ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / ข่าวเปิดสอบ / สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภาค 1 ภาค 3 และภาค 9 รับสมัครสอบเป็นลูกจ้างสมทบ ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2559
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  ภาค 1 ภาค 3 และภาค 9  รับสมัครสอบเป็นลูกจ้างสมทบ ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2559

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภาค 1 ภาค 3 และภาค 9 รับสมัครสอบเป็นลูกจ้างสมทบ ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2559

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบเป็นลูกจ้างสมทบ ภาค 1 ภาค 3 และภาค 9

ประกาศสำนักงานตรวจสอบพิเศษภาค 1 ภาค 3 และภาค 9

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ

ตำแห่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 และตำแห่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5

 

ประกาศสำนักงานตรวจสอบพิเศษภาค 9 (จังหวัดลำปาง)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4

– สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง  :  1 อัตรา

ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม  :   สำนักงานตรวจสอบพิเศษภาค 9

2. ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5

จำนวน  :  2 อัตรา

– สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดน่าน 1 อัตรา

– สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่ 1 อัตรา

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม  :   สำนักงานตรวจสอบพิเศษภาค 9

 

ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 1 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4

จำนวน  :  3 อัตรา

– จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 อัตรา

– จังหวัดลพบุรี 1 อัตรา

– จังหวัดอ่างทอง 1 อัตรา

ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม  :  สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 1

 

ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3 (จังหวัดนครปฐม)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผินดินชั้น 4

จำนวน  :  3 อัตรา

– สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี 1 อัตรา

– สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรี 1 อัตรา

– สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปทุมธานี 1 อัตรา

2. ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผินดินชั้น 5

จำนวน  :  2 อัตรา

– สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปทุมธานี 1 อัตรา

– สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรปราการ 1 อัตรา

ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม  :  สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3


งานราชการ

แนวข้อสอบสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง) ทุกตำแหน่ง 2559

แนวข้อสอบพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 สตง
1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
3 พระราชบัญญัติการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542
4 แนวข้อสอบ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542
5 มาตรฐานการจัดทำบัญชีสำหรับหน่วงงานภาครัฐ
6 แนวข้อสอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
7 หลักการบัญชีเบื้องต้น
8 แนวข้อสอบหลักการบัญชี
9 แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพบัญชี
10 แนวข้อสอบวิชาการสอบบัญชี
11 แนวข้อสอบการจัดทำบัญชี
12 แนวข้อสอบ พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502และที่แก้ไขเพิ่มเติม
P003 หลักการบัญชีเบื้องต้น

แนวข้อสอบพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 สตง
1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
3 พระราชบัญญัติการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542
4 แนวข้อสอบ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542
5 สรุปสาระสำคัญระเบียบงานสารบรรณ
6 พรบ ว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ พ.ศ.2544
7 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ พ.ศ.2544
8 ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
9 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
10 แนวข้อสอบกฏหมายระเบียบงานสารบรรณ
11 แนวข้อสอบกฏหมายระเบียบงานสารบรรณ
P045 พรบ. ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน

แนวข้อสอบ พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 (ด้านบัญชี) สตง
1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
3 พระราชบัญญัติการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542
4 แนวข้อสอบ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542
5 มาตรฐานการจัดทำบัญชี สำหรับหน่วยงานภาครัฐ
6 แนวข้อสอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
7 หลักการบัญชีเบื้องต้น
8 แนวข้อสอบหลักการบัญชี
9 แนวข้อสอบมาตาฐานวิชาชีพบัญชี
10 แนวข้อสอบวิชาการสอบบัญชี
11 แนวข้อสอบการจัดทำบัญชี

แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน (บัญชี) สตง
1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
3 พระราชบัญญัติการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
4 แนวข้อสอบ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542
5 มาตรฐานการจัดทำบัญชี สำหรับหน่วยงานภาครัฐ
6 แนวข้อสอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
8 คำศัพท์ภาษาอังกฤษกี่ยวกับบัญชี
8 คำศัพท์ภาษาอังกฤษกี่ยวกับบัญชี
10 แนวข้อสอบหลักการบัญชี
11 แนวข้อสอบมาตาฐานวิชาชีพบัญชี
12 แนวข้อสอบวิชาการสอบบัญชี 
13 แนวข้อสอบการจัดทำบัญชี

 แนวข้อสอบ นิติกร สตง.

1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
3 พระราชบัญญัติการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542
4 แนวข้อสอบ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542
5 แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
7 แนวข้อสอบ พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ.2491และแก้ไขเพิ่มเติม
9 แนวข้อสอบจรรยาบรรณและการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานทาง คุณธรรม จริยธรรม
10 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544
11 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ.2546
12 แนวข้อสอบกฎหมายอาญา
13 แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
mp3 พรบ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
ผลงานลูกค้าที่สอบได้

สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 082-8551615      Line : panisara_test    

addfriends_en               

 

 

-แบบไฟล์ PDF (ส่งทางเมลล์) นำไปปริ้นอ่านได้เลย ราคา 399 บาท
-แบบหนังสือ+MP3 ส่งEMS (ทางไปรษณีย์) ราคา 699 บาท 

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 983-0-97701-3 
ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 549-2-17930-4 
(ชื่อบัญชี ปาณิสรา พระกาย ออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น)                                                                            
  โอนเงินแล้วแจ้ง 
โทร 082-855-1615   หรือ  Line ID : Panisara_test

12

ศูนย์รวมข้อสอบราชการ-รัฐวิสาหกิจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Scroll To Top