ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แจกแนวข้อสอบ / ข้อสอบเก่า นายสิบสัสดี วิชาคอมพิวเตอร์
ข้อสอบเก่า นายสิบสัสดี วิชาคอมพิวเตอร์

ข้อสอบเก่า นายสิบสัสดี วิชาคอมพิวเตอร์

 1. mi เป็นชื่อโดเมนย่อยแทนประเภทขององค์กรใด
  ก. สถาบันการศึกษา ข. หน่วยงานของรัฐ
  ค. ธุรกิจการค้า                                                     ง. หน่วยงานทางทหาร
  ตอบ   ง. หน่วยงานทางทหาร
 2. ข้อใดคือหน่วยย่อยที่สุดในการเก็บข้อมูลของ Windows
  ก. Sub Folder ข. File
  ค. Directory                                                        ง. Folder
  ตอบ ข. File
 3. เครื่องคอมพิวเตอร์อาการค้าง ไม่ทำงาน หรือระหว่างการทำงาน ไฟฟ้าดับ เมื่อสามารถเปิดเครื่องให้ทำงานได้แล้วควรดำเนินการอย่างไร เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
  ก.ควรเรียกดูปัญหาที่เกิดขึ้นโดยใช้โปรแกรม Scheduled Tasks
  ข.ควรตรวจและซ่อมแซมข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Check Disk
  ค.ใช้โปรแกรม Disk Cleanup จัดการปัญหาที่เกิดขึ้น
  ง.ไม่ควรทำอะไร ปล่อยไว้เพราะ Windows จะจัดการให้เอง
  ตอบ ง.ไม่ควรทำอะไร ปล่อยไว้เพราะ Windows จะจัดการให้เอง
 4. หากต้องการสร้างข้อความให้เป็นตัวหนาและเป็นตัวเอียงจะต้องกดเลือกปุ่มใดบ้างของแถบเครื่องมือในการจัดรูปแบบ
  ก. Bold + Italic ข. Italic + Center
  ค. Bold + Underline                                         ง. Italic + Underline
  ตอบ ก. Bold + Italic       
 5. ข้อความใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ปุ่มเครื่องมือในแถบเครื่องมือมาตรฐาน (Standard Toolbar)
  ก. สร้างเอกสารใหม่ ข. สีแบบอักษร
  ค. เลิกทำ / ทำซ้ำ                                                 ง. ย่อ / ขยาย
  ตอบ ข. สีแบบอักษร
 1. การใส่ข้อความในรูปทรง เช่น วงกลม กล่องข้อความ รูปร่างต่างๆ และลูกศร เป็นต้น สามารถทำได้โดยเลือกปุ่มที่เครื่องมือใด
  ก. รูปร่างอัตโนมัติ (AutoShape) ข. ออกแบบ (Design)
  ค. ตัวยึด (Placeholder)                                      ง. เติมลักษณะพิเศษ (Fill Effects)
  ตอบ ก. รูปร่างอัตโนมัติ (AutoShape)
 2. ข้อใดไม่ใช่ระบบปฏิบัติการ (Operating System)
  ก. DOS ข. Linux
  ค. Microsoft Windows XP                              ง. Microsoft Word
  ตอบ ง. Microsoft Word
 3. ข้อใดถูกต้องที่สุด
  ก.โปรโตคอล คือ วิธีการที่คอมพิวเตอร์ใช้ในการติดต่อสื่อสารในระบบเครือข่าย
  ข.Network Card ใช้สำหรับแสดงภาพบนจอคอมพิวเตอร์
  ค.Hub เป็นอุปกรณ์ที่จุดปลายทางในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์
  ง.IPX / SPX เป็นโปรโตคอลที่ใช้ในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ตอบ ก.โปรโตคอล คือ วิธีการที่คอมพิวเตอร์ใช้ในการติดต่อสื่อสารในระบบเครือข่าย

 1. Plug and Play เป็นคุณสมบัติที่ใช้สำหรับแก้ปัญหาใดในการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม
  ก.การไม่มีโปรแกรม device driver ข.การไม่ต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่ม
  ค.การต่ออุปกรณ์มากกว่าที่กำหนด                 ง.การไม่มีโปรแกรม device test
  ตอบ ก.การไม่มีโปรแกรม device driver
 2. การเริ่มต้นสร้างไฟล์งานบน MS Word ทำได้หลายวิธี ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่วิธีในการเริ่มต้นสร้างไฟล์งานใหม่
  ก.คลิกปุ่ม “สร้างเอกสารเปล่า” บนแถบเครื่องมือมาตรฐานในทาสก์เพน
  ข.คลิกปุ่ม “สร้างเอกสารเปล่า” บนไตเติลบาร์
  ค.คลิกเลือกคำสั่ง แฟ้ม > สร้างเอกสารเปล่า บนเมนูบาร์
  ง.คลิกปุ่ม “สร้างเอกสารเปล่า” บนทูลบาร์
  ตอบ ข.คลิกปุ่ม “สร้างเอกสารเปล่า” บนไตเติลบาร์
 1. มีหลายวิธีในการนำโปรแกรม MS Word มาสร้างหน้า “เว็บเพจ” (Web Page) และสามารถสร้างจุดเชื่อมต่อกันระหว่างหน้าเว็บเพจ ช่วยให้อ่านเอกสารต่างๆ บนหน้าจอได้เร็วขึ้น อยากทราบว่าจุดเชื่อมต่อนั้นเรียกว่าอะไร
  ก. การอ้างอิง (Reference) ข. ที่คั่นหนังสือ (Bookmark)
  ค. ทิศทางของข้อความ(Text Direction)       ง. ไฮเปอร์ลิงค์ (Hyperlink)
  ตอบ ง. ไฮเปอร์ลิงค์ (Hyperlink)
 2. แบบของสไลด์ที่ Power Point จัดเตรียมไว้ให้เลือกใช้ คือข้อใด
  ก.เอกสารประกอบคำบรรยาย (Handouts) ข.ตัวยึด(Placeholder)
  ค.เค้าโครงภาพนิ่ง(Slide Layout)                  ง.ภาพนิ่ง (Slide)
  ตอบ   ค.เค้าโครงภาพนิ่ง(Slide Layout)
 3. ข้อใดคือเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ทำหน้าที่ให้บริการข้อมูลแก่เครื่องคอมพิวเตอร์ภายในเครือข่าย
  ก. Database Server ข. Web Server
  ค. Mail Server                                                    ง. Print Server
  ตอบ ก. Database Server
 4. ข้อใดถือว่าเป็นรหัสผ่านที่ไม่ถูกต้องกับวิธีการตั้งรหัสผ่านที่ใช้ในการเข้าสู่ Windows
  ก. 75BC9*/ ข. SOMCHAI
  ค. SOM_K555                                                    ง. */*555
  ตอบ ค. SOM_K555        
 5. การใช้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(E-mail)เป็นที่นิยมแพร่หลายและใช้กันอยู่ทั่วไปในปัจจุบัน โปรแกรมใดในชุด MS Office ที่มีคุณสมบัติในการรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และจัดระบบข้อมูลส่วนตัว
  ก. Outlook                 ข. Power Point
  ค. Access                                                              ง. Word
  ตอบ ก. Outlook
 1. รูปภาพถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งในเอกสาร การนำรูปภาพมาใส่ในไฟล์เอกสารมีหลายวิธี ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่การนำรูปภาพมาใส่
  ก.การใส่ภาพด้วย Clip Organizer
  ข.แทรกภาพด้วยคำสั่ง Place
  ค.แทรกภาพด้วยการก๊อบปี้ / วาง (Edit > Copy / Paste
  ง.แทรกภาพด้วยคำสั่ง Insert Picture
  ตอบ ข.แทรกภาพด้วยคำสั่ง Place
 2. เครื่องมือที่ช่วยในการสร้างและจัดการสไลด์ในกรณีที่นอกเหนือจากการสร้างงานนำเสนอด้วยตนเอง ที่โปรแกรม Power Point จัดเตรียมไว้ให้คือข้อใด
  ก.ตัวช่วยกำหนดคุณลักษณะอัตโนมัติ (Auto Config Wizard)
  ข.ตัวช่วยสร้างรูปร่างอัตโนมัติ (AutoShape Wizard)
  ค.ตัวช่วยสร้างข้อความอัตโนมัติ (Auto Content Wizard)
  ง.ไม่มีข้อใดถูก
  ตอบ ค.ตัวช่วยสร้างข้อความอัตโนมัติ (Auto Content Wizard)
 3. ข้อใดคือภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการเขียนเว็บเพจบนอินเทอร์เน็ต
  ก. ภาษา C ข. ภาษา PASCAL
  ค. ภาษา HTML                                                  ง. ภาษา BASIC
  ตอบ ค. ภาษา HTML      
 4. เมื่อต้องการพิมพ์เอกสารในแบบที่มีสำเนาในการพิมพ์ครั้งเดียวกัน ควรใช้เครื่องพิมพ์ในข้อใด
  ก. แบบจุด (Dot-Matrix) ข. แบบน้ำหมึก (Inkjet)
  ค. แบบใช้แสง (Laser Printer)                       ง. แบบใช้ความร้อน (Thermal Printer)
  ตอบ ค. แบบใช้แสง (Laser Printer)
 5. ข้อใดคือการทำงานที่ผู้ใช้ทั่วไปใน Windows ไม่มีสิทธิ์ทำได้
  ก.สามารถเปลี่ยนหรือลบรหัสผ่านของตัวเองได้
  ข.เปลี่ยนภาพพักหน้าจอ
  ค.เพิ่มเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้คนอื่น
  ง.เปลี่ยนภาพบน Desktop
  ตอบ ค.เพิ่มเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้คนอื่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Scroll To Top