ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แจกแนวข้อสอบ / ชุดบรรยายเสียงสอบราชการ งานราชการ AUDIO BOOK ราคาไฟล์ละ 299 บาท
ชุดบรรยายเสียงสอบราชการ งานราชการ AUDIO BOOK ราคาไฟล์ละ 299 บาท

ชุดบรรยายเสียงสอบราชการ งานราชการ AUDIO BOOK ราคาไฟล์ละ 299 บาท

ชุดบรรยายเสียงสอบราชการ งานราชการ

ชุดติวบรรยายเสียงสอบรับราชการเรื่องกฎ กตร ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พศ 2547
สำหรับใครที่อยากเข้าทำงานในหน่วยงานราชการ 
เรามีวิธีการเตรียมตัวสอบ รวมทุกตำแหน่งของการสอบเข้ารับราชการซึ่งมีอัตราการแข่งขันสูงมาก ถ้าใครมีวิธีเตรียมตัวสอบดีๆ ก็จะได้เปรียบคนอื่นๆ

บางคนเรียนจบมานานแล้ว อาจทำให้ขี้เกียจอ่านหนังสือ  หรือมีภาระหน้าที่มากทำให้ไม่มีเวลาอ่านหนังสือ เราจีงได้รวบรวม
เนื้อหาที่ใช้ในการสอบรับราชการ อัดเป็นไฟล์เสียงไว้ให้ท่านรับฟัง  เพราะการฟังก็สามารถทำให้เราจำได้ดีเช่นกัน
ข้อดีของไฟล์เสียง AudioBook เรื่องกฎ กตร ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พศ 2547
– ไฟล์เสียงเราส่งทันที หลังจากการสั่งซื้อ รวดเร็วทันใจ สามารถฟังในมือถือ Ipad  Iphone รถยนต์
– ไฟล์บรรยายเสียง ราคา 299 ส่งเข้าเมล์สามารถรับฟังได้ทันที
– สั่งซื้อที่  Line :panisara_test
กรุณาชำระค่าสินค้า AudioBook ส่งทาง E-Mail
เลขที่บัญชี 549-2-17930-4 ธ.กสิกรไทย
ชื่อบัญชี ปาณิสรา พระกาย  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  Line : panisara_test

การวางแผนในการสอบอย่างไรให้ได้ผล ควรวางแผนการสอบตั้งแต่การเดินทาง การเข้าที่พัก การไปดู สนามสอบหรือห้องสอบ การทำข้อสอบและการเดินทางกลับ

คลิกถูกใจเพจเพื่อรับแนวข้อสอบรับราชการหน่วยงานต่างๆที่นี่
MP3 ติวสอบสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม
MP3 ติวสอบกระทรวงการคลัง
MP3 ติวสอบกรมธนารักษ์
MP3 ติวสอบกรมบัญชีกลาง
MP3 ติวสอบกรมศุลกากร
MP3 ติวสอบกรมสรรพกร
MP3 ติวสอบกรมสรรพสามิต
MP3 ติวสอบโรงงานยาสูบ
MP3 ติวสอบสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
MP3 ติวสอบสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
MP3 ติวสอบสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
MP3 ติวสอบสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
MP3 ติวสอบสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
MP3 ติวสอบสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

MP3 ติวสอบกระทรวงการต่างประเทศ
MP3 ติวสอบกรมการกงสุล
MP3 ติวสอบกรมพิธีการฑูต
MP3 ติวสอบสำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

MP3 ติวสอบกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
MP3 ติวสอบกรมการท่องเที่ยว
MP3 ติวสอบกรมพลศึกษา
MP3 ติวสอบการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ท.ท.ท
MP3 ติวสอบสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

MP3 ติวสอบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
MP3 ติวสอบกรมกิจการเด็กและเยาวชน
MP3 ติวสอบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
MP3 ติวสอบกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
MP3 ติวสอบกระทรวงพาณิชย์
MP3 ติวสอบการเคหะแห่งชาติ
MP3 ติวสอบสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
MP3 ติวสอบสำนักงานธนานุเคราะห์
MP3 ติวสอบสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส

MP3 ติวสอบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
MP3 ติวสอบกรมการข้าว
MP3 ติวสอบกรมชลประทาน
MP3 ติวสอบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
MP3 ติวสอบกรมประมง
MP3 ติวสอบกรมปศุสัตว์
MP3 ติวสอบกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
MP3 ติวสอบกรมพัฒนาที่ดิน
MP3 ติวสอบกรมวิชาการเกษตร
MP3 ติวสอบกรมส่งเสริมการเกษตร
MP3 ติวสอบกรมส่งเสริมสหกรณ์
MP3 ติวสอบกรมหม่อนไหม
MP3 ติวสอบกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
MP3 ติวสอบสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
MP3 ติวสอบสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
MP3 ติวสอบสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สปก
MP3 ติวสอบสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
MP3 ติวสอบสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
MP3 ติวสอบสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
MP3 ติวสอบสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
MP3 ติวสอบสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
MP3 ติวสอบองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร อ.ต.ก
MP3 ติวสอบองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

MP3 ติวสอบกระทรวงคมนาคม
MP3 ติวสอบกรมการขนส่งทางบก
MP3 ติวสอบกรมการบินพลเรือน
MP3 ติวสอบกรมเจ้าท่า
MP3 ติวสอบกรมทางหลวง
MP3 ติวสอบกรมทางหลวงชนบท
MP3 ติวสอบสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
MP3 ติวสอบสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

MP3 ติวสอบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
MP3 ติวสอบกรมควบคุมมลพิษ
MP3 ติวสอบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
MP3 ติวสอบกรมทรัพยากรธรณี
MP3 ติวสอบกรมทรัพยากรน้ำ
MP3 ติวสอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
MP3 ติวสอบกรมป่าไม้?
MP3 ติวสอบกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
MP3 ติวสอบกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
MP3 ติวสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
MP3 ติวสอบสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
MP3 ติวสอบสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
MP3 ติวสอบสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
MP3 ติวสอบองค์การจัดการน้ำเสีย

MP3 ติวสอบกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT
MP3 ติวสอบกรมอุตุนิยมวิทยา
MP3 ติวสอบสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
MP3 ติวสอบสำนักงานสถิติแห่งชาติ

MP3 ติวสอบกระทรวงพลังงาน
MP3 ติวสอบกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
MP3 ติวสอบกรมธุรกิจพลังงาน
MP3 ติวสอบกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
MP3 ติวสอบสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
MP3 ติวสอบสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

MP3 ติวสอบกระทรวงพาณิชย์
MP3 ติวสอบกรมการค้าต่างประเทศ
MP3 ติวสอบกรมการค้าภายใน
MP3 ติวสอบกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
MP3 ติวสอบกรมทรัพย์สินทางปัญญา
MP3 ติวสอบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
MP3 ติวสอบกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
MP3 ติวสอบสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

MP3 ติวสอบกระทรวงมหาดไทย
MP3 ติวสอบสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
MP3 ติวสอบกรมโยธาธิการและผังเมือง
MP3 ติวสอบกรมพัฒนาชุมชน
MP3 ติวสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
MP3 ติวสอบกรมที่ดิน
MP3 ติวสอบกรมที่ดิน

MP3 ติวสอบกระทรวงยุติธรรม?
MP3 ติวสอบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
MP3 ติวสอบกรมคุมประพฤติ
MP3 ติวสอบกรมบังคับคดี
MP3 ติวสอบกรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน
MP3 ติวสอบกรมราชทัณฑ์
MP3 ติวสอบกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
MP3 ติวสอบศาลรัฐธรรมนูญ
MP3 ติวสอบสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
MP3 ติวสอบสำนักกิจการยุติธรรม
MP3 ติวสอบสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.)
MP3 ติวสอบสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
MP3 ติวสอบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ป.ป.ง
MP3 ติวสอบสำนักงานศาลปกครอง
MP3 ติวสอบสำนักงานศาลยุติธรรม
MP3 ติวสอบสำนักงานอัยการสูงสุด
MP3 ติวสอบสำนักปลัดกระทรวงยุติธรรม

MP3 ติวสอบกระทรวงแรงงาน
MP3 ติวสอบกรมการจัดหางาน
MP3 ติวสอบกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
MP3 ติวสอบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
MP3 ติวสอบสำนักงานประกันสังคม

MP3 ติวสอบกระทรวงวัฒนธรรม
MP3 ติวสอบกรมการศาสนา
MP3 ติวสอบกรมศิลปากร
MP3 ติวสอบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
MP3 ติวสอบสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
MP3 ติวสอบสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

MP3 ติวสอบกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
MP3 ติวสอบกรมวิทยาศาสตร์บริการ
MP3 ติวสอบกระทรวงวัฒนธรรม
MP3 ติวสอบสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
MP3 ติวสอบสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
MP3 ติวสอบสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
MP3 ติวสอบสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
MP3 ติวสอบสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

MP3 ติวสอบกระทรวงศึกษาธิการ
MP3 ติวสอบสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอ
MP3 ติวสอบสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
MP3 ติวสอบสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
MP3 ติวสอบสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

MP3 ติวสอบกระทรวงสาธารณะสุข
MP3 ติวสอบกรมการแพทย์
MP3 ติวสอบกรมควมคุมโรค
MP3 ติวสอบกรมชีวอนามัย?
MP3 ติวสอบกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
MP3 ติวสอบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
MP3 ติวสอบกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
MP3 ติวสอบกรมสุขภาพจิต?
MP3 ติวสอบกรมอนามัย
MP3 ติวสอบสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)
MP3 ติวสอบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
MP3 ติวสอบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อย
MP3 ติวสอบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณะสุข (สสจ)

MP3 ติวสอบกระทรวงอุตสาหกรรม
MP3 ติวสอบกรมโรงงานอุตสาหกรรม
MP3 ติวสอบกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
MP3 ติวสอบกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
MP3 ติวสอบสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
MP3 ติวสอบสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
MP3 ติวสอบสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สมอ
MP3 ติวสอบสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

MP3 ติวสอบสหกรณ์ออมทรัพย์

MP3 ติวสอบสำนักนายยกรัฐมนตรี
MP3 ติวสอบกรมประชาสัมพันธ์
MP3 ติวสอบสถาบันพระปกเกล้า
MP3 ติวสอบสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
MP3 ติวสอบสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
MP3 ติวสอบสำนักงบประมาณ
MP3 ติวสอบสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
MP3 ติวสอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
MP3 ติวสอบสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
MP3 ติวสอบสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
MP3 ติวสอบสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
MP3 ติวสอบสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
MP3 ติวสอบสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
MP3 ติวสอบสำนักราชเลขาธิการ
MP3 ติวสอบสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
MP3 ติวสอบสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

MP3 ติวสอบคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต)
MP3 ติวสอบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ป.ป.ช
MP3 ติวสอบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
MP3 ติวสอบสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)
MP3 ติวสอบสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง)
MP3 ติวสอบสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

MP3 ติวสอบสภากาชาดไทย
MP3 ติวสอบCAT บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
MP3 ติวสอบTOT บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
MP3 ติวสอบการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
MP3 ติวสอบการท่าเรือแห่งประเทศไทย
MP3 ติวสอบการประปานครหลวง(กปน.)
MP3 ติวสอบการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ)
MP3 ติวสอบการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
MP3 ติวสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ประเทศไทย (กฟผ)
MP3 ติวสอบการไฟฟ้่าส่วนภูมิภาค (กฟภ)
MP3 ติวสอบการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.)?
MP3 ติวสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท)
MP3 ติวสอบบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
MP3 ติวสอบบริษัท ขนส่ง จำกัด
MP3 ติวสอบบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
MP3 ติวสอบบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
MP3 ติวสอบบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด(มหาชน) MRT
MP3 ติวสอบบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด BTS
MP3 ติวสอบบริษัทการท่าอากาศยานไทย ทอท. AOT
MP3 ติวสอบบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย
MP3 ติวสอบโรงเรียนช่างไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
MP3 ติวสอบองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ขสมก

MP3 ติวสอบ ธกส
MP3 ติวสอบธนาคารออมสิน

MP3 ติวสอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
MP3 ติวสอบองค์การบริหารส่วนจังหวัด
MP3 ติวสอบกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
MP3 ติวสอบตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
MP3 ติวสอบตำรวจท่องเที่ยว
MP3 ติวสอบนายร้อยตำรวจหญิง (ม.6)(ชาย) อายุไม่เกิน 25 ปี
MP3 ติวสอบศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
MP3 ติวสอบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
MP3 ติวสอบตำรวจนายสิบ (บุคคลภายนอก ม.6 ปวช)
MP3 ติวสอบตำรวจสัญญาบัตร (บุคคลภายใน)
MP3 ติวสอบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)
MP3 ติวสอบพนักงานมหาวิทยาลัย ราชภัฎ ราชมงคล
MP3 ติวสอบครูอาชีวศึกษา
MP3 ติวสอบครูผู้ช่วย สพฐ
MP3 ติวสอบครู ศรช กศน
MP3 ติวสอบครูผู้ช่วยวิทยาลัยชุมชน
MP3 ติวสอบกรุงเทพมหานคร (กทม)
MP3 ติวสอบกพ ปลัดอำเภอ อื่นๆ

 

ติดต่อสั่งซื้อแนวข้อสอบโทร 082-855-1615 คุณปาณิสรา
Line ID : Panisara_test
หรือคลิ๊กที่ลิ้ง line >> http://line.me/ti/p/P5-w6U2NRH

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Scroll To Top