ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แจกแนวข้อสอบ / ถาม – ตอบ แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2555-2559)
ถาม – ตอบ แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2555-2559)

ถาม – ตอบ แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2555-2559)

 1. แผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที่เท่าใด

ตอบ    ฉบับที่  15

 1. แผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ (ฉบับที่ 5) เป็นแผนที่มีระยะเวลากี่ปี

ตอบ   4   ปี    (พ.ศ. 2555-2559)

 1. แผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555-2559 จัดทำขึ้นเพื่ออะไร

ตอบ   เพื่อเป็นกรอบและทิศทางในการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการกีฬาของประเทศให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการวางแผนปฏิบัติราชการของ กก. ให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาการกีฬาของประเทศ

 1. การจัดทำแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555-2559 มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร

ตอบ       1. เพื่อส่งเสริมให้คนไทยได้รับโอกาสในการออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ สร้างค่านิยมวิถีชีวิตรักการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย สู่การมีสุขภาพและสมรรถภาพที่ดี

 1. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสังคมทุกภาคส่วนในการใช้กิจกรรมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาเป็นสื่อสร้างสังคมที่มีน้ำใจนักกีฬา มีคุณธรรม จริยธรรม และสามัคคีสมานฉันท์
 2. เพื่อจัดหาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬาให้เพียงพอ โดยเฉพาะสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น สนามกีฬา วัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย รวมทั้งการจัดให้มีผู้ฝึกสอนและอาสาสมัครการกีฬาประจำศูนย์และสนามกีฬา
 3. เพื่อปรับบทบาทของกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ให้สนับสนุนภารกิจในการพัฒนานักกีฬาตั้งแต่ระดับเด็กและเยาวชน โดยจัดให้มีทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนแก่เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถและมีแนวโน้มว่าจะเป็นผู้มีความสามารถสูงด้านกีฬาในระดับนานาชาติ ให้สามารถพัฒนาเป็นนักกีฬาทีมชาติที่สร้างชื่อเสียงและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนของประเทศ
 4. เพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนและการบริจาค เพื่อพัฒนาการกีฬาด้วยมาตรการจูงใจที่เหมาะสม เช่น มาตรการภาษี มาตรการส่งเสริมการลงทุน และมาตรการการเงิน ภายใต้ความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล
 5. เพื่อพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ด้วยการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การกีฬามาประยุกต์ใช้อย่างจริงจัง เพื่อพัฒนากีฬาที่มีศักยภาพไปสู่กีฬาอาชีพ รวมทั้งพัฒนาผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินให้ได้มาตรฐานสากล
 6. เพื่อปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการองค์กรกีฬา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการบริหารจัดการกีฬาในทุกมิติอย่างเป็นระบบ
 7. เพื่อสนับสนุนให้ผู้พิการเข้าถึงการกีฬาและการแข่งขันกีฬาในทุกระดับ เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นนักกีฬาที่มีความสามารถในนามทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาและมหกรรมกีฬาต่างๆ
 8. เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางกีฬาของภูมิภาคและของโลก จัดให้มีการแข่งขันกีฬาและกีฬาคนพิการระดับโลกที่สำคัญ ๆ ตลอดจนการประชุมเกี่ยวกับกีฬาระดับภูมิภาคและ ระดับโลก เพื่อเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว โดยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายเป็น “ทีมไทยแลนด์”
 9. ยุทธศาสตร์แผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555-2559 มีจำนวนกี่ยุทธศาสตร์

ตอบ    6   ยุทธศาสตร์

 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 คืออะไร

ตอบ   การพัฒนาการออกกำลังกายและการกีฬาขั้นพื้นฐาน

 1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 คืออะไร

ตอบ   การพัฒนาการออกกำลังกายและการกีฬาเพื่อมวลชน

 1. ยุทธศาสตร์ที่ 3 คืออะไร

ตอบ   การพัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

 1. ยุทธศาสตร์ที่ 4 คืออะไร

ตอบ   การพัฒนาการกีฬาเพื่อการอาชีพ

 1. ยุทธศาสตร์ที่ 5 คืออะไร

ตอบ  การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

 1. ยุทธศาสตร์ที่ 6 คืออะไร

ตอบ  การพัฒนาการบริหารการกีฬาและการออกกำลังกาย

 1. เป้าหมายหลักของแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555-2559 คืออะไร

ตอบ       1) เด็กและเยาวชนทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน อย่างน้อย ร้อยละ 80 มีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติ และทักษะในการออกกำลังกายและการกีฬาขั้นพื้นฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยและน้ำใจนักกีฬาตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ รวมทั้ง สามารถออกกำลังกายและเล่นกีฬา ชมและเชียร์กีฬาตามระเบียบ และกฎ กติกา

2) เด็กและเยาวชนทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน อายุ 3 -11 ปี อย่างน้อยร้อยละ 80 มีทักษะพื้นฐานการเคลื่อนไหวพื้นฐาน เช่น การเดิน วิ่ง กระโดด ปีนป่าย ยืดหยุ่นและการเล่นผาดโผน ตามเกณฑ์ความสามารถของแต่ละระดับอายุ

3) เด็กและเยาวชนทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน อายุ 12—18 ปี อย่างน้อยร้อยละ 80 มีทักษะพื้นฐานการเล่นกีฬาอย่างน้อย 1 ชนิดกีฬา ตามความสามารถของเพศและอาย

4) เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษทางการกีฬา ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อพัฒนาความสามารถทางการกีฬาสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

5) ประชาชนทุกกลุ่ม ร้อยละ 60 เล่นกีฬาและออกกำลังกายอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมออย่างน้อย สัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละไม่น้อยกว่า 30 นาที และร้อยละ 50 มีสุขภาพดีและสมรรถภาพอยู่ในเกณฑ์

6) ชุมชนระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 25 มีสถานที่บริการด้านกีฬาและการออกกำลังกายตามเกณฑ์มาตรฐาน

7) ประเทศไทยเป็นเจ้าเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ในชนิดกีฬาสากล ที่มีการแข่งขันในกีฬาเอเชี่ยนเกมส์และโอลิมปิกเกมส์  โดยอยู่ในอันดับ 1-5  จากการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ และอยู่ในอันดับ 1-5 ของเอเชียจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์

8) มีสถาบันผลิตและพัฒนาผู้ฝึกสอนในระดับชาติและนานาชาติ และมีสถานกีฬาเพื่อการฝึกซ้อมและแข่งขันทีได้มาตรฐานในแต่ละระดับในทุกจังหวัด

9) จำนวนบุคลากรกีฬาอาชีพและนักกีฬาอาชีพเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี ซึ่งนักกีฬาอาชีพมีผลงาน หรือ ระดับความสามารถที่ได้มาตรฐานนานาชาติ (International ranking) โดยเฉลี่ยดีขึ้น

10) ระบบการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีระบบการวางแผนการประชาสัมพันธ์ สวัสดิการและการติดตามผลด้านกีฬาอาชีพมากขึ้น

11) จำนวนรายได้จากผู้สนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนากีฬาเพื่อการอาชีพ จากภาครัฐและภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้น

12) จำนวนบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในองค์กรวิทยาศาสตร์การกีฬา ระดับชาติ ระดับภาค ระดับจังหวัด และในสมาคมกีฬาต่าง ๆ เพิ่มขึ้น

13) มีองค์กรวิทยาศาสตร์การกีฬาระดับชาติ ระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ

14) มีการศึกษา วิจัย และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

15) มีเครื่องมือและอุปกรณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาระดับชาติ ระดับภาค ระดับจังหวัดอย่างน้อย 3 หมวดเครื่องมือ คือ เครื่องมือทางชีวกลศาสตร์การกีฬา เครื่องมือทางสรีรวิทยาการออกกำลังกายและกีฬา และเครื่องมือทางเวชศาสตร์การกีฬา

16) หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ องค์กร สมาคม ชมรมที่เกี่ยวข้องด้านการกีฬา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการกีฬา เพื่อเตรียมการรองรับการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2558 ให้มีประสิทธิภาพ อย่างน้อยร้อยละ 60

17) มีคณะกรรมการการกีฬาที่มีบทบาทในการบริหารงานการกีฬา อย่างน้อยจำนวน 1 คณะกรรมการ ครบทุกระดับ ได้แก่ ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด และระดับชาติ

18) มีฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศด้านการกีฬาในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ ตำบล อำเภอ จังหวัด และระดับชาติ มีการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาในทุก ๆ ด้านให้ทันสมัยและสามารถรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2558 มีกองทุนในการพัฒนาการกีฬาและสวัสดิการของนักกีฬาทุกระดับ ตั้งแต่ระดับตำบล อำเภอ จังหวัดและระดับชาติ รวมทั้งมีระบบ กลไก การติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านการกีฬาและการออกกำลังกาย ทุกระดับ ตั้งแต่ตำบล อำเภอ จังหวัด และระดับชาติ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Scroll To Top