ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / 2017 / มกราคม

Monthly Archives: มกราคม 2017

แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร

แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร

แนวข้อสอบนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร 1 ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร 2 ข้อสอบกฎหมาย  พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 2 แนวข้อสอบความหมายและลักษณะของการพัฒนาชุมชน 4 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  พ.ศ.2550 6 ข้อบัญญัติ กทม เรื ...

Read More »

[ชุดแนวข้อสอบ] นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร

[ชุดแนวข้อสอบ] นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร

แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร 1 ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร 2 การจัดและปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังขององค์กร 3 การบรรจุและการพัฒนาบุคลากร 4 การบริหารผลการปฏิบัติ 5 การพัฒนาระบบราชการและการพัฒนาระบบงาน 6 การพัฒนาองค์การ Organization  Development 7 การวางแผนกำลังคน 8 การเสริมสร ...

Read More »

((ชุดเต็ม))แนวข้อสอบพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร

((ชุดเต็ม))แนวข้อสอบพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร

แนวข้อสอบพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร 1 ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร 2 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 3 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 4 กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 ตาม พรบ ควบคุมอาคาร 5 กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 ตาม พรบ ควบคุมอาคาร 6 กฎกระท ...

Read More »

[load] แนวข้อสอบนายช่างโยธาปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร

[load] แนวข้อสอบนายช่างโยธาปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร

แนวข้อสอบนายช่างโยธาปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร 1 ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร 2 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2550 3 พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 4 ผังเมืองและการวางผังเมือง 5 งานถอดแบบ และประเมินราคา 6 การประมาณราคาก่อสร้าง 7 ความรู้เบื้องต้นเรื่องเทคนิคการเขียนแบบ 8 การควบคุมงานก่อ ...

Read More »

โหลดรวมแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร

โหลดรวมแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร 1 ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร 2 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม 3 พรบ ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง  พ.ศ.2493 4 แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 5 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด ...

Read More »

แนวข้อสอบภาค ก กรุงเทพมหานคร กทม.

แนวข้อสอบภาค ก กรุงเทพมหานคร กทม.

แนวข้อสอบภาค ก กทม  1 ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร 2 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 ความสามารถด้านภาษาไทย 5 แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 6 แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 7 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที ...

Read More »

แนวข้อสอบ พนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน กรมท่าอากาศยาน

แนวข้อสอบ พนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน กรมท่าอากาศยาน

แนวข้อสอบพนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน กรมท่าอากาศยาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน 2 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 3 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 4 แนวข้อสอบภาษาไทย 5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ...

Read More »

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรมท่าอากาศยาน

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรมท่าอากาศยาน

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรมท่าอากาศยาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน 2 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 3 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 4 แนวข้อสอบภาษาไทย 5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 6 ระเบียบการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537 7 ระเบียบการเบิกจ่าย ...

Read More »

อัพเดต แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ กรมท่าอากาศยาน

อัพเดต แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ กรมท่าอากาศยาน

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ กรมท่าอากาศยาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน 2 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 3 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 4 แนวข้อสอบภาษาไทย 5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 6 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 7 แนวข้ ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมท่าอากาศยาน

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมท่าอากาศยาน

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมท่าอากาศยาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน 2 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 3 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 4 แนวข้อสอบภาษาไทย 5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 7 การจัดการตามหลัก ...

Read More »
Scroll To Top