ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แจกแนวข้อสอบ / แนวข้อสอบ แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ
แนวข้อสอบ แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ

แนวข้อสอบ แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ

ใช้คำตอบต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ  1-5

ก. ให้พลเมืองทุกคนได้รับการศึกษา จัดการศึกษา 3 ส่วน คือ จริยศึกษา  พุทธิศึกษา และพลศึกษา

ค. นโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ

ง. รัฐมีความมุ่งหมายให้พลเมืองทุกคนได้รับการศึกษาตามสมควรแก่อัตภาพ

จ.  เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ

 

 1. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2475 มีจุดมุ่งหมายอะไร

ตอบ   ข.  จัดการศึกษา 3 ส่วน คือ จริยศึกษา พุทธิศึกษา และพลศึกษา

 1. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2479 มีจุดมุ่งหมายอะไร

ตอบ   ก. ให้พลเมืองทุกคนได้รับการศึกษาเพื่อจะได้ทำหน้าที่พลเมืองตามระบอบรัฐธรรมนูญ

 1. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2503 มีจุดมุ่งหมายอะไร

ตอบ   ง. รัฐมีความมุ่งหมายให้พลเมืองทุกคนได้รับการศึกษาตามสมควรแก่อัตภาพ

 1. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2520 มีจุดมุ่งหมายอะไร

ตอบ   ค. นโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ

 1. แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2507-2509) มีจุดมุ่งหมายอะไร

ตอบ   ก. ให้พลเมืองทุกคนได้รับการศึกษาเพื่อจะได้ทำหน้าที่พลเมืองตามระบอบรัฐธรรมนูญ

 

ใช้คำตอบต่อไปนี้ใช้ตอบคำถาม ข้อ 6-10

ก. เน้นความเป็นธรรมชาติทางสังคม

ข. ขยายการศึกษาภาคบังคับ เน้นการผลิตกำลังคนระดับกลาง

ค. นโยบายการวางแผนครอบครัว และการมีงานทำ

ง. การกระจายผลการพัฒนาสู่ชนบทอย่างทั่วถึง

จ. มุ่งการพัฒนาประเทศจากสังคมเกษตรกรรมไปสู่การอุตสาหกรรม

 1. แผนการพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2510-2514) มีจุดมุ่งหมายอะไร

ตอบ    ค. นโยบายการวางแผนครอบครัว และการมีงานทำ

 1. แผนการพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515-2519) มีจุดมุ่งหมายอะไร

ตอบ    ง. การกระจายผลการพัฒนาสู่ชนบทอย่างทั่วถึง

 1. แผนการพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520-2524) มีจุดมุ่งหมายอะไร

ตอบ    ข. ขยายการศึกษาภาคบังคับ เน้นการผลิตกำลังคนระดับกลาง

 1. แผนการพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) มีจุดมุ่งหมายอะไร

ตอบ    ค. นโยบายการวางแผนครอบครัว และการมีงานทำ

 1. แผนการพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) มีจุดมุ่งหมายอะไร

ตอบ    ก. เน้นความเป็นธรรมชาติทางสังคม

ใช้คำตอบต่อไปนี้ใช้ตอบคำถาม ข้อ 11-15

ก. มุ่งปรับเปลี่ยนแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหาร และการจัดการของรัฐใหม่มีอิสระและเสรีมากขึ้น

ข. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพพลเมืองให้มีคุณธรรม จริยธรรม ปัญญา และมีสุขภาพ พลานามัยสมบูรณ์

ค. ส่งเสริมการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา ข่าวสาร ความรู้ และกิจกรรม พัฒนาสุขภาพ พลานามัย ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ โดนเน้นในบรรยากาศและกิจกรรม ป้องกันสารเสพติด และโรคเอดส์

ง. ให้สถานศึกษาจัดกิจกรรม เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องสุขภาพ พลานามัย และพฤติกรรมที่เกี่ยวกับโภชนาการ การเล่นกีฬา การออกกำลังกาย การพักผ่อน การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

จ. พัฒนาและจัดการศึกษาด้านพลานามัยทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน

 1. แผนการพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) มีจุดมุ่งหมายอะไร

ตอบ  ง. ให้สถานศึกษาจัดกิจกรรม เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องสุขภาพ พลานามัย และพฤติกรรมที่เกี่ยวกับโภชนาการ การเล่นกีฬา การออกกำลังกาย การพักผ่อน การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

 1. แผนการพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) มีจุดมุ่งหมายอะไร

ตอบ  ข. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพพลเมืองให้มีคุณธรรม จริยธรรม ปัญญา และมีสุขภาพ พลานามัยสมบูรณ์

 1. แผนการพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) มีนโยบายเกี่ยวข้องกับพลศึกษาว่าอย่างไร

ตอบ   ก. มุ่งปรับเปลี่ยนแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหาร และการจัดการของรัฐใหม่มีอิสระและเสรีมากขึ้น

 1. แผนการพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) มีนโยบายอะไร ที่เกี่ยวข้องกับพลศึกษาอย่างไร

ตอบ   ง. ให้สถานศึกษาจัดกิจกรรม เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องสุขภาพ พลานามัย และพฤติกรรมที่เกี่ยวกับโภชนาการ การเล่นกีฬา การออกกำลังกาย การพักผ่อน การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

 1. แผนการพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) มีนโยบายอะไร ที่เกี่ยวข้องกับพลศึกษาอย่างไรตอบ ค. ส่งเสริมการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา ข่าวสาร ความรู้ และกิจกรรม พัฒนาสุขภาพ พลานามัย ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ โดนเน้นในบรรยากาศและกิจกรรม ป้องกันสารเสพติด และโรคเอดส์
 2. แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับพลศึกษาคือข้อใด

ก. ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นแหล่งบริการการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และกีฬา พลานามัยและชุมชน

ข. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพพลเมืองให้มีคุณธรรม จริยธรรม ปัญญา และมีสุขภาพ พลานามัยสมบูรณ์

ค. ส่งเสริมการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา ข่าวสาร ความรู้ และกิจกรรม พัฒนาสุขภาพ พลานามัย ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ โดนเน้นในบรรยากาศและกิจกรรม ป้องกันสารเสพติด และโรคเอดส์

ง. ให้สถานศึกษาจัดกิจกรรม เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องสุขภาพ พลานามัย และพฤติกรรมที่เกี่ยวกับโภชนาการ การเล่นกีฬา การออกกำลังกาย การพักผ่อน การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

จ. พัฒนาและจัดการศึกษาด้านพลานามัยทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน

ตอบ  ข. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพพลเมืองให้มีคุณธรรม จริยธรรม ปัญญา และมีสุขภาพ พลานามัย

สมบูรณ์

 1. แผนการศึกษาแห่งชาติ เกิดขึ้นจากรัฐธรรมนูญและมาตราใดของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

ก.มาตรา 11                                                          ข.มาตรา 22

ค.มาตรา 33                                                          ง.มาตรา 44

5.มาตรา 45

ตอบ   ง.มาตรา 44

 1. แผนการศึกษาแห่งชาติ มีระยะเวลากี่ปี

ก.5 ปี                                                                     ข.10 ปี

ค.15 ปี                                                                   ง.20 ปี

ตอบ      ค.  15 ปี  

 1. แผนการศึกษาแห่งชาติ มีระยะเวลาตามข้อใด

ก.2545 – 2549                                                                    ข.2545 – 2554

ค.2545 – 2559                                                                    ง.2545 – 2564

ตอบ   ค.2545 – 2559

 1. แผนการศึกษาชาติ อยู่บนพื้นฐานของปรัชญาใด

ก. ปรัชญาอัตถิภาวะนิยม                                                  ข. ปรัชญาพิพัฒนนิยม

ค. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                            ง. ปรัชญานิรันตรนิยม

จ. ปรัชญาสารัตถนิยม

ตอบ  ค. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Scroll To Top