ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แจกแนวข้อสอบ / แนวข้อสอบ (สาย อก.) ข้าราชการตำรวจ 52
แนวข้อสอบ (สาย อก.) ข้าราชการตำรวจ 52

แนวข้อสอบ (สาย อก.) ข้าราชการตำรวจ 52

 1. 9 18     35     79   187     ………..

1)  233                                                                            2)  376

3)  395                                                                            4)  420

ตอบ    4

 1.                            ……….

1)   26                                                                             2)

3)                                                                                     4)

ตอบ   2

 1. 1 8       27       256      625     ………..

1)  2,401                                                                         2)  125

3)  1,296                                                                         4)  64

ตอบ  3

 1. สินค้าชิ้นหนึ่งราคา 800 บาท  ลดให้ 8%  แต่มีข้อแม้ว่าต้องเสียค่าห่ออีก 8 บาท อีกต่างหาก ถ้าต้องซื้อของนี้จะต้องจ่ายเงินเท่าไร

1)  536  บาท                                                                  2)  656 บาท

3)  744 บาท                                                                   4)  764 บาท

ตอบ   3

 1. พ่อมีเงิน 1,400 บาท ต้องแบ่งให้ลูก 3 คน โดยคนโต 3 ส่วน คนกลางและคนเล็กรวมกัน 4 ส่วน แต่คนกลาง ได้มากกว่าคนเล็ก 400 บาท คนเล็กได้ส่วนแบ่งเท่าไร

1)  200 บาท                                                                   2)  300 บาท

3)  400 บาท                                                                   4)  500 บาท

ตอบ  1

 1. วัว หมู และไก่ อยู่รวมกัน มีหมูเป็น 6 เท่าของวัว และมีไก่เป็น ของหมู ถ้านับขาสัตว์ทั้งสาม

รวมกันจะได้ 160 ขา อยากทราบว่ามีวัวกี่ตัว

1)  5  ตัว                                                                         2)  8 ตัว

3)  10 ตัว                                                                        4)  12 ตัว

ตอบ   1

 1. น้ำเชื่อมจำนวน 60 ลิตร มีความเข้มข้น 10% จะต้องเติมน้ำอีกกี่ลิตร จึงจะทำให้น้ำเชื่อมมีความเข้มข้น ลดลงเหลือเพียง 8%

1)  15 ลิตร                                                                      2)  18 ลิตร

3)  20 ลิตร                                                                      4)  12 ลิตร

ตอบ  1

 1. ในช่วงสอบไล่ นักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งจำนวน 7 คน กินขนมถั่วอบกะทิ 15 กล่อง หมดใน 2 วัน ถ้านักศึกษา 4 คน กินขนมดังกล่าวหมดใน 7 วัน จะเสียเงินซื้อขนมถั่วอบกะทิเป็นจำนวนเงินเท่าใด ถ้าขนมถั่วอบกะทิดังกล่าวมีราคากล่องละ 28 บาท

1)  680 บาท                                                                   2)  760 บาท

3)  920  บาท                                                                  4)  840 บาท

ตอบ   4

 1. คนไทยทุกคนต้องไปออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ข้อใดไม่สอดคล้องกับข้อความข้างต้น

1)  คนไทยบางคนไม่ต้องไปออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

2)  คนไทยบางคนต้องไปออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

3)  คนไทยทุกคนไม่ต้องไปออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

4)  คนไทยส่วนน้อยต้องไปออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ตอบ   1

 1. คนขยันเรียนทุกคนมีความรับผิดชอบ คนมีความรับผิดชอบทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิต

ข้อใดไม่สอดคล้องกับข้อความข้างต้น

1)  คนขยันเรียนทุกคนไม่ประสบความสำเร็จในชีวิต

2)  คนขยันเรียนส่วนน้อยประสบความสำเร็จในชีวิต

3)  คนขยันเรียนบางคนไม่ประสบความสำเร็จในชีวิต

4)  คนขยันเรียนส่วนมากไม่ประสบความสำเร็จในชีวิต

ตอบ   3

 1. วงการแพทย์ลงความเห็นว่า “ผู้ที่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทุกคนจะเป็นผู้ที่มีติดใจแจ่มใส ผู้ที่มี จิตใจแจ่มใสทุกคนจะไม่เป็นคนที่ขาดเหตุผล”

ข้อใดสอดคล้องกับข้อความข้างต้น                          

1)  ผู้มีจิตใจแจ่มใสทุกคนจะเป็นผู้ที่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

2)  คนที่ไม่ขาดเหตุผลทุกคนจะเป็นผู้ที่ไม่เคยออกกำลังกาย

3)  ไม่มีผูออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอคนใดเป็นคนที่ขาดเหตุผล

4)  คนที่มีเหตุผลทุกคนจะเป็นผู้ที่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

ตอบ    3

 1. พระภิกษุและสามเณรต้องห่มผ้าเหลือง วิทยาห่มผ้าเหลือง ดังนั้น

1)  วิทยาจะต้องเป็นพระภิกษุ                                     2)  วิทยาจะต้องเป็นสามเณร

3)  วิทยาจะต้องเป็นพระภิกษุหรือสามเณร             4)   สรุปแน่นอนไม่ได้

ตอบ    4

 

 1. นาย ก. อยู่ติดกับนาย ข. แต่อยู่ทางซ้ายของนาย ค. นาย ค. อยู่ทางขวาของนาย ง. ถามว่าใครอยู่ไกลจาก นาย ก. มากที่สุด

1)  นาย ข.                                                                       2)  นาย ค.

3)  นาย ง.                                                                       4)  สรุปแน่นอนไม่ได้

ตอบ   3

 1. คลอง : แม่น้ำ  ::  ?  :  ?

1)  สุนัข  :  แมว                                                            2)  หมู่เกาะ : เกาะ

3)  ทวีป :  ประเทศ                                                       4)  นักร้อง : วงดนตรี

ตอบ   4

 1. วุฒิสมาชิก : สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ::  ?  :  ?

1)  นายกเทศมนตรี  :  นายอำเภอ

2)  ประธานกรรมการสุขาภิบาล : สมาชิกสภาจังหวัด

3)  ผู้ว่าราชการจังหวัด :  ผู้ใหญ่บ้าน

4)  ปลัดกระทรวง  :  อธิบดี

ตอบ   4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Scroll To Top