ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / 2015 / กันยายน

Monthly Archives: กันยายน 2015

รวมแนวข้อสอบหน้าที่หลักของทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์และกองทัพบก

รวมแนวข้อสอบหน้าที่หลักของทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์และกองทัพบก

ทหารรักษาพระองค์ มีหน้าที่ถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติแด่ใคร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระรัชทายาทและผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ถูกทุกข้อ ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ ทหารรักษาพระองค์  คือ หน่วยทหารที่มีหน้าที่ถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพ ...

Read More »

แนวข้อสอบเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวข้อสอบเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบทดสอบตอนที่ 1 ทักษะต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  เรียกว่าอะไร ก.   ความชำนาญทางคอมพิวเตอร์                      ข.  การรับรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ค.   การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์                                                     ง.   เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จ.   การตื่นตัวทางคอมพิวเตอร์ ตอบ  ก. ตัวเลือกใ ...

Read More »

รวมเฉลยข้อสอบการคัดเลือก วิชา เหล่าสื่อสาร ชุดที่ 1

รวมเฉลยข้อสอบการคัดเลือก วิชา เหล่าสื่อสาร  ชุดที่  1

บุคคลที่เกี่ยวข้องในการเตรียมข่าว คือใครบ้าง ผู้ให้ข่าว ข. ผู้เขียนข่าว ค.   ผู้อนุมัติข่าว                                                   ง. ถูกทุกข้อ ตอบ       ง. ถูกทุกข้อ การตรวจสอบว่าข่าวนั้นได้เขียนอย่างถูกต้องตามหลักการเขียนข่าวทางราชการดูแลการกำหนดประเภทเอกสารและความเร่งด่วนของข่าวเหมาะสม ...

Read More »

รวมเฉลยข้อสอบการคัดเลือก วิชา เหล่าสื่อสาร ชุดที่ 4

รวมเฉลยข้อสอบการคัดเลือก วิชา เหล่าสื่อสาร ชุดที่  4

ใครเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีระบบการสื่อสารภายในหน่วยอย่างเพียงพอตลอดจนจัดให้มีการ ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพในระบบการสื่อสารของหน่วยเหนือถัดไปด้วย ผู้บังคับบัญชา และฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายอำนวยการที่ได้รับมอบอำนาจ ผู้บังคับบัญชาแต่เพียงผู้เดียว ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ ตอบ     ค. ผู้บ ...

Read More »

รวมเฉลยข้อสอบการคัดเลือก วิชา เหล่าสื่อสาร ชุดที่ 3

รวมเฉลยข้อสอบการคัดเลือก วิชา เหล่าสื่อสาร  ชุดที่  3

เครื่องม้วนสาย CE-11 ประกอบด้วยอะไรบ้าง ก. โครงล้อ RL-39                                            ข. แกนล้อ มือหมุน หูหิ้ว ค. สายรัด ST-33 ง. โครงล้อ RL-39 ST-33 SF-35 ST-34 และโทรศัพท์ ตอบ       ง. โครงล้อ RL-39 ST-33 SF-35 ST-34 และโทรศัพท์ ล้อม้วนสาย MX-306 A/G บรรจุสายโทรศัพท์ WD1/TT ได้กี่เมต ...

Read More »

รวมเฉลยข้อสอบการคัดเลือก วิชา เหล่าสื่อสาร ชุดที่ 2

รวมเฉลยข้อสอบการคัดเลือก วิชา เหล่าสื่อสาร ชุดที่ 2

ศูนย์การสื่อสาร เป็นที่รวมของมัชฌิมการสื่อสารต่าง ๆ ที่หน่วยนั้นต้องการใช้และถือว่าศูนย์การสื่อสารเป็นองค์แทนการสื่อสารอย่างหนึ่ง อยากทราบว่า ภารกิจของ ศูนย์การสื่อสาร คือข้อใด ประสานการใช้เครื่องมือ รักษาความปลอดภัยทางการส่งข่าว จัดบริการการสื่อสารให้กับผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการ สำเนาข่าวเพิ่มเ ...

Read More »

แนวข้อสอบ หลักการบริหารจัดการสมัยใหม่

แนวข้อสอบ หลักการบริหารจัดการสมัยใหม่

การคิดแบบใดที่จะสามารถแก้ไขปัญหาที่มีความสลับซับซ้อนได้ ก. การคิดแบบสังเคราะห์ ข. การคิดแบบสร้างสรรค์ ค. การคิดแบบบูรณาการ                                            ง. การคิดแบบกลยุทธ์ เฉลย  (ค) สิทธิตามกฎหมายซึ่งใช้ทรัพยากรสำหรับการทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์เรียกว่าอะไร ก. อำนาจ ข. อำนาจหน้าที่ ค. ...

Read More »

แนวข้อสอบหลักการบริหารจัดการสมัยใหม่

แนวข้อสอบหลักการบริหารจัดการสมัยใหม่

1. การคิดแบบใดที่จะสามารถแก้ไขปัญหาที่มีความสลับซับซ้อนได้ ก. การคิดแบบสังเคราะห์ ข. การคิดแบบสร้างสรรค์ ค. การคิดแบบบูรณาการ ง. การคิดแบบกลยุทธ์ 2. สิทธิตามกฎหมายซึ่งใช้ทรัพยากรสำหรับการทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์เรียกว่าอะไร ก. อำนาจ ข. อำนาจหน้าที่ ค. ความรับผิดชอบ ง. ภารกิจ 3. ข้อใดเป็นประเด็นในกา ...

Read More »

แนวข้อสอบ วิชาสุนัขทหาร

แนวข้อสอบ วิชาสุนัขทหาร

สุนัขพัฒนามาจากสัตว์ชนิดใด สัตว์กินเนื้อ ค. สัตว์เลี่ยงลูกด้วยนม สัตว์ล่าเหยื่อ ง. ถูกทั้ง  ก  และ  ข ตอบ  ง. ถูกทั้ง  ก  และ  ข สุนัขมีต้นกำเนิดมาจากสัตว์ชนิดใด สุนัขป่า ค. สุนัขบ้าน สุนัขเลี้ยงลูกด้วยนม ง. สุนัขกินเนื้อ ตอบ  ก. สุนัขป่า สุนัขพันธุ์ที่เรียกได้ว่าเป็นสุนัขพันธุ์ต้นตระกูลคือ พันธุ์สุ ...

Read More »

แนวข้อสอบ สายการบินไทย

แนวข้อสอบ สายการบินไทย

ข้อใดคือสัญลักษณ์ประจำการบิน ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ดอกกล้วยไม้ ค. ดอกมะลิ ดอกกุหลาบ ง. ดอกชบา ตอบ  ก. ดอกกล้วยไม้                       บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เริ่มบินเที่ยวแรกเมื่อใด 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2503 ค. 1 มิถุนาย  พ.ศ. 2503 1 พฤษภาคม พ.ศ.2502                                   ...

Read More »
Scroll To Top