ระเบียบ ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

ระเบียบ ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

(1/1)

decho:
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบตำรวจ
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
ทั้งสอบเลื่อนจากนายสิบเป็นนายร้อย
และบุคลภายนอกทั้งสายธุรการ และ สายปราบปราม
สนใจสั่งซื้อมาที่   decho.by@hotmail.com

รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย บิ๊กซีขอนแก่น decho
pragay  ออมทรัพย์

โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่  085-0127724


ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ. 2526
ฉบับแก้ไข (ฉบับ 2 ) พศ.2548
ชุด 1 ข้อ 1 – 35

ข้อ 1  น้อง nest  เขียนจดหมายมา 3 คันรถ ในจดหมายเขียนมาถามว่า  ระเบียบนี้เรียกว่า อะไร ?
     ก.เรียกว่า "ระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2526
    ข.เรียกว่า "ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
    ค.เรียกว่า "ระเบียบงานสารบรรณของสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2526
    ง.เรียกว่า "ระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
 ตอบ      ข.เรียกว่า "ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
(ข้อ 1)
      ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
       ข้อ 2      ข้อ 2  ระเบียบดังกล่าวใช้บังคับเมื่อไ?
ก. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2526 เป็นต้นไป
ข. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2526 เป็นต้นไป
ค. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2526 เป็นต้นไป
ง. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ตอบ      ตอบ ค. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2526 เป็นต้นไป
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2526 เป็นต้นไป
           
ข้อ 3 ข้อ 3 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ฉบับใดบ้างที่ถูกยกเลิก ข้อใดผิด ?
   ก. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2506
               ข.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลงชื่อในหนังสือราชการ พ.ศ. 2517
                  ค.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลงชื่อในหนังสือราชการ   (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2516
                     ง.ระเบียบสำนักยกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิรูปงานสารบรรณ พ.ศ. \2526
ตอบ          ง.ระเบียบสำนักยกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิรูปงานสารบรรณ พ.ศ. \2526
                               ข้อ 3 ให้ยกเลิก
                                                    3.1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2506
                                                    3.2 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลงชื่อในหนังสือราชการ พ.ศ. 2517
                                                    3.3 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลงชื่อในหนังสือราชการ   (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2516
                                          บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ มติของคณะรัฐมนตรี และคำสั่งอื่นใด    ในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน เว้นแต่กรณีที่กล่าวในข้อ 5
ข้อ 4     หากหน่วยราชการใดมีความจำเป็นจะต้องปฏิบัตนอกเหนือไปจากที่ระเบียบนี้กำหนดควรทำอย่างไร?
ก.ขอทำความตกลงกับผู้รักษาการตามระเบียบนี้
 ข.ขออนุมัติคณะรัฐมนตรี
ค.ขอทำความตกลงกับหน่วยงานนั้น
ง.ขอทำความตกลงกันระหว่างหน่วยงานที่ใช้ถึงกัน
ตอบ  ก.ขอทำความตกลงกับผู้รักษาการตามระเบียบนี้
                                          ข้อ 4 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่ส่วนราชการ
                                          ส่วนราชการใดมีความจำเป็น   ที่จะต้องปฏิบัติงานสารบรรณนอกเหนือไปจากที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้ให้ขอทำความตกลงกับผู้รักษาการตามระเบียบนี้

ข้อ 5  ในกรณีที่กฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ        กำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณไว้เป็นอย่างอื่นหากต้องการปฏิบัติให้ทำอย่างไร?
ก.ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ข.ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบงานสารบัญกลาง
คให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น
ง.ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยงานสารบัญ
ตอบ คให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น

                                          ข้อ 5* ในกรณีที่กฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ        กำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณไว้เป็นอย่างอื่น ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น


*แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษ 99 ง หน้า 32
ลงวันที่ 23 กันยายน 3548

    ข้อ 6    ว่าที่ ร.ต.ต. decvaet  อยากถามว่าข้อใดไม่ใช่ความหมาย คำว่างานสารบรรณ ?
ก.   งานที่เกี่ยวกับการบริการงานเอกสาร
ข.   งานที่เกี่ยวกับการ  การจัดทำ การรับ การส่ง
ค.   งานที่เกี่ยวกับ การเก็บรักษา
ง.   งานที่เกี่ยวกับ การยืม จนถึงการทำลาย
ตอบ   ก. งานที่เกี่ยวกับการบริการงานเอกสาร (อ้างอิงจากระเบียบข้อที่ 6)
        ข้อ 6* ในระเบียบนี้
                                          "งานสารบรรณ"  หมายความว่า งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารเริ่มตั้งแต่       การจัดทำ การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทำลาย
                                          "หนังสือ" หมายความว่า หนังสือราชการ
     “อิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้า
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ายกัน และให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ ใช้วิธีการทางแสง วิธีการทางแม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่าง ๆ เช่นว่านั้น
(ข้อ*6แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษ 99 ง หน้า 32
ลงวันที่ 23 กันยายน 3548)


  ข้อ 7     ข้อ  7  ว่าที่ ร.ต.ต.หญิง ขนมน้ำ  อยากถามว่า คำว่างานสารบรรณ หมายความว่าอะไร?
ก.   งานที่เกี่ยวกับการการจัดทำเอกสาร
ข.   งานที่เกี่ยวกับการ  การรับ การส่ง
ค.   งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทำลาย
ง.   ถูกหมดทุกข้อ
ตอบ ง.  ถูกหมดทุกข้อ (อ้างอิงจากระเบียบข้อที่ 6) ดูคำเฉลยข้อที่ 7

ข้อ 8     ข้อ 8   จงให้ความหมายของคำว่า “อิเล็กทรอนิกส์ ” ในขอบเขตเนื้อหาวิชานี้นะ  น้อง von คุณแม่ขอร้อง ?
ก.หมายความว่า การประยุกต์ใช้วิธีการทางเทคโนโลยี่ และ วัตถุทางวิทยาศาสตร์
              ข.หมายความว่าการประยุกต์ใช้ด้วยวิธีลำแสง และเสียงตามสาย ด้วยเทคโนโลยี่ สมัยใหม่
               ค. หมายความรวมถึงการประยุกต์ ใช้วิธีการทางแสง วิธีการทางแม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่าง ๆ เช่นว่านั้น
 ง.ถูกหมดทุกข้อ
ตอบ        ค. หมายความรวมถึงการประยุกต์ ใช้วิธีการทางแสง วิธีการทางแม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่าง ๆ เช่นว่านั้น(อ้างอิงจากระเบียบข้อที่ 6) ดูคำเฉลยข้อที่ 7

ข้อ 9     ข้อ 9  ข้อใดไม่ใช่ความหมายของ อีเล็กทรอนิกส์ ?
       ก..หมายความว่าการประยุกต์ใช้ด้วยวิธีลำแสง และเสียงตามสาย ด้วยเทคโนโลยี่ อิเล็กทรอนิกส์
ข.หมายความว่า หมายความว่า การประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ค. หมายความว่า การประยุกต์ใช้วิธีอื่นใดในลักษณะคล้ายกัน
ง.หมายความรวมถึงการประยุกต์ ใช้วิธีการทางแสง วิธีการทางแม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่าง ๆ เช่นว่านั้น
ตอบ  ก..หมายความว่าการประยุกต์ใช้ด้วยวิธีลำแสง และเสียงตามสาย ด้วยเทคโนโลยี่ อิเล็กทรอนิกส์
(ข้อนี้ขออนุญาตครับ แม้ว่า คำตอบจะตอบให้ความหมายที่ถูกหรือใกล้เคียงกันก็จริง แต่ คำตอบที่ถูกที่สุดก็คือทุกคำพูดที่อ้างตรงกับตัวบท จึงจะถูกต้อง)(อ้างอิงจากระเบียบข้อที่ 6) ดูคำเฉลยข้อที่ 7
                                 ข้อ 6* ในระเบียบนี้
                                          "งานสารบรรณ"  หมายความว่า งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารเริ่มตั้งแต่       การจัดทำ การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทำลาย
                                          "หนังสือ" หมายความว่า หนังสือราชการ
     “อิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้า
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ายกัน และให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ ใช้วิธีการทางแสง วิธีการทางแม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่าง ๆ เช่นว่านั้น

ข้อ 10     ข้อ 10 ถามแบบตรงไปตรงมา หนังสือหมายความว่าอะไร?
   ก.หมายความว่าเอกสารทุกชนิด
               ข.หมายความว่าหนังสือราชการ
              ค.หมายความว่าเอกสารราชการ
              ง.หมายความตามทุกข้อที่กล่าวมา
ตอบ ข.หมายความว่าหนังสือราชการ( อ้างอิงจากระเบียบข้อที่ 6) ดูคำเฉลยข้อที่ 7

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Listing all pages