ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แจกแนวข้อสอบ / แนวข้อสอบพนักงานการเกษตรปฎิบัติงาน
แนวข้อสอบพนักงานการเกษตรปฎิบัติงาน

แนวข้อสอบพนักงานการเกษตรปฎิบัติงาน

 1. ข้อใดกล่าวถึงการเกษตรแบบผสมผสานไม่ถูกต้อง

ก   เกษตรทฤษฎีใหม่                                         ข   เกษตรเพื่อคุณภาพชีวิต

ค   เกษตรแบบยั่งยืน                                          ง   เกษตรแบบยังชีพ

ตอบ  ค   เกษตรแบบยั่งยืน

 1. ข้อใดคือประโยชน์ของการเกษตรแบบผสมผสาน
 • มีกิจกรรมหลากหลาย เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ใช้ทรัพยากรในไร่นาอย่างคุ้มค่า มีอาหารบริโภคในครอบครัว

ข   ผลประโยชน์ที่ได้รับทำให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ค   ทำให้สภาพไร่นาได้รับการบำรุง การดูแล และสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตลอดทั้งปี

ง   ใช้ประโยชน์จากที่ดินได้อย่างเต็มที่และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำไร่นา

ตอบ  ข   ผลประโยชน์ที่ได้รับทำให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 1. ข้อใด ไม่ใช่ ส่วนประกอบของดิน

ก   อินทรียวัตถุ                                                    ข   น้ำ

ค   แร่ธาตุ                                                             ง.   เม็ดดิน

ตอบ   ข   น้ำ

 1. สิ่งมีชีวิตในดิน เช่น แมลง ไส้เดือน เชื้อรา แบคทีเรีย เป็นต้น มีประโยชน์อย่างไร

ก   ทำให้เกิดพลังงานนำมาใช้ในการดูดซับน้ำ

ข   ช่วยทำให้ดินร่วนซุย

ค   ช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์ในดิน

ง   ทำให้เกิดการระบายอากาศในดินได้ดี

ตอบ  ง   ทำให้เกิดการระบายอากาศในดินได้ดี

 1. ข้อใดกล่าวถึงปุ๋ยอินทรีย์ที่เกิดจากการสลายตัวผุพังของสิ่งมีชีวิตไม่ถูกต้อง

ก   ปุ๋ยผสม                                                           ข   ปุ๋ยคอก

ค   ปุ๋ยหมัก                                                           ง   ปุ๋ยพืชสด

ตอบ  ง   ปุ๋ยพืชสด

 1. คุณสมบัติของปุ๋ยเคมีมีลักษณะใด

ก  ทำให้รากพืชสามารถหยั่งรากลงลึกและแผ่กว้าง

ข   ทำให้ดินร่วนซุย อุ้มน้ำ ถ่ายเทน้ำ และระบายอากาศได้ดี

ค   สามารถกำหนดปริมาณธาตุอาหารให้เหมาะสมกับความต้องการของพืชแต่ละชนิดได้

ง   เป็นที่อยู่และเป็นอาหารแก่จุลินทรีย์ที่จะช่วยย่อยทำลายซากพืชซากสัตว์

ตอบ  ข   ทำให้ดินร่วนซุย อุ้มน้ำ ถ่ายเทน้ำ และระบายอากาศได้ดี

 1. ข้อใดคือความหมายของเกษตรทฤษฎีใหม่
 • เกษตรทฤษฎีใหม่ทำให้สามารถสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น
 • ทำให้เกิดผลผลิตทางการเกษตรตลอดทั้งปี
 • เป็นการแบ่งสัดส่วนในการใช้พื้นที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • เกษตรกรได้บริหารและจัดการเกี่ยวกับดิน น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเกิดผลผลิตและรายได้มาเลี้ยงตนเองและครอบครัวอย่างเพียงพอ

ตอบ   ค. เป็นการแบ่งสัดส่วนในการใช้พื้นที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 1. ลักษณะพันธุ์พืชที่คัดเลือก ควรเป็นอย่างไร

ก   ให้ผลผลิตสูง รสชาติดี รูปร่างสวยงาม                    ข   ให้ผลผลิตตามธรรมชาติ

ค   สามารถปลูกได้ในทุกที่                                               ง   ดูแลพืชตามฤดูกาลปกติ

ตอบ  ค   สามารถปลูกได้ในทุกที่

 1. การตอนกิ่ง มีความหมายว่าอย่างไร
 • การนำกิ่งพันธุ์ดีมาเสียบบนสำต้นของต้นอื่นเพื่อให้เติบโตเป็นต้นใหม่
 • การเชื่อมประสานเนื้อเยื่อของพืชสองต้นเข้าด้วยกันโดยต้นหนึ่งเป็นต้นตอและอีกต้นหนึ่งเป็นพันธุ์ดี
 • การทำให้กิ่งพืชเกิดรากขึ้นขณะติดอยู่กับต้นแม่แล้วตัดไปปลูกเป็นพืชต้นใหม่มีลักษณะเหมือนต้นเดิม แต่ไม่มีรากแก้ว
 • การนำเอาส่วนใดส่วนหนึ่งของพืช เช่น ราก ลำต้น ไปปลูกในดินที่เหมาะสมหรือ วัสดุเพาะชำ และเกิดการงอกหรือยอดใหม่ตรงบริเวณที่ตัด

ตอบ  ข.  การเชื่อมประสานเนื้อเยื่อของพืชสองต้นเข้าด้วยกันโดยต้นหนึ่งเป็นต้นตอและอีกต้นหนึ่งเป็นพันธุ์ดี

 1. ข้อใดกล่าวถึงปัจจัยการเจริญเติบโตของพืชไม่ถูกต้อง

ก   น้ำ                                                                                    ข   สารละลาย

ค   ธาตุอาหาร                                                                      ง   อุณหภูมิ

ตอบ   ค   ธาตุอาหาร

 1. ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตด้วยมือควรใช้กับพืชผักและไม้ผลชนิดใด

ก   ขิงกับพริก                                                                      ข   ข้าวโพดกับสับปะรด

ค   มันสำปะหลังกับคะน้า                                                ง   ใบโหระพากับผักบุ้ง

ตอบ  ค   มันสำปะหลังกับคะน้า

 1. ข้อใดคือการกำจัดวัชพืชโดยทางชีวภาพ

ก   ใช้วิธีการตามธรรมชาติ ใช้สิ่งมีชีวิตด้วยกันเป็นตัวกำจัด

ข   ใช้สารเคมีเป็นตัวกำจัดวัชพืชโดยการฉีดพ่น

ค   การถอนวัชพืชที่งอกใหม่ทิ้ง

ง   การตัดต้นวัชพืชให้เตี้ยลง

ตอบ  ก   ใช้วิธีการตามธรรมชาติ ใช้สิ่งมีชีวิตด้วยกันเป็นตัวกำจัด

 1. การทำความสะอาดผลผลิตอาจใช้น้ำผสมกับอะไร เพื่อฆ่าเชื้อโรคและปลอดภัยกับผู้บริโภค

ก   น้ำส้มสายชู                                                                    ข   เกลือ

ค   คลอรีน                                                                            ง   น้ำยาล้างจาน

ตอบ  ข   เกลือ

 1. ข้อเสียของการบ่มผลไม้แบบใช้ถ่านแก๊สอะเซทิลีน คือเรื่องใด

ก   ความสม่ำเสมอในการสุกของผลไม้                         ข   เกิดความชื้นขึ้นกับผลไม้

ค   สีของผลไม้คล้ำหมองลง                                            ง   รสชาติของผลไม้เปลี่ยนไป

ตอบ  ง   รสชาติของผลไม้เปลี่ยนไป

 1. การแปรรูปผลผลิตก่อให้เกิดประโยชน์ ยกเว้น ข้อใด

ก   เกิดอาหารรูปแบบใหม่ ๆ มากขึ้น

ข   ทำให้คุณภาพของการผลิตสูงขึ้น

ค   ผลผลิตมีรูปร่างลักษณะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

ง   สามารถเก็บรักษาผลผลิตไว้ใช้ได้นาน

ตอบ   ก   เกิดอาหารรูปแบบใหม่ ๆ มากขึ้น

 1. ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพาสเจอไรซ์มีความหมายว่าอย่างไร

ก   การใช้ความร้อนที่ระดับอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ฆ่าเชิ้อจุลินทรีย์

ข   การใช้ความร้อนที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเดือดและผลิตภัณฑ์จะต้องเก็บไว้ในตู้เย็น

ค   การใช้ความร้อยที่สูงกว่าอุณหภูมิน้ำเดือดในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์

ง   การใช้ความเย็นที่ระดับอุณหภูมิต่ำแต่ไม่ถึงจุดเยือกแข็ง ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์

ตอบ  ง   การใช้ความเย็นที่ระดับอุณหภูมิต่ำแต่ไม่ถึงจุดเยือกแข็ง ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์

 1. ข้อใดคือลักษณะของตลาดขายปลีก
 • เป็นตลาดที่ทำการซื้อขายด้วยวิธีการประมูล
 • เป็นตลาดขนาดเล็กซื้อขายกันโดยตรงระหว่างเกษตรกรกับผู้ซื้อ หรือพ่อค้าแม้ค้ากับผู้ซื้อ
 • เป็นตลาดที่เกษตรกรนำผลผลิตเกษตรไปขายให้แก่ผู้รับซื้อในท้องถิ่น
 • เป็นตลาดที่พ่อค้า ผู้ซื้อต้องไปตกลงซื้อขายผลผลิตกับเกษตรกรก่อนถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยงผลผลิต

ตอบ ก.  เป็นตลาดที่ทำการซื้อขายด้วยวิธีการประมูล

 1. ปัจจัยสำคัญของการเลี้ยงสัตว์คือเรื่องใด

ก   เป็นคนรักสัตว์และมีความรู้เกี่ยวกับหลักการเลี้ยงสัตว์ชนิดนั้น

ข   ต้องใช้เนื้อที่กว้าง ๆ ในการเลี้ยงสัตว์

ค   อุปกรณ์ที่ใช้เลี้ยงสัตว์ควรราคาสูง

ง   ใช้อาหารอะไรเลี้ยงก็ได้

ตอบ  ค   อุปกรณ์ที่ใช้เลี้ยงสัตว์ควรราคาสูง

 1. ข้อใดกล่าวถึงการพิจารณาเลือกแบบโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ไม่ถูกต้อง

ก   ดูความมุ่งหมายของการเลี้ยงสัตว์แต่ละประเภท

ข   ดูสภาพภูมิอากาศ

ค   คำนึงถึงวิธีการเลี้ยงดู

ง   เลือกที่พอกันลมและฝนได้

ตอบ  ค   คำนึงถึงวิธีการเลี้ยงดู

 1. หลักในการให้อาหารสัตว์ที่ถูกวิธี ยกเว้น ข้อใด

ก   ควรให้อาหารสัตว์ที่ใหม่ สะอาด ปราศจากเชื้อโรค

ข   ให้อาหารสัตว์เวลาใดก็ได้แล้วแต่ผู้เลี้ยงจะสะดวก

ค   ควรให้อาหารตรงตามความต้องการของสัตว์

ง   ให้อาหารตามสัดส่วน โดยการชั่งน้ำหนักอาหารแต่ละชนิด

ตอบ   ง   ให้อาหารตามสัดส่วน โดยการชั่งน้ำหนักอาหารแต่ละชนิด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Scroll To Top