ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แจกแนวข้อสอบ / แนวข้อสอบหลักสูตรและการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ชุดที่ 1
แนวข้อสอบหลักสูตรและการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  ชุดที่ 1

แนวข้อสอบหลักสูตรและการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ชุดที่ 1

 1. ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย ข้อใดกล่าวถูกต้อง
 • การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 3 ปี บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามศักยภาพ
 • การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 4 ปี บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามศักยภาพ
 • การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามศักยภาพ
 • การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามศักยภาพ

ตอบ  ค. การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามศักยภาพ

 1. มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกาศใช้เมื่อใด
  ก. 15 พฤศจิกายน 2548 ข. 16 พฤศจิกายน 2548
  ค. 15 พฤศจิกายน 2549                                    ง. 16 พฤศจิกายน 2549

ตอบ  ก. 15 พฤศจิกายน 2548

 1. มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยมีกี่ด้าน
  ก. 2 ด้าน ข. 3 ด้าน

ค. 4 ด้าน                                                               ง. 5 ด้าน

ตอบ  ค. 4 ด้าน

 1. ข้อใดไม่ใช่มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
  ก. มาตรฐานคุณภาพด้านผู้เรียน

ข. มาตรฐานด้านครู
ค. มาตรฐานด้านผู้บริหาร

ง. มาตรฐานด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้

ตอบ  ก. มาตรฐานคุณภาพด้านผู้เรียน

 1. มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยมีกี่มาตรฐานและกี่ตัวบ่งชี้
  ก. 18 มาตรฐาน 80 ตัวบ่งชี้ ข. 18 มาตรฐาน 82 ตัวบ่งชี้
  ค. 19 มาตรฐาน 80 ตัวบ่งชี้                              ง. 19 มาตรฐาน 82 ตัวบ่งชี้

ตอบ   ข. 18 มาตรฐาน 82 ตัวบ่งชี้

 1. หลักการของการจัดการศึกษาปฐมวัยมีกี่ข้อ
  ก. 3 ข้อ ข. 4 ข้อ

ค. 5 ข้อ                                                                                 ง. 6 ข้อ

ตอบ   ค. 5 ข้อ

 1. เป็นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับแรกเพื่อวางรากฐานชีวิตของเด็กไทยให้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์มีพัฒนาการเต็มวัยอย่างสมบูรณ์ทุกด้าน บนพื้นฐานความสามารถและความแตกต่าง คำกล่าวนี้หมายถึงข้อใดของการจัดการศึกษาปฐมวัย
  ก. หลักการ ข. อุดมการณ์

ค. จุดมุ่งหมาย                                                     ง. วิสัยทัศน์

ตอบ  ข. อุดมการณ์

 1. ข้อใดไม่ใช่หลักการของการจัดการศึกษาปฐมวัย
  ก. หลักความร่วมมือ

ข. หลักการพัฒนาเด็กโดยองค์รวม
ค. หลักการจัดประสบการณ์ที่ยึดเด็กเป็นสำคัญ
ง. หลักความสามาความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล

ตอบ  ง. หลักความสามาความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล

 1. เด็กปฐมวัย หมายถึงข้อใด

ก. เด็กตั้งแต่แรกเกิด ถึง 5 ปีบริบูรณ์

ข. เด็กตั้งแต่แรกเกิด ถึง 6 ปีบริบูรณ์
ค. เด็กตั้งแต่แรกเกิด ถึง 5 ปี 11 เดือน 29 วัน

ง. เด็กตั้งแต่แรกเกิด ถึง 5 ปี 11 เดือน 30 วัน

ตอบ  ค. เด็กตั้งแต่แรกเกิด ถึง 5 ปี 11 เดือน 29 วัน

 1. เด็กเกิดเดือนมกราคม พ.ศ. 2552 จะเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ในปีการศึกษาใด
  ก. 2554 ข. 2555

ค. 2556                                                                                 ง. 2557

ตอบ  ค. 2556

 1. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ประกาศใช้เมื่อใด
  ก. 1 เมษายน 2545 ข. 2 เมษายน 2545
  ค. 1 เมษายน 2546                                             ง. 2 เมษายน 2546

ตอบ  ง. 2 เมษายน 2546

 1. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยใช้จัดการศึกษาสำหรับเด็กในข้อใด
  ก. เด็กอายุแรกเกิดถึง 3 ปี ข. เด็กอายุแรกเกิดถึง 5 ปี
  ค. เด็กอายุ 3-5 ปี                                                 ง. เด็กอายุ 3-6 ปี

ตอบ  ค. เด็กอายุ 3-5 ปี

 1. ข้อใดเป็นปรัชญาการศึกษาปฐมวัย
 • เป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี
 • บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองตามธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคนตามศักยภาพ ภายใต้บริบทสังคมวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรักความเอื้ออาทรและความเข้าใจของทุกคน
 • เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม
 • ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ

 1. ข้อใดคือจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี
 • มุ่งส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถ ความสนใจ และความแตกต่างระหว่างบุคคล
 • พัฒนาเด็กโดยองค์รวมผ่านการเล่นและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย
 • จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข
 • ประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชนและสถานศึกษาในการพัฒนาเด็ก

ตอบ   ก. มุ่งส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถ

 1. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ข้อใดสำคัญที่สุด
  ก. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขภาพดี
  ข. ใช้อวัยวะของร่างกายได้อย่างคล่องแคล่วประสานสัมพันธ์กัน
  ค. มีความสุขและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย
  ง. รับรู้และสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัว

ตอบ  ก. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขภาพดี

 1. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี มีทั้งหมดกี่ข้อ
  ก. 4 ข้อ ข. 5 ข้อ

ค. 6 ข้อ                                                                                 ง. 7 ข้อ

ตอบ  ก. 4 ข้อ

 1. สบตาจ้องหน้าแม่ ยิ้มได้ เป็นพัฒนาการตามวัยด้านใด
  ก. พัฒนาการด้านร่างกาย ข. พัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ
  ค. พัฒนาการด้านสังคม                                    ง. พัฒนาการด้านสติปัญญา

ตอบ   ค. พัฒนาการด้านสังคม

 1. ส่งเสียงอ้อแอ้ พยายามทำเสียงต่างๆในลำคอ เป็นพัฒนาการด้านใด
  ก. พัฒนาการด้านร่างกาย ข. พัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ
  ค. พัฒนาการด้านสังคม                                    ง. พัฒนาการด้านสติปัญญา

ตอบ  ง. พัฒนาการด้านสติปัญญา

 1. นั่งได้โดยพ่อแม่ต้องประคอง เป็นพัฒนาการด้านใด
  ก. พัฒนาการด้านร่างกาย ข. พัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ
  ค. พัฒนาการด้านสังคม                                    ง. พัฒนาการด้านสติปัญญา

ตอบ  ก. พัฒนาการด้านร่างกาย

 1. เริ่มกลัวคนแปลกหน้า เป็นพัฒนาการด้านใด
  ก. ก. พัฒนาการด้านร่างกาย                            ข. พัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ
  ค. พัฒนาการด้านสังคม                                    ง. พัฒนาการด้านสติปัญญา

ตอบ  ข. พัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Scroll To Top