดจากความจน
- ทั้งนี้เพราะผู้แต่งย้ำตั้งแต่ต้นแล้วว่า “เพื่อหนีจน” และมาสรุปตอนท้ายว่า คดีอุทฉกรรจ์หลากเกิดจากใด
- นั่นคือคนเขียนเค้าต้องการพูดถึง “ปัญหาที่เกิดจากความจน” นั่นเอง
37.  คำที่ขีดเส้นใต้คำใดแสดงจำนวนน้อยที่สุด
   1.  ผ่าแตงโมให้แม่หน่อยซิคะ
   2.  ดอกจันกะพ้อร่วงพรู
   3.   นักเรียนวิ่งกรูกันออกมาอย่างรวดเร็ว
   4.  พราหมณ์โปรยดอกไม้ในพิธี
38.  ข้อใดใช้ราชาศัพท์ถูกต้อง
   1.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงตรัสกับประชาชน
   2.  ประชาชนมาถวายการต้อนรับพระบรมราชินีนาถ
   3.  สมเด็จพระเทพฯเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน
4.  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ทรงเสด็จไปบรรยายแก่นักศึกษา  มหิดล
39.  คำขวัญข้อใดให้ข้อคิด
   1.  ตำรวจอยู่ไหน   ประชาอุ่นใจทั่วกัน
   2.  ขับรถให้เตือนตน    ข้ามถนนให้เตือนตา
   3.  ยาเสพติดอันตราย    ผู้เสพถึงตาย  ผู้ขายติดคุก
   4.   เอดส์ป้องกันได้   ถ้าใช้ถุงยางอนามัย
40.ข้อใดใช้คำฟุ่มเฟือย
   1.  สมุนไพรไทยคลายเครียดมีทั้งที่เป็นอาหารและเครื่องดื่ม เช่น ยำตะไคร้ น้ำขิง ฯลฯ
   2.  ผู้คนในหลายประเทศกำลังให้ความสนใจในการใช้สมุนไพรลดความเครียด
   3.  ปัญหาสุขภาพจิตเป็นผลมาจากความเครียดทั้งทางร่างกายและจิตใจ
   4.  ความเครียดนับว่าเป็นสาเหตุทำให้เกิดปัญหาสังคมจนถึงขั้นวิกฤติ
41 แผนภูมิคอลัม
42 ส่งเมลแล้วไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ได้รับบ้าง = bcc
43 ตัวห้อย = subsricpt
44 mail marge = จดหมายเวียน ข้อ ข. มีเนื้อหาเหมือนกัน แตกต่างกันเพียงบางส่วน
45 #### = คมลัมน์ไม่กว้างพอ 4
46 custom... animation = ทำเอฟเฟค
47 bring of front = ย้ายออบเจคไปไว้หน้าสุด
4 8 การจัดเรียงข้อมูลใน word = เลือกข้อมูลแล้ว sort
49 ปุ่มเขียวในรูปภาพไว้ทำอะไร = หมุนภาพ
50 Sheet!D5:D10
51 ข้อใดไม่สามารถทำได้ใน Slids show = insert
52 ตัวอักษรทีอ่านไทยไม่ได้ encoding
53. จดหมายขยะ – Junk
 54 การจำกัดรูปแบบ Tool – protect document – Formatting restrictions
55 forward = จดหมายที่ได้การส่งต่อมา
56.   ข้อใดไม่เป็นหนังสือราชการ
     1. แผ่นซีดีอ่านอย่างเดียวที่เจ้าหน้าที่ตำรวจบันทึกข้อมูลเหตุการณ์ความไม่สงบไว้เป็น
    หลักฐาน
      2.  กฤตภาคข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนำเสนอรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
      3. บันทึกการส่งข้อความทางเครื่องมือสื่อสารของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
      4. หนังสือร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ประชาชนได้นำมายื่นต่อ
     สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   

decho:
57.  ใครเป็นผู้รักษาการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ที่แก้ไขเพิ่มเติมและมีอำนาจหน้าที่อย่างไร
      1.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  มีอำนาจในการตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการ
     ปฏิบัติตามระเบียบ
       2.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  ทีอำนาจแก้ไขระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสาร
     บรรณตามความเหมาะสม
       3.  นายกรัฐมนตรี  มีอำนาจในการตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
     ระเบียบ
       4.  นายกรัฐมนตรี  มีอำนาจแก้ไขระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณตาม
     ความเหมาะสม
58.   การจัดทำหนังสือราชการที่เป็นการตอบรับทราบไม่เกี่ยวกับราชการสำคัญหรือการเงินต้อ
เสนอผู้ใดลงนาม
1. หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง
2. หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม
3. หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง
4. หัวหน้าส่วนราชการระดับกองที่ได้รับมอบหมายจากหน้าส่วนราชการระดับกรม
59.   การส่งหนังสือติดต่อไปรษณีย์ธรรมดา ควรระบุชื่อส่วนราชการเจ้าของหนังสือไว้ที่ส่วนใดของ
ซอง
1. ใต้ครุฑตรงกับเท้าครุฑ
2. ข้างครุฑระดับเดียวกับเท้าครุฑ
3. ใต้ครุฑตรงกับหางครุฑ
4. ข้างครุฑเสมอตัวครุฑ
60.  หนังสือของคณะกรรมการจะดำเนินการอย่างไร
    1.  ให้ลงชื่อคณะกรรมการเป็นส่วนราชการเจ้าของหนังสือ
    2.  ออกเลขทะเบียนหนังสือส่งที่หน่วยงานสารบรรณกลาง
3.  หากกำหนด รหัสพยัญชนะประจำคณะกรรมการเพิ่มเติม ให้ใส่ต่อจากรหัสพยัญชนะ
     ของเจ้าของเรื่อง
4.  ให้ประธานกรรมการเท่านั้นเป็นผู้ลงชื่อในหนังสือ
61.   บรรดาข้อความที่ทางราชการได้ชี้แจงเผยแพร่ให้ประชาชนทราบแนวทางปฏิบัติใน
สถานการณ์ที่มีการชุมนุมเรียกร้องต่างๆสำนักงานตำรวจแห่งชาติควรใช้หนังสือชนิดใด
1.  ประกาศ         2.  แถลงการณ์
3.  ข่าว            4.  คำชี้แจง
62.   ผู้ใดจะต้องลงลายมือชื่อรับผิดชอบการจัดทำรายงานการประชุมตามระเบียบงานสารบรรณ
   1.   ผู้จดรายงานการประชุม
   2.   ผู้จดและผู้ตรวจรายงานการประชุม
   3.   ผู้จด  ผู้ตรวจ  ผู้พิมพ์รายงานการประชุม
   4.   ผู้จด  ผู้ตรวจ  ผู้ร่าง  ผู้พิมพ์รายงานการประชุม
63.   กรณีข้าราชการตำรวจชั้นประทวนจะมีบันทึกถึงผู้บังคับบัญชาจะใช้คำขึ้นต้นว่าอย่างไร
   1.   เรียน         2.   เสนอ
   3.   กราบเรียน         4.   ถึง
64.   หนังสือใดบ้างที่ต้องมี  ประกาศ ณ วันที่
   1.   คำสั่ง  ข้อบังคับ  ระเบียบ
   2.   ประกาศ  คำสั่ง  ข้อบังคับ
   3.   ข่าว  ข้อบังคับ  ระเบียบ
   4.   ข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ
65.   หนังสือราชการที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไม่มีอะไรจะต้องปฏิบัติอีกเจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการอย่างไร
       1. เก็บไว้ในที่ปลอดภัย แต่ต้องสามารถนำมาใช้ได้ในทุกโอกาส
        2. ให้ส่งเก็บงานสารบรรณที่ส่วนราชการนั้นๆกำหนด
       3. กำหนดวิธีเก็บให้เหมาะกับกับหนังสือแต่ละประเภท
       4. ส่งให้สรรบรรณกลางดำเนินการจัดเก็บให้เป็นระบบต่อไป
66.   หนังสือที่เป็นเอกสารสิทธิตามกฎหมาย หากสูญหายต้องดำเนินการอย่างไร
1.   แจ้งผู้บังคับบัญชา         2.   แจ้งเจ้าของหนังสือทราบ
3.   แจ้งพนักงานหนังสือทราบ      4.   แจ้งพนักงานสอบสวน
67.   หนังสือภายนอกแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับหนังสือภายในข้อใด
   1.   ที่ตั้ง  สิ่งที่ส่งมาด้วย  อ้างถึง            
   2.   ที่  ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง
   3.   ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ  ที่
   4.   การกำหนดรหัสพยัญชนะของเจ้าของเรื่อง
68.   หนังสือที่ใช้สำหรับแถลงรายละเอียดหรือแสดงข้อเท็จจริงคือข้อใด
   1.   Fisrt Person Formail Note
   2.   Third Person Note
   3.   Aide – Memorie
   4.   Memorandum
69.   ข้อใดถูกต้อง
   1.   สำเนาคู่ฉบับจะต้องมีผู้ร่าง  ผู้พิมพ์  ผู้ตรวจ  ผู้ทาน ลงลายมือชื่อหรือลายมือชื่อย่อที่
      ขอบล่างด้านขวาของหนังสือ
   2.   การประทับตราเก็บหนังสือให้ประทับที่มุมล่างด้านขวาของกระดาษแผ่นแรก
   3.   การประทับตราเก็บหนังสือให้ประทับที่มุมล่างด้านขวาของกระดาษทุกแผ่น
   4.   การลงลายมือชื่อย่อกำกับตราจะลงที่บริเวณใดก็ได้  ขอให้เป็นการลงชื่อย่อกำกับตรา
      เท่านั้น
70.   หนังสือราชการที่ต้องเก็บไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี
   1.  หนังสือการเงิน
   2.  หนังสือประวัติศาสตร์   สถิติ
   3.   หนังสือที่ปฏิบัติงานเป็นประจำ
   4.   หนังสืออรรถคดี
71.  ใครเป็นประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ
1.   คณะรัฐมนตรี
2.   นายกรัฐมนตรี
3.   จเรตำรวจแห่งชาติ
4.   รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
72.   ออกระเบียบ ประกาศ หรือมีมติในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารราชการตำรวจและวิธีปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ ให้เป็นไปตามแบบแผนและนโยบายที่ใครกำหนด
1.   คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ
2.   คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ
3.   ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
4.   คณะรัฐมนตรี
73.   การแบ่งส่วนราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกเป็นกองบัญชาการ ให้ตราเป็นอะไร
    1.   รัฐธรรมนูญ
    2.   พระราชกฤษฎีกา
    3.   พระราชกำหนด
    4.   กฎกระทรวง
 74.  ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัย
    1.   ตัดเงินเดือน            2.   ทัณฑกรรม
    3.   ให้ออกจากราชการ         4.   ปลดออก
 75.  ผู้ใดเป็นเลขานุการคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.)
    1.   ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
    2.   เลขานุการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
    3.   ผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ
    4.   รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่อาวุโสสูงสุด
76.    ข้อใดไม่ใช่ตำแหน่งข้าราชการตำรวจ ตาม พ.ร.บ.2547
1.   พนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
2.   รองผู้บังคับหมู่
3.   ผู้ช่วยผู้บัญชาการ
4.   รองผู้บัญชาการ
77.   ผู้ใดไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่งของ ก.ตช.
1.   ปลัดกระทรวงมหาดไทย
2.   ปลัดกระทรวงยุติธรรม
3.   เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
4.   เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
78.   ข้อใดถูกต้อง
1.   ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรได้แก่ ยศร้อยตำรวจเอกขึ้นไป
2.   ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรได้แก่ ยศพันตำรวจตรีขึ้นไป
3.   ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรได้แก่ ยศร้อยตำรวจตรีขึ้นไป
4.   ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรได้แก่ ยศดาบตำรวจขึ้นไป
79. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของ ก.ตร.
   1.   การบริหารงานบุคคล
   2.
   3.
   4.
80.   ข้อใดเป็นยศของตำรวจ
   1.   พันตำรวจเอกพิเศษ            2.   จ่าสิบตำรวจเอก
   3.   จ่าสิบตำรวจตรี            4.   สิบตำรวจโท
81.  พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ไม่ใช้บังคับกับหน่วยงานใด
               1. กระทรวง
               2. ทบวง
               3. กรม
               4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
82.   การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน หมายถึงอะไรบ้าง
1.   ความผาสุกของประชาชน
2.   ความผาสุกของประชาชน ความสงบและปลอดภัยของสังคม
3.   ความผาสุกของประชาชน ความสงบและปลอดภัยของสังคม ประโยชน์สูงสุดของประเทศ
4.   ความผาสุกของประชาชนและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน  ความสงบและปลอดภัยของสังคมส่วนรวม ตลอดจนประโยชน์สูงสุดของประเทศ
83.  ข้อใดเป็นการบริหารราชการให้เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
   1.   กำหนดเป้าหมาย  แผนการทำงาน  ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน  งบประมาณที่ต้อง
      ใช้ และต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
   2.
   3.
   4.
84.   เพื่อให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับบริการจากรัฐในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริการประชาชนคือข้อใด
   1.   จัดทำแผนภูมิขั้นตอน  ระยะเวลาดำเนินการ  รวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ  และเปิดเผย
      ให้ทราบ
   2.
   3.
   4.

85.   ให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตน ว่าภารกิจใดมีความจำเป็นหรือสมควรที่จะได้ดำเนินการต่อไปหรือไม่  โดยคำนึงถึงข้อใด.....
   1.
   2.
   3.
4.   แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  นโยบายของคณะรัฐมนตรี  กำลังเงินงบประมาณ
        ของประเทศ  ความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อื่นๆ
86.   เมื่อคณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้ว  ให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี   สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และสำนักงบประมาณร่วมจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดินเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในกี่วัน
   1.   30 วัน            2.   60 วัน
   3.   90 วัน            4.   120 วัน
87.   เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน  หรือจากส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น  ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นจะต้องตอบคำถามหรือแจ้งการดำเนินการให้ทราบภายในระยะเวลาเท่าใด
   1.   15 วัน            2.   30 วัน
   3.   45 วัน            4.   60 วัน
88.   ใครให้ความดูแลและช่วยเหลือองค์กรปกครองท้องถิ่น  ในการจัดทำหลักเกณฑ์ตามพ.ร.ฎ.นี้
   1.   กพร.            2.   สำนักงานกฤษฎีกา
   3.   กระทรวงมหาดไทย         4.   กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ
89.   ในการจัดซื้อหรือจัดจ้างในกรณีที่วัตถุประสงค์ในการใช้เป็นเหตุให้ต้องคำนึงถึง ข้อใด
   1.
   2.
   3.
   4.  ให้คำนึงถึงคุณภาพและการดูแลรักษาเป็นสำคัญ ให้สามารถกระทำได้โดยไม่ต้อง
      ถือราคาต่ำสุดในการเสนอซื้อหรือจ้างเสมอไป
90.   เพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่ประชาชนในการติดต่อกับส่วนราชการทุกแห่งให้กระทรวงใดจัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศกลางขึ้น
   1.   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   2.
   3.
   4.
91.  การข่มใจตนเอง ให้ประพฤติอยู่ใน ความสัตย์ ความดี  ตรงกับหลัก ฆราวาสธรรมข้อใด
            1. สัจจะ              2. ทมะ     
3. ขันติ              4. จาคะ
92.  หลักจริยธรรมของตำรวจ "ความยุติธรรม ควรใช้คู่กับหลักธรรมใด"
             1. อดทน            2. เมตตา     
3. ซื่อสัตย์              4. ศรัทธา
93.  ข้อใดเป็นธรรมคุ้มครองโลก
             1. ขันติ โสรัจตะ           2. หิริ โอตัปปะ     
 3. สติ สัมปะชัญญะ           4. บุญกิริยาวัตถุ
94.   หน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรมของข้าราชการตำรวจคือข้อใด
   1.   กองบัญชาการศึกษา      
   2.   โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
   3.   สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ
   4.   ศูนย์ฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ
   95 . พ.ต.อ. นพ.พิทักษ์  สันติราษฎร์ เป็นแพทย์ประจำอยู่โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต้องเลือกปฏิบัติจริยธรรมตามข้อใด
1. ยึดถือเฉพาะประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551
2. ยึดถือหลักปฏิบัติตามจรรยาบรรณของแพทย์
3.  ต้องปฏิบัติทั้งข้อ 1 และ 2
4. ไม่ต้องยึดถือจริยธรรมแพทย์ เพราะแพทย์มีจิตสำนึกและความเป็นแพทย์สูง
96.   ถ้าข้าราชการตำรวจพบว่าผู้บังคับบัญชาไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปได้อย่างน้อยกี่ลำดับชั้น
   1.   1 ลำดับขั้น            2.   2 ลำดับชั้น
   3.   3 ลำดับชั้น            4.    4 ลำดับชั้น
97.   ธรรมะข้อใดที่จะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนถาวร
   1.   พรหมวิหาร 4         2.   อิทธิบาท 4
   3.   สังคหวัตถุ 4            4.   พละ 4
98.   คุณธรรมข้อใดเป็นไปเพื่อสันติภาพ
   1.   เมตตา  กรุณา         2.   ซื่อสัตย์
   3.               4.   เสียสละประโยชน์ส่วนตน
99.   ข้อใดเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งให้ข้าราชการตำรวจอยู่ในกรอบศีลธรรมและคุณธรรม  ขณะเดียวกันก็เป็นแนวทางชี้นำให้ข้าราชการตำรวจบรรลุถึงปณิธานของการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์
   1.   คุณธรรม  ค่านิยมหลัก  อุดมคติ      2.
   3.                  4.
100.   การที่ข้าราชการตำรวจประพฤติปฏิบัติตนทั้งการกระทำ และ คำพูด ซึ่งตรงกับหลักธรรมในข้อใด
   1.  จรรยาบรรณ                2.   จริยธรรม
   3.   อุดมคติ               4.

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ดัชนีข้อความ