ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แจกแนวข้อสอบ / ข้อสอบความรู้เรื่องกฎหมายสหกรณ์
ข้อสอบความรู้เรื่องกฎหมายสหกรณ์

ข้อสอบความรู้เรื่องกฎหมายสหกรณ์

 1. กฎหมายรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์มีกี่มาตรา
 • 2   มาตรา
 • 3   มาตรา
 • 4  มาตรา
 • 5   มาตรา

ตอบ ค. 4   มาตรา

 1. พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542   ถือใช้ตั้งแต่เมื่อไร
 • 23   มีนาคม 2542
 • 24   มีนาคม 2542
 • 23   เมษายน 2542
 • 24   เมษายน 2542

ตอบ ง. 24   เมษายน 2542

 1. พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มีทั้งสิ้นกี่มาตรา
 • 136 มาตรา
 • 137 มาตรา
 • 138 มาตรา
 • 139 มาตรา

ตอบ ค. 138 มาตรา

 1. ประธานกรรมการในคณะกรรการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติคือใคร
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
 • ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ตอบ ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 1. ปัจจุบันนายทะเบียนสหกรณ์คือใคร
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ดูแลกรมส่งเสริมสหกรณ์
 • อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

ตอบ ง.อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

 1. การปฏิรูประบบราชการมีผลกระทบกับพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ในเรื่องใด
 • เปลี่ยนแปลงคำว่า “ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ”
 • เปลี่ยนแปลงคำว่า “ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ”
 • ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข.
 • ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ตอบ ค. ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข.

 1. การตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ใด
 • นายทะเบียนสหกรณ์
 • รองนายทะเบียนสหกรณ์
 • ผู้ตรวจการสหกรณ์
 • ผู้สอบบัญชี

ตอบ ค. ผู้ตรวจการสหกรณ์

 1. กพส. เป็นชื่อย่อของอะไรในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
 • คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
 • กองทุนพัฒนาสหกรณ์
 • กองทุนพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ
 • คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสหกรณ์

ตอบ ข. กองทุนพัฒนาสหกรณ์

 1. จำนวนของคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 เป็นอย่างไร
 • มีจำนวนไม่น้อยกว่า 15 คน
 • มีจำนวนไม่น้อยกว่า 10 คน
 • มีจำนวนไม่เกิน 15 คน
 • มีจำนวนไม่เกิน 10 คน

ตอบ ข. มีจำนวนไม่น้อยกว่า 10 คน

 1. การประชุมเพื่อจัดตั้งสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มีการประชุมที่สำคัญรวม กี่ครั้ง
 • 1 ครั้ง
 • 2 ครั้ง
 • 3 ครั้ง
 • ไม่จำกัดครั้ง

ตอบ ข. 2 ครั้ง

 1. ผู้ที่ทำหน้าที่ผู้วินิจฉัยตีความในข้อบังคับตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 คือผู้ใดบ้าง
 • นายทะเบียนสหกรณ์
 • อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
 • สหกรณ์จังหวัด
 • ถูกหมดทุกข้อ

ตอบ ก. นายทะเบียนสหกรณ์

 1. ระเบียบของสหกรณ์ที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์คือ
 • ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจำจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่น
 • ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
 • ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข.
 • ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ตอบ   ค. ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข.

 1. ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 สหกรณ์มีคณะกรรมการดำเนินการทั้งสิ้นกี่คน
 • 14 คน
 • 15 คน
 • เท่าใดก็ได้แต่ไม่เกิน 14 คน
 • เท่าใดก็ได้แต่ไม่เกิน 15 คน

ตอบ ง. เท่าใดก็ได้แต่ไม่เกิน 15 คน

 1. ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ผู้ตรวจสอบกิจการหมายถึง
 • ผู้ที่นายทะเบียนแต่งตั้ง
 • ผู้ที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์แต่งตั้ง
 • ผู้ที่ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก
 • ผู้ที่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์แต่งตั้ง

ตอบ ค. ผู้ที่ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก

 1. ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 สหกรณ์ต้องส่งสำเนารายงานประจำปีกับงบดุลภายใน 30 วัน ให้กับใครบ้าง
 • นายทะเบียนสหกรณ์
 • อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
 • อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ถูกหมดทุกข้อ

ตอบ ก. นายทะเบียนสหกรณ์

 1. การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 กำหนดให้จัดสรรเป็นทุนสำรองไว้อย่างไร
 • มี่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ
 • ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ
 • ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ
 • ไม่เกินร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหรือไม่เกิน 10,000 บาท

ตอบ ข. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ

 1. ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 นายทะเบียนสหกรณ์สั่งเลิกสหกรณ์ในกรณีใดบ้าง
 • สหกรณ์ไม่เริ่มดำเนินการภายใน 2 ปี นับแต่วันจดทะเบียน
 • สหกรณ์หยุดดำเนินการติดต่อกันเป็นเวลา 2 ปี นับแต่วันที่หยุดดำเนินกิจการ
 • สหกรณ์ไม่ส่งสำเนางบดุลและรายงานประจำปีต่อนายทะเบียนสหกรณ์เป็นเวลา 2 ปีติดต่อกัน
 • สหกรณ์ล้มละลาย

ตอบ ข. สหกรณ์หยุดดำเนินการติดต่อกันเป็นเวลา 2 ปี นับแต่วันที่หยุดดำเนินกิจการ

 1. กรณีที่สหกรณ์ถูกสั่งเลิกโดยนายทะเบียนสหกรณ์ สหกรณ์มีสิทธิในการอุทธรณ์กับใครบ้าง
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
 • นายทะเบียนสหกรณ์
 • อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

ตอบ ข.คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

 1. การตั้งชุมนุมสหกรณ์จะต้องมีสหกรณ์ร่วมกันกี่สหกรณ์ จึงจะจัดตั้งเป็นชุมนุมสหกรณ์ได้
 • 3 สหกรณ์ขึ้นไป
 • 4 สหกรณ์ขึ้นไป
 • 5 สหกรณ์ขึ้นไป
 • 6 สหกรณ์ขึ้นไป

ตอบ ค. 5 สหกรณ์ขึ้นไป

 1. นายทะเบียนสหกรณ์จะต้องรักษาสมุดบัญชีและเอกสารของสหกรณ์ที่ได้ชำระบัญชีเสร็จแล้วอีกนานเท่าใด
 • 2 ปี นับจากวันที่เลิกสหกรณ์
 • 3 ปี นับจากวันที่เลิกสหกรณ์
 • 2 ปีนับแต่วันที่ถอนชื่อออกจากทะเบียน
 • 3 ปีนับแต่วันที่ถอนชื่อออกจากทะเบียน

ตอบ ค. 2 ปีนับแต่วันที่ถอนชื่อออกจากทะเบียน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Scroll To Top