แนะแนวการสอบภาค ข. ครูผู้ช่วย

แนะแนวการสอบภาค ข. ครูผู้ช่วย

(1/1)

decho:
สอบ150คะแนนนะคะ ทั้งหมดมี 10เรื่อง
เจตคิต่อวิชาชีพครู
จรรยายรรณต่อวิชาชีพครู
คุณธรรมจริยธรรมครู
วินัยและการรักษาวินัย
มนุษย์สัมพนธ์และการปรับตัว
การทำงานร่วมกับผู้อื่น
ความคิดสร้างสรรค์ต่อวิชาชีพ
การจัดการความรู้
ความเป็นพลเมืองดี
การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
แต่ละเรื่องเป็นเพียงการอ่านเพื่อเอาเป็นแนวทางปฏิบัติเท่านั้นคะเพราะว่าโจทย์ที่ออกน่าจะเป็นในรูปแบบขอ
งเหตุการณ์สมมุติมากกว่า และก็เกี่ยวหับหลักธรรมที่ควรยึกถือปฏิบัติสำหรับครู
เช่นครูคนนี้มีความอารีต่อศิษย์ ตรงกับหลักทศพิธราชธรรมใด เป็นต้นและก็พวกจรรญาบรรณที่สอบตอนภาก ก
วินัยที่สอบตอนภาก ก แต่จะลงลึกกว่าเดิม และข้อสอบคงจะไม่มากเพราะถามไปมากแล้ว

ลืมบอกไปว่า 100คะแนนข้อสอบ
ส่วนอีก50คะแนนสอบสัมภาษณ์เห็นบอว่าคะแนนขั้นต่ำสุดเลยอยู่ที่45คะแนนไม่เกิน49เพราะไม่มีใครดีเลิศดังนั้
นแล้วแต่เขตว่าจะตกลงขั้นต่ำที่กี่คะแนนดีแต่ต้องไม่น้อยกว่า
41ถือว่าน้อยที่สุดแล้วเพราะนี่เป็นคะแนนช่วยนะคะ
คือคะแนนในการสอบมีแค่ 100คะแนนเองถ้าให้ผ่าน 90ข้อก็เท่ากับว่าผิดได้
10ข้อเท่านั้นที่บอกว่าต้องได้ไม่ต่ำกว่า90คะแนนเพราะเป็น 60%ของคะแนนที่เหลือในภาค ข 150 คะแนนคะ
ดังนั้นต้องเอาคะแนนทำข้อสอบ และคะแนนสอบสัมภาษณ์มารวมกันเพื่อให้ได้ 90คะแนน ถือว่าผ่าน 60%
จากนั้นต้อ
งคอยลุ้นแล้วละคะว่าคะแนนสอบในภาค ก ของเราได้มาก
น้อยแค่ไหนเพราะเมื่อเอามารวมกันแล้วใครได้คะแนนทั้งสองภาครวมกันมากที่สุดก็จะได้อยู่ลำดับที่1แล้วก็เรี
ยงกันลงมาเรื่อยๆแต่ที่1 ที่ 2 คงมีคนได้ไปแล้วละเราหวังแค่ติดบัญชีลำดับต้น
ๆแค่นี้ก็พอแล้วเพราะตอนนี้มีตำแหน่งว่าอยู่เดี๋ยวเขาก็เรียกเราเองแต่อาจจะช้าหน่อยเท่านั้นเองแหละ

decho:
ภาค ข. ความเหมาะสมกับวิชาชีพ

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู หัวข้อที่ใช้ในการสอบ

1.1 เจตคติต่อวิชาชีพ

1.2 จรรยาบรรณวิชาชีพ

1.3 คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม

1.4 ความมีวินัยและการรักษาวินัย

1.5 ความเป็นพลเมืองดี ครูที่ดี

1.6 การปรับตัวและมนุษย์สัมพันธ์

1.7 การทำงานร่วมกับผู้อื่น

1.8 ความคิดสร้างสรรค์ต่อวิชาชีพ

1.9 การจัดการความรู้ แนวทางการพัฒนาวิชาชีพครู  และ การจัดการเรียนรู้ชุด ที่ 2

1.10 การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน การจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วม

เทคนิคการสอบสัมภาษณ์   

******สรุปทั้งหมดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู

เนื้อหาย่อยที่ต้องไปค้นคว้าเพิ่มเติมเพราะออกข้อสอบแน่นอน

 

ตัวอย่างข้อสอบ  ข. ที่คิดว่าน่าจะออกแน่นอน

1.แนวข้อสอบ 1    เฉลย

2.แนวคำถามพร้อมคำตอบ   ออกแน่ๆ  หรืออาจจะคล้ายๆ  ไปค้นมาเพิ่มเติม

3.เนื้อหาตรงนี้ อ่านคิดวิเคราะห์ไปนะครับ สอบผ่านแหงๆ

4. ความรู้ครู   ถ้าแค่นี้ไม่รู้ก็สอบไม่ได้

5. พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่๒)

 

อื่นๆ  มากมาย 

decho:
เก็งข้อสอบครูผู้ช่วยภาค ข สพฐ.53 มีข้อสอบเก่ากว่า 2,000 ข้อ
เป็นแนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ข ที่ใช้ออกทั่วประเทศ ประกอบด้วยเนื้อหาที่จะออกดังนี้
   ความรู้ความสามารถทั่วไป
   สังคมคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
   นโยบายของรัฐทีเกี่ยวข้องกับการศึกษา
   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
   กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
   กฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา
   กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก
   กฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
   กฎกระทรวง กฎ ก.ค.ศ. ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
   ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
   ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
   หลักการศึกษา
   หลักสูตรและการพัฒนาพัฒนาสูตร
   การจัดกระบวนการเรียนรู้
   จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
   สื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา
   การวัดผลประเมินผลการศึกษา
   ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู
   เจตคติต่อวิชาชีพ
   จรรยาบรรณวิชาชีพ
   คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
   ความมีวินัยและการรักษาวินัย
   ความเป็นพลเมืองดี
   การปรับตัวและมนุษย์สัมพันธ์
   การทำงานร่วมกับผู้อื่น
   ความคิดสร้างสรรค์ต่อต่อวิชาชีพ
   การจัดการความรู้
   การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน

ส่งเป็นไฟล์อัพโหลดทางอีเมล์ รวดเร็วสะดวกสามารถนำไปเปิดอ่านในคอมพิวเตอร์ได้เลยรวมรวมจากหนังสือหลายเล่ม
ไม่ต้องเสียเวลาไปหาซื้อหนังสือ สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
สอบถามเพิ่มเติ่มที  decho.by@hotmail.com
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย บิ๊กซีขอนแก่น decho
pragay  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้ง E-mail ที่  085-0127724

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Listing all pages