ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แจกแนวข้อสอบ / ถาม – ตอบ ภาพถ่ายทางอากาศ
ถาม – ตอบ ภาพถ่ายทางอากาศ

ถาม – ตอบ ภาพถ่ายทางอากาศ

 1. รูปถ่ายทางอากาศ คืออะไร

ตอบ  รูปถ่ายของทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏอยู่บนพื้นโลกไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น  โดยเป็นการถ่ายรูปจากอากาศยาน  เช่น เครื่องบิน  บอลลูน ยานอวกาศ

 1. รูปถ่ายทางอากาศแบ่งออกเป็นกี่ชนิด

ตอบ   2  ชนิด  คือ   รูปถ่ายดิ่ง  และรูปถ่ายเฉียง

รูปถ่ายดิ่ง   คือ   รูปที่ถ่ายจากกล้องซึ่งตั้งแกนกล้องให้อยู่ในแนวที่ดิ่งที่สุดเท่าที่จะเป็นได้

รูปถ่ายเฉียง  คือ  รูปถ่ายที่เกิดจากแกนของกล้องเอียงไปมาก โดยรูปถ่ายเฉียงแบ่งออกเป็น  2  ชนิด  คือ  รูปถ่ายเฉียงสูง  และรูปถ่ายเฉียงต่ำ

 1. รูปถ่ายเฉียงสูง คืออะไร

ตอบ   รูปถ่ายที่ทำให้แกนของกล้องเอียงจากแนวดิ่งมากจนเห็นเส้นขอบฟ้าในรูปถ่าย

 1. รูปถ่ายเฉียงต่ำ คืออะไร

ตอบ  รูปถ่ายที่ทำให้แกนของกล้องเอียงจากแนวดิ่งแต่ไม่ปรากฏเส้นขอบฟ้าในรูป

 1. การถ่ายรูปทางอากาศมีขั้นตอนอย่างไร

ตอบ     กำหนดพื้นที่ให้ครอบคลุมบริเวณที่ต้องการและกำหนดแนวถ่ายรูปให้เป็นแนวขนานกัน โดยแนวขนานนี้จะกำหนดให้เป็นทิศทาง ออก-ตก  หรือ แนวขนานทิศทาง เหนือ-ใต้  ก็ได้ขึ้นอยู่กับลักษณะบริเวณที่ต้องการ โดยแนวเส้นขนานนี้ถูกเรียกว่า  แนวบิน (flight lines) หรือ  แถบบิน (flight strips) เมื่อกำหนดแนวบินได้แล้วจึงทำการถ่ายภาพโดยใช้เทคนิคถ่ายภาพแบบต่อเนื่อง โดยภาพถ่ายให้ครบแนวบินจนครอบคลุมพื้นที่ที่ต้องการและจะได้รูปที่เรียงลำดับต่อกัน ซึ่งรูปถ่ายที่ข้างเคียงกันจะมีส่วนเหลื่อมซ้อนกันประมาณร้อยละ 60 ซึ่งรูปถ่ายบริเวณที่ซ้อนกันนี้มีประโยชน์ในการใช้ดูภาพสามมิติ   การบินถ่ายแบบต่อเนื่องจะต้องให้มีส่วนเกย  (side lap)ของแต่ละแนวบินด้วย โดยส่วนเกยนี้จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ  30  ส่วนนี้มีไว้เพื่อใช้ในการดูภาพสามมิติเช่นกันและมีไว้เพื่อต่อรูปภาพให้ต่อเนื่องเป็นรูปเดียวกัน  การต่อรูปภาพนี้  เรียกว่า  Mosaic

 1. Aerial Cameras คืออะไร

ตอบ   กล้องถ่ายรูปทางอากาศ

 1. กล้องถ่ายรูปทางอากาศ แบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง

ตอบ   4   ประเภท  ได้แก่

1.กล้องถ่ายรูปแบบกรอบชนิดเลนส์เดี่ยว(Single lens frame cameras)

2.กล้องถ่ายรูปแบบกรอบชนิดหลายเลนส์ (Multilens frame cameras)

3.กล้องถ่ายรูปแบบแถบ (Strip cameras)

 1. กล้องถ่ายรูปแบบจอกว้าง (Panoramic cameras)
 2. กล้องถ่ายรูปทางอากาศชนิดใดที่นิยมใช้มากที่สุดในปัจจุบัน

ตอบ   กล้องถ่ายรูปแบบกรอบชนิดเลนส์เดี่ยว(Single lens frame cameras)   เหมาะสำหรับการใช้ทำแผนที่ต่างๆ เนื่องจากให้รูปที่มีคุณสมบัติทางเรขาคณิตสูงที่สุด

 1. กล้องถ่ายรูปชนิดใดที่ใช้ถ่ายรูปภูมิประเทศเป็นแถบจากขอบฟ้าหนึ่งถึงอีกขอบฟ้าหนึ่งในแนวที่ขวางกับแนวบิน

ตอบ  กล้องถ่ายรูปแบบจอกว้าง (Panoramic cameras)

 1. กล้องถ่ายรูปแบบจอกว้าง มีกี่แบบ อะไรบ้าง

ตอบ  2  แบบ   คือ  แบบใช้เลนส์หมุนได้กวาดภาพ  และแบบที่ใช้ปริซึมหมุนได้ติดที่หน้าเลนส์

 1. ภาพถ่ายทางอากาศแบ่งได้กี่ชนิด

ตอบ   4  ชนิด  คือ

 1. ภาพแพนโครเมติก (Panchromatic Aerial Photography) หรือภาพขาวดำ
 2. ภาพสีปกติ (Normal Color Aerial Photography)
 3. ภาพขาวดำอินฟราเรด (Black and White Infrared Aerial Photography)
 4. ภาพสีอินฟราเรด (Infrared Aerial Photography)
 5. ภาพแพนโครเมติก หรือภาพขาวดำ ใช้ในงานใด

ตอบ   งานทำแผนที่ภูมิประเทศเพราะแสดงโครงสร้างของวัตถุได้ชัดเจน  ภาพของพื้นผิวโลกปรากฏเป็นสีขาวดำที่มีความเข้มจางต่างกัน

 1. ภาพชนิดใดเป็นภาพจากฟิล์มสีปกติที่ไวแสงในช่วงคลื่นที่ตามองเห็น ฟิล์มใช้กับแว่นกรองกรองแสงที่เหมาะสมกับสภาพอากาศและความสูงบิน

ตอบ  ภาพสีปกติ

 1. ฟิล์มอินฟราเรดใช้ร่วมกับอะไร

ตอบ  แว่นกรองแสงที่ตัดแสงช่วงคลื่นที่ตามองเห็น

 1. ภาพสีอินฟราเรด เป็นภาพที่มีลักษณะอย่างไร

ตอบ  เป็นภาพอินฟราเรดที่ไวแสงในช่วงคลื่นที่ตามองเห็นและช่วงคลื่นอินฟราเรด    ฟิล์มชนิดนี้ใช้กับแว่นกรองแสงที่ตัดแสงสีน้ำเงิน  สีที่ปรากฏในภาพอินฟราเรดไม่ใช้สีธรรมชาติ เพราะวัตถุที่สะท้องแสงสีเขียว แสงสีแดงและแสงอินฟราเรด จะปรากฏในภาพถ่ายอินฟราเรดเป็น สีน้ำเงิน  สีเขียว และสีแดง  ตามลำดับ  พืชพรรณซึ่งสะท้อนแสงอินฟราเรดมาก ปรากฏบนภาพเป็นโทนสีแดงเข้มจากแตกต่างกัน  จึงมักเรียกว่า  สีเท็จ (False Color)

 1. รูปถ่ายทางอากาศ มีรายละเอียดอะไรบ้าง

ตอบ   –   หน้าปัดแสดงความสูง   ใช้สำหรับหาระยะสูงบินโดยประมาณ

 • หน้าปัดฟองระดับ  ใช้สำหรับหาการเอียงของภาพโดยประมาณ
 • หน้าปัดนาฬิกา ใช้หาเวลาขณะเปิดกล้องถ่ายภาพ เพื่อการวิเคราะห์เงาของวัตถุที่ปรากฏบนภาพถ่ายและยังช่วยบอกทิศทาง
 • หน้าปัดวันเดือนปี ใช้บอกเวลาที่ทำการถ่ายภาพทำให้ทราบถึงฤดูกาลที่ทำการถ่ายภาพ
 1. จุดที่ใช้ในการหาจุดกึ่งกลางภาพ เรียกว่าอะไร

ตอบ    Fiducial Marks

 1. ภาพถ่ายทางอากาศมีประโยชน์ในการนำไปใช้ในงานใดบ้าง

ตอบ   งานผลิตแผนที่ภูมิประเทศ    งานรังวัดที่ดิน  งานด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับการวางเส้นทาง    การจัดทำแผนที่เพื่อการจัดเก็บภาษี  แผนที่ดิน  แผนที่ป่าไม้  แผนที่ธรณีวิทยา  งานดาราศาสตร์  สถาปัตยกรรม  โบราณคดี  ธรณีสัณฐานวิทยา  สมุทรศาสตร์  อุทกวิทยาและแหล่งน้ำ การอนุรักษ์ธรรมชาติ นิเวศวืทยาและแหล่งแร่

 1. ภาพถ่ายทางอากาศใช้ได้ดีเป็นพิเศษในงานใด

ตอบ  งานรังวัดที่ดิน

 1. งานขั้นแรกที่จะต้องทำในการทำแผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศ คืออะไร

ตอบ  การบินถ่ายรูปจากทางอากาศ เพื่อให้ได้ภาพถ่ายทางอากาศตามลักษณะอันพึงประสงค์ของการทำแผนที่ครอบคลุมบริเวณที่จะทำแผนที่นั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Scroll To Top