ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แจกแนวข้อสอบ / แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการค้าต่างประเทศ
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการค้าต่างประเทศ

แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการค้าต่างประเทศ

 1. ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นระบบเศรษฐกิจแบบใด
 • แบบปิด ค. แบบถดถอย
 • แบบเปิด ง. แบบก้าวหน้า

ตอบ   ข.แบบเปิด

 1. เมื่อเริ่มต้นการค้าระหว่างประเทศใช้อะไรในการแลกเปลี่ยนสินค้า
 • Barter System ค. ใช้เงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน
 • การนำสินค้ามาแลกเปลี่ยนกัน ง. ถูกทั้ง ก และ ข

ตอบ   ง. ถูกทั้ง ก และ ข

 1. เงินที่ใช้ในยุคเริ่มต้นในการแลกเปลี่ยนสินค้าคืออะไร
 • เงินกระดาษ ค. เช็ค
 • เหรียญ ง. ทองคำ

ตอบ   ง. ทองคำ

 1. รูปแบบและลักษณะการค้าระหว่างประเทศได้รับแนวความคิดมาจากที่ใด
 • นักเศรษฐศาสตร์ในแต่ละยุคสมัย
 • อิทธิพลจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
 • การพัฒนาเทคโนโลยีในแต่ละช่วง
 • ถูกทุกข้อ

ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ

 1. ประเทศจะร่ำรวยมั่งคั่งได้ต้องมีดุลการค้าเกินดุล เป็นความเชื่อของกลุ่มใด
 • ลัทธิพาณิชยนิยม ค. ภูมิภาคนิยม
 • ทฤษฎีการค้าของสำนักคลาสิค ง. นโยบายการค้าแบบกีดกัน

ตอบ   ก. ลัทธิพาณิชยนิยม

 1. ทฤษฎีการได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ อยู่ในกลุ่มใด
 • ลัทธิพาณิชยนิยม ค. ภูมิภาคนิยม
 • ทฤษฎีการค้าของสำนักคลาสิค ง. นโยบายการค้าแบบกีดกัน

ตอบ ข. ทฤษฎีการค้าของสำนักคลาสิค

 1. ข้อใดเป็นนโยบายการค้าแบบกีดกันที่ประเทศต่าง ๆ นำมาใช้เพื่อทำให้มีความได้เปรียบทางการค้า
 • การตั้งกำแพงภาษีให้สูง ๆ ค. กำหนดโควต้าการนำเข้า
 • ให้การสนับสนุนการส่งออก ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ

 1. การเจรจาที่ยาวนานและครอบคลุมประเทศทั่วโลกทั้งสิ้น 117 ประเทศเป็นผลทำให้ประเทศต่างๆ ไม่มั่นใจในผลการเจรจา คือข้อใด
 • NAFTA ค. AFTA
 • GATT ง. APEC

ตอบ ข. GATT

 1. การเจรจาทำความตกลงการค้า GATT ได้เริ่มเจรจาครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ใด
 • พ.ศ. 2490 ค. พ.ศ. 2459
 • พ.ศ. 2491 ง. พ.ศ. 2495

ตอบ ข. พ.ศ. 2491

 1. การเจรจาในระดับภูมิภาคของประเทศต่างๆมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร
 • ปกป้องรักษาผลประโยชน์ทางการค้า
 • เพิ่มอำนาจการต่อรองในการเจรจา
 • สร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจแก่ประเทศสมาชิก
 • ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

 1. รูปแบบการค้าในยุคปัจจุบันที่กำลังได้รับความนิยมคืออะไร
 • การแลกเปลี่ยนสินค้า ค. การค้าอิเล็กทรอนิกส์
 • E-Commerce ง. ถูกทั้ง ข และ ค

ตอบ   ง. ถูกทั้ง ข และ ค

 1. ปัจจุบันGATT มีสมาชิก ทั้งสิ้นกี่ประเทศ
 • 135 ประเทศ ค. 120 ประเทศ
 • 150 ประเทศ ง. 147 ประเทศ

ตอบ   ค. 120 ประเทศ

 1. ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกอันดับที่เท่าใดใน GATT
 • อันดับที่ 115 ค. อันดับที่ 87
 • อันดับที่ 93 ง. อันดับที่ 80

ตอบ   ค. อันดับที่ 87

 1. ในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการค้าเสรี GATT มีบทบาทที่สำคัญอย่างไร
 • เป็นเวทีเพื่อการเจรจาระหว่างประเทศในการลดข้อกีดกันทางการค้า
 • เป็นเวทีให้ประเทศคู่กรณีระงับข้อพิพาททางการค้า
 • ถูกทั้ง ก และ ข
 • ไม่มีข้อถูก

ตอบ   ค. ถูกทั้ง ก และ ข

 1. การประชุมเจรจาการค้าภายใต้ GATT รอบสุดท้ายเรียกว่าอะไร
 • Tokyo ค. Kennedy
 • Uruguay ง. Geneva

ตอบ   ข. Uruguay

 1. WTO หรือองค์การการค้าโลก ยกฐานะมาจากอะไร
 • GATT ค. NAFTA
 • AFTA ง. APEC

ตอบ   ก. GATT

 1. ประเทศที่ก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจยุโรป หรือ EEC มีกี่ประเทศ
 • 10 ประเทศ ค. 4 ประเทศ
 • 8 ประเทศ ง. 6 ประเทศ

ตอบ ง. 6 ประเทศ

 1. EU คืออะไร
 • ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป ค. องค์การการค้าโลก
 • สหภาพศุลกากร ง. สหภาพยุโรป

ตอบ   ง. สหภาพยุโรป

 1. ในปัจจุบัน สหภาพยุโรป มีสมาชิกทั้งสิ้นกี่ประเทศ
 • 20 ประเทศ ค. 27 ประเทศ
 • 35 ประเทศ ง. 21   ประเทศ

ตอบ   ค. 27 ประเทศ

 1. AFTA คืออะไร
 • ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป ค. องค์การการค้าโลก
 • เขตการค้าเสรีอาเซียน ง. สหภาพยุโรป

ตอบ   ข. เขตการค้าเสรีอาเซียน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Scroll To Top