แนวข้อสอบ เตรียมสอบครู 2553 เอกสารสรุปพร้อมแนวข้อสอบมากมาย

แนวข้อสอบ เตรียมสอบครู 2553 เอกสารสรุปพร้อมแนวข้อสอบมากมาย

(1/1)

decho:
แนวข้อสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
http://th.moneyupload.com/22569_20080415130105_แนวข้อสอบกฎหมายการศึกษา1.doc.html
http://th.moneyupload.com/22571_20080415130242_แนวข้อสอบกฎหมายการศึกษา2.doc.html
http://th.moneyupload.com/22572_20080415130319_แนวข้อสอบกฎหมายการศึกษา3.doc.html
http://th.moneyupload.com/22575_20080415130505_แนวข้อสอบกฎหมายการศึกษา4.doc.html
http://th.moneyupload.com/22574_20080415130411_แนวข้อสอบกฎหมายการศึกษา5.doc.html


แนวข้อสอบวิชาการศึกษา ชุดที่ 1-10
http://th.moneyupload.com/22579_20080415131620_แนวข้อสอบวิชาการศึกษา1-5.rar.html
http://th.moneyupload.com/22580_20080415131818_แนวข้อสอบวิชาการศึกษา6-10.rar.html


สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 http://th.moneyupload.com/22332_20080414195847_แผนพัฒนาฯฉบับที่10.rar.html
ขนาด 0.5MB

เตรียมสอบครูผู้ช่วย ภาค ก. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ V.1
http://th.moneyupload.com/22379_20080414211134_กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ.rar.html
ขนาดประมาณ 5MB


เตรียมสอบครู51 ภาค ข ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู เรื่อง การจัดการความรู้
http://th.moneyupload.com/22562_20080415124625_การจัดการความรู้1.pdf.html
ขนาดไฟล์ประมาณ 1 MB

เตรียมสอบครูผู้ช่วย51 ภาค ก. สังคมเศรษฐกิจการเมือง,นโยบายรัฐบาล,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,แผนฯ10
http://th.moneyupload.com/22402_20080414214146_ความรอบรู้ 75 คะแนน.rar.html
ขนาด ประมาณ 1MB

เตรียมสอบครู51 ภาค ก ความรู้ความสามารถเกี่ยววิชาการศึกษา
http://th.moneyupload.com/22564_20080415124902_ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา.rar.html
ขนาดไฟล์ 650kB

เตรียมสอบบรรจุครู ปี 2551 สรุปหลักสูตรขั้นพื้นฐาน 2544 พร้อมแนวข้อสอบ ตรง ตรง
http://th.moneyupload.com/22339_20080414200520_หลักสูตร.rar.html
ขนาด 49kB

แนวข้อสอบจาก www.sobkroo.com คัดสรรเฉพาะข้อที่เห็นว่าตรงจริงๆ
http://th.moneyupload.com/22624_20080415145645_แนวข้อสอบของสอบครูดอทคอมชุดที่1-10.rar.html
http://th.moneyupload.com/22616_20080415144937_แนวข้อสอบของสอบครูดอทคอมชุดที่11-20.rar.html
http://th.moneyupload.com/22617_20080415145130_แนวข้อสอบของสอบครูดอทคอมชุดที่28-42.rar.html
http://th.moneyupload.com/22619_20080415145218_แนวข้อสอบของสอบครูดอทคอมชุดที่47-61.rar.html
http://th.moneyupload.com/22620_20080415145253_แนวข้อสอบของสอบครูดอทคอมชุดที่66-88.rar.html
http://th.moneyupload.com/22621_20080415145325_แนวข้อสอบของสอบครูดอทคอมชุดที่89-100.rar.html
http://th.moneyupload.com/22623_20080415145438_เฉลยข้อสอบของสอบครูดอทคอม.pdf.html
มอบเครดิตแด่เว็บสอบครูดอทคอมครับ

แนวข้อสอบกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
http://th.moneyupload.com/22600_20080415142743_แนวข้อสอบการปฏิบัติราชการ1.rar.html
http://th.moneyupload.com/22601_20080415142923_แนวข้อสอบการปฏิบัติราชการ2.rar.html
http://th.moneyupload.com/22602_20080415142959_แนวข้อสอบการปฏิบัติราชการ3.rar.html
http://th.moneyupload.com/22603_20080415143047_แนวข้อสอบการปฏิบัติราชการ4.rar.html
http://th.moneyupload.com/22604_20080415143131_แนวข้อสอบการปฏิบัติราชการ5.rar.html
http://th.moneyupload.com/22605_20080415143217_แนวข้อสอบการปฏิบัติราชการ6.rar.html
http://th.moneyupload.com/22606_20080415143254_แนวข้อสอบการปฏิบัติราชการ7.rar.html
http://th.moneyupload.com/22607_20080415143329_แนวข้อสอบการปฏิบัติราชการ8.rar.html
http://th.moneyupload.com/22609_20080415143424_แนวข้อสอบการปฏิบัติราชการ9.rar.html
http://th.moneyupload.com/22610_20080415143506_แนวข้อสอบการปฏิบัติราชการ10.rar.html
http://th.moneyupload.com/22611_20080415143537_แนวข้อสอบการปฏิบัติราชการ11.rar.html
http://th.moneyupload.com/22612_20080415143638_แนวข้อสอบการปฏิบัติราชการ12.rar.html
ที่ต้องทำหลายไฟล์ ก็เพื่อเผื่อสำหรับคนที่เน็ตช้านะครับ จะได้โหลดได้เร็วๆ

โชคดีทุกท่าน
ขอบคุณ ทีมงานบ้านนวัตกรรม วิชาการดอทคอม นะครับ

decho:
เก็งข้อสอบครูผู้ช่วยภาค ข สพฐ.53 มีข้อสอบเก่ากว่า 2,000 ข้อ
เป็นแนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ข ที่ใช้ออกทั่วประเทศ ประกอบด้วยเนื้อหาที่จะออกดังนี้
   ความรู้ความสามารถทั่วไป
   สังคมคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
   นโยบายของรัฐทีเกี่ยวข้องกับการศึกษา
   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
   กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
   กฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา
   กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก
   กฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
   กฎกระทรวง กฎ ก.ค.ศ. ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
   ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
   ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
   หลักการศึกษา
   หลักสูตรและการพัฒนาพัฒนาสูตร
   การจัดกระบวนการเรียนรู้
   จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
   สื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา
   การวัดผลประเมินผลการศึกษา
   ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู
   เจตคติต่อวิชาชีพ
   จรรยาบรรณวิชาชีพ
   คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
   ความมีวินัยและการรักษาวินัย
   ความเป็นพลเมืองดี
   การปรับตัวและมนุษย์สัมพันธ์
   การทำงานร่วมกับผู้อื่น
   ความคิดสร้างสรรค์ต่อต่อวิชาชีพ
   การจัดการความรู้
   การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน

ส่งเป็นไฟล์อัพโหลดทางอีเมล์ รวดเร็วสะดวกสามารถนำไปเปิดอ่านในคอมพิวเตอร์ได้เลยรวมรวมจากหนังสือหลายเล่ม
ไม่ต้องเสียเวลาไปหาซื้อหนังสือ สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
สอบถามเพิ่มเติ่มที  decho.by@hotmail.com
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย บิ๊กซีขอนแก่น decho
pragay  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้ง E-mail ที่  085-0127724

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Listing all pages