ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / 2017 / มิถุนายน (page 3)

Monthly Archives: มิถุนายน 2017

แนวข้อสอบ ช่างฝีมือโรงงาน กรมชลประทาน

แนวข้อสอบ ช่างฝีมือโรงงาน กรมชลประทาน

แนวข้อสอบ ช่างฝีมือโรงงาน กรมชลประทาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน 3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน 4 แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การทหาร การกีฬา 5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 6 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 7 ควา ...

Read More »

แนวข้อสอบ สถาปนิก กรมชลประทาน

แนวข้อสอบ สถาปนิก กรมชลประทาน

แนวข้อสอบ สถาปนิก กรมชลประทาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน 3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน 4 แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 5 แนวข้อสอบความสามารถทางด้านตัวเลข 6 ผังเมืองและการวางผังเมือง 7 วัสดุและวิธีการก่อสร้าง (ถาม-ตอบ) 8 แนวข้อสอบกา ...

Read More »

แนวข้อสอบ เศรษฐกร กรมชลประทาน

แนวข้อสอบ เศรษฐกร กรมชลประทาน

แนวข้อสอบ เศรษฐกร กรมชลประทาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน 3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน 4 แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์ 6 แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหาภาค 7 เศรษฐกิจการเงิน การคำนวณ GDP ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ กรมชลประทาน

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ กรมชลประทาน

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ กรมชลประทาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน 3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน 4 แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 5 ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ 6 ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 7 แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภา ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมชลประทาน

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมชลประทาน

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมชลประทาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน 3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน 4 แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 5 แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 6 แนวข้ ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิชาการแผนที่และภาพถ่าย กรมชลประทาน

แนวข้อสอบ นักวิชาการแผนที่และภาพถ่าย กรมชลประทาน

แนวข้อสอบ นักวิชาการแผนที่และภาพถ่าย กรมชลประทาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน 3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน 4 แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 5 ความรู้ด้านแผนที่ การสำรวจรังวัดแผนที่และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ 6 ความรู้เบื้องต ...

Read More »

แนวข้อสอบ วิศวกรโยธา กรมชลประทาน

แนวข้อสอบ วิศวกรโยธา กรมชลประทาน

แนวข้อสอบ วิศวกรโยธา กรมชลประทาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน 3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน 4 แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 5 แนวข้อสอบความรู้อุทกวิทยา 6 แนวข้อสอบการควบคุม การบริหารงานก่อสร้าง 7 การวางโครงการและการศึกษาผลกระทบสิ่งแว ...

Read More »

แนวข้อสอบ วิศวกรชลประทาน กรมชลประทาน

แนวข้อสอบ วิศวกรชลประทาน กรมชลประทาน

แนวข้อสอบ วิศวกรชลประทาน กรมชลประทาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน 3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน 4 แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 6 Hydraulic การไหลของน้ำในท่อ 7 การวางโครงการและการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 8 การหาปริมาณการใช้น้ำของพืช 9 ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมชลประทาน

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมชลประทาน

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมชลประทาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน 3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน 4 แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 5 ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 7 ระบบเครือข่ายคอมพิว ...

Read More »

แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ กรมชลประทาน

แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ กรมชลประทาน

แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ กรมชลประทาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน 3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน 4 แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 5 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ 6 ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักประชาสัมพันธ์ 7 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประ ...

Read More »
Scroll To Top