ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แจกแนวข้อสอบ / ถาม – ตอบ งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
ถาม – ตอบ งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

ถาม – ตอบ งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

 1. การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางไฟฟ้าสามารถทำได้โดยวิธีใด

ตอบ    การช่วยชีวิตผู้ถูกไฟฟ้าดูดที่หยุดหายใจ สามารถทำได้หลายวิธี เช่น วิธีการผายปอดด้วยวิธีปากต่อปาก  หรือวิธีนวดหัวใจ  ซึ่งมี  2  วิธี เป็นเทคนิคที่มีประสิทธิภาพมากและได้ผลดีที่สุด ในการที่ช่วยให้ผู้ป่วยที่หยุดหายใจสามารถกลับมาหายใจด้วยตนเองได้ใหม่ ซึ่งวิธีการปฏิบัติทำได้โดยไม่ยุ่งยากและทำได้รวดเร็ว

 1. ข้อควรปฏิบัติในการทำงานเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ มีอะไรบ้าง

ตอบ       1. ไม่ควรทำการตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ใดๆขณะที่ยังมีแหล่งจ่ายไฟฟ้าต่ออยู่

2.เมื่อทำการตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ใดๆขณะที่ยังเปิดใช้งานอยู่ ผู้ทำการตรวจซ่อมจะต้องป้องกันตนเองโดยไม่ยืนพื้นที่แฉะหรือพิงกับวัตถุที่เป็นโลหะใดๆและอาจป้องกันได้โดยการสวมรองเท้ายางหรือยืนบนเสื่อที่ทำจากพลาสติกหรือพรมเช็ดเท้า

3.ต้องปิดสวิตซ์อุปกรณ์ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์และถอดปลั๊กออกทุกครั้งก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงชิ้นส่วนใดๆ

 1. ไม่ควรใส่กำไล แหวน หรือ นาฬิกา ขณะทำการตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ใดๆทั้งสิ้นเนื่องจากสิ่งของเหล่านี้มีค่าความต้านทานต่ำและเป็นสื่อนำกระแสไฟฟ้าได้ดี
 2. ก่อนทำการตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ใดๆจะต้องตรวจสภาพทั่วไปว่าอุปกรณ์เหล่านั้นมีการสึก มีรอยร้าว มีการไหม้ของสายหรือมีการแตกของปลั๊กหรือไม่
 3. ขณะทำการตรวจซ่อมต้องแน่ใจว่ามีบุคคลอื่นอยู่ในบริเวณใกล้เคียงด้วย ทั้งนี้เพื่อคอยช่วยเหลือได้ทันทีในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
 4. ต้องตรวจสอบดูว่าสวิตซ์ปิดเปิดของอุปกรณ์อยู่ที่ตำแหน่งใดก่อนทพการตรวจซ่อมเสมอ
 5. เอซีโวลต์มิเตอร์ คืออะไร

ตอบ   มิเตอร์วัดแรงดันไฟสลับ   หลักการใช้มิเตอร์ชนิดนี้จะเหมือนกับดีซีโวลต์มิเตอร์ คือในการใช้งานจะต้องนำไปวัดคร่อมขานกับโหลดที่ต้องการวัดแรงดันนั้น จะมีส่วนที่แตกต่างจากดีซีโวลต์มิเตอร์ คือในการใช้มิเตอร์วัดคร่อมแรงดันหรือแหล่งจ่ายไฟไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงขั้วมิเตอร์ เพราะแรงดันไฟสลับจะมีขั้วสลับไปสลับมาตลอดเวลา

 1. ขั้นตอนการใช้เอซีโวลต์มิเตอร์ คือ

ตอบ       1. ต่อเอซีโวลต์ในขณะวัดค่าแรงดันคร่อมขนานกับโหลด

 1. ตั้งย่านใช้งานของมิเตอร์ในย่าน ACV
 2. ปรับสวิตซ์ตั้งย่านการวัดให้ถูกต้อง หากไม่ทราบค่าที่จะวัดว่าเท่าไร ให้ตั้งย่านวัดที่ตำแหน่งสูงสุด (1,000 V) ไว้ก่อน แล้วจึงปรับลดย่านให้ต่ำลงทีละย่านจนกว่าเข็มมิเตอร์จะชี้ค่าที่อ่านได้ง่ายและถูกต้อง
 3. ก่อนต่อมิเตอร์วัดแรงดันไฟสูงๆควรจะปิดสวิตซ์ไฟของวงจรที่จะวัดเสียก่อน
 4. อย่าจับสายวัดหรือมิเตอร์ขณะวัดแรงดันไฟสูง เมื่อวัดเสร็จเรียบร้อยควรปิดสวิตซ์ไฟของวงจรที่ทำการวัดเสียก่อนจึงปลดสายวัดของมิเตอร์ออกจากวงจร
 5. ดีซีโวลต์มิเตอร์ คืออะไร

ตอบ   มิเตอร์วัดแรงดันไฟฟ้าตรง   ในการใช้ดีซีโวลต์วัดแรงดันไฟตรงจะต้องต่อดีซีโวลต์มิเตอร์วัดคร่อมขนานกับโหลดที่ต้องการวัดแรงดัน ขั้วของดีซีโวลต์มิเตอร์ที่จะต่อวัดคร่อมโหลดต้องมีขั้วเหมือนแรงดันที่ตกคร่อมโหลด

 1. ขั้นตอนการใช้ดีซีโวลต์มิเตอร์ คือ

ตอบ       1. ต่อดีซีโวลต์ในขณะวัดค่าแรงดันคร่อมขนานกับโหลด

 1. ตั้งย่านใช้งานของมิเตอร์ในย่าน DCV
 2. ปรับสวิตซ์ตั้งย่านการวัดให้ถูกต้อง ถ้าหากไม่ทราบแรงดันไฟที่จะทำการวัดให้ตั้งย่านวัดที่ตำแหน่งสูงสุด ไว้ก่อน แล้วปรับลดย่านให้ต่ำลงทีละย่านจนกว่าเข็มมิเอตร์จะชี้ค่าที่อ่านได้ง่ายและถูกต้อง
 3. ในตำแหน่งที่วัดด้วยดีซีโวลต์มิเตอร์ไม่ขึ้นแต่ขณะแตะสายวัดขั้วบวกเข้าไปหรือขณะดึงสายวัดขั้วบวกออกมา เข็มมิเตอร์จะกระดิกเล็กน้อยเสมอ แสดงว่าจุดนั้นเป็นแรงดันไฟสลับ
 4. การวัดแรงดันไฟตรงในวงจรจะต้องต่อสายวัดให้ถูกต้องโดยนำสายวัดขั้วลบ สีดำจับที่ขั้วลบของแหล่งจ่ายนำสายวัดขั้วบวก (+) สีแดงของมิเตอร์ไปวัดแรงดันตามจุดต่างๆ
 5. ดีซีแอมมิเตอร์หรือดีซีมัลลิแอมมิเตอร์คืออะไร

ตอบ   มิเตอร์วัดกระแสไฟตรง เพื่อจะทราบจำนวนกระแสที่ไหลผ่านวงจรมีค่าเท่าไร  การใช้ดีซีแอมมิเตอร์วัดกระแสไฟตรงในวงจรจะต้องตัดไฟแหล่งจ่ายออกจากวงจรและนำดีซีแอมมิเตอร์ต่ออันดับกับวงจรและแหล่งจ่ายไฟ ขั้วของดีซีแอมมิเตอร์จะต้องต่อให้ถูกต้องมิเช่นนั้นเข็มมิเตอร์จะตีกลับอาจทำให้มิเตอร์เสียได้

 1. ขั้นตอนการใช้ดีซีมัลลิแอมมิเตอร์ คือ

ตอบ       1. การต่อดีซีมัลลิแอมมิเตอร์วัดกระแสในวงจรจะต้องต่ออันดับกับโหลดในวงจร

 1. ตั้งย่านใช้งานของมิเตอร์ในย่าน DCmA
 2. ปรับสวิตซ์ตั้งย่านการวัดให้ถูกต้อง ถ้าหากไม่ทราบกระแสที่จะทำการวัดให้ตั้งย่านวัดที่ตำแหน่งสูงสุด (02.5 A) ไว้ก่อน แล้วปรับลดย่านให้ต่ำลงทีละย่านจนกว่าเข็มมิเตอร์จะชี้ค่าที่อ่านได้ง่ายและถูกต้อง
 3. ก่อนต่อมิเตอร์วัดกระแสไฟสูงๆควรจะปิดสวิตซ์ไฟของวงจรที่จะวัดเสียก่อน
 4. เมื่อวัดเสร็จเรียบร้อยควรปิดสวิตซ์ไฟของวงจรที่ทำการวัดเสียก่อนจึงปลดสายวัดของมิเตอร์ออกจากวงจร
 5. โอห์มมิเตอร์คืออะไร

ตอบ   มิเตอร์ที่สร้างขึ้นมาไว้วัดค่าความต้านทานของตัวต้านทาน  (R) โดยอ่านค่าออกมาเป็นค่าโอห์ม  โดยมีย่านการวัดทั้งหมด  5  ย่าน คือ ×1, ×10, ×100, ×1k, ×10k   อ่านค่าความต้านทานได้ตั้งแต่  2 กิโลโอห์ม ถึง 20 เมกกะโอห์ม

 1. ขั้นตอนการใช้โอห์มมิเตอร์ คือ

ตอบ       1. ตั้งย่านใช้งานของมิเตอร์ที่ย่านโอห์ม

 1. ใช้สายวัดสีแดงเสียบเสียบเข้าที่ขั้วต่อขั้วบวก และสายวัดสีดำเสียบเข้าที่ขั้วต่อขั้วลบ
 2. ปรับซีเล็กเตอร์สวิตซ์ตั้งย่านวัดให้ถูกต้อง
 3. ก่อนนำโอห์มมิเตอร์ไปใช้วัดทุกครั้งและทุกย่านจะต้องทำการปรับ 0 โอห์มเสมอ
 4. ถ้าจะนำโอห์มมิเตอร์ไปวัดค่าความต้านทานในวงจรต้องแน่ใจว่าปิดสวิตซ์ไฟทุกครั้ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Scroll To Top