ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / 2015 / กรกฎาคม

Monthly Archives: กรกฎาคม 2015

รวมภาพสาวในเครื่องแบบของไทย

รวมภาพสาวในเครื่องแบบของไทย

  วันนี้ขอนำเสนอสาวๆในเครื่องแบบทุกสาขาอาชีพในประเทศไทยว่ามีความโดดเด่นเป็นสง่าดูแล้วสวยขนาดไหนเมื่อสาวๆได้ใส่ชุดพวกนี้ …  1.สาววิทยาลัยป้องราชอาณาจักร   2.สาวสาธารณสุข   3.คุณครู   4.สาวปลัด   5.สาวสิบโท   6.สาวยศ.ทบ   7.ผู้ใหญ่บ้าน   8.คุณหมอ   9.สาวทหา ...

Read More »

ข้อสอบ ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

ข้อสอบ ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ มีชื่อย่อว่าอะไร GMFS ค. GFMIS GMFIS ง. MSIFG ตอบ   ค. GFMIS “ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์” หรือ ระบบ GFMIS (Government Fiscal Management System ทุกส่วนราชการทั่วประเทศได้เริ่มนำระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส ...

Read More »

แนวข้อสอบ ยางพารา

แนวข้อสอบ ยางพารา

ต้นยางพาราต้นแรกของประเทศไทยปลูกที่อำเภอใด ก.อำเภอควนกาหลง                                           ข.อำเภอกระทู้ ค.อำเภอทุ่งสง                                                      ง.อำเภอกันตัง ตอบ   ง.อำเภอกันตัง ใครคือเจ้าของสวนยางคนแรกของประเทศไทย ก.พระสถล สถานพิทักษ์                            ...

Read More »

แนวข้อสอบ ยศ.ทบ.(ศาสนาและศีลธรรม)

แนวข้อสอบ ยศ.ทบ.(ศาสนาและศีลธรรม)

1.การทอดกฐิน สิ่งที่ขาดไม่ได้เพราะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด คือ ตอบ ผ้าไตรจีวร เป็นมูลเหตุเกิดประเพณี 2.การรณรงค์วัฒนธรรมไทยให้คนไทยได้มีสำนึกถึงความเป็นไทยเกี่ยวข้องกับเรื่องใดเป็นสำคัญ ตอบ สถาบันทางสังคม เพราะ เป็นแบบแผนในการกระทำ การคิด หรือความประพฤติของมนุษย์ในสังคมหนึ่ง ๆ ที่ยึดถือร่วมกัน 3.มารดา ...

Read More »

ข้อสอบมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ

ข้อสอบมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ

หน่วยงานใดเป็นผู้ปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการของส่วนราชการ กระทรวงการคลัง ข. กรมบัญชีกลาง ค.   กระทรวงพาณิชย์                                                        ง. กรมการค้า ตอบ ข. กรมบัญชีกลาง มาตรฐานการตรวจสอบภายในฉบับใหม่ประกอบไปด้วยข้อปฏิบัติห ...

Read More »

ข้อสอบ มลพิษอากาศ

ข้อสอบ  มลพิษอากาศ

มลภาวะหมายถึง ภาวะสภาพของสิ่งมีชีวิต                                   ค. ภาวะทางเสียง ภาวะสภาพแวดล้อม ง. ภาวะที่เกิดกับมนุษย์ ตอบ ข. ภาวะสภาพแวดล้อม การเผาขยะทำให้เกิดมลพิษประเภทใด มลภาวะทางอากาศ                                            ค. มลภาวะทางเดินหายใจ มลภาวะต่อดิน                           ...

Read More »

ข้อสอบภาษาไทย

ข้อสอบภาษาไทย

เจ้าหน้าที่ศาลนัด…………………..ปากคำของโจทก์และจำเลยเกี่ยวกับคดีทุจริต ก. สอบสวน                         ข. สืบสวน                            ค. ไต่สวน                             ง. ตรวจสอบ คำตอบ ค. ไต่สวน หมายถึง สอบสวน แม่ค้าตั้งของขาย…………..การจราจร ก. ขัดขวาง                            ข. กีดขวาง     ...

Read More »

แนวข้อสอบ การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ

แนวข้อสอบ การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ

วันนี้อากาศเย็นจัด เพราะลมพัดแรง แต่อากาศไม่เย็น ฉะนั้น ก. อากาศอบอุ่น                                                   ข. อากาศร้อน ค. ลมพัดไม่แรง                                                  ง. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้ ตอบข้อ ค. ลมพัดไม่แรง จากสมมุติฐานที่ว่า 1. วันนี้อากาศเย็นจัด เพราะลมพัดแรง เม ...

Read More »

แนวข้อสอบ แพทย์แผนไทย

แนวข้อสอบ แพทย์แผนไทย

สาเหตุที่ทำให้หัวใจเต้นเร็วมากกว่าปกติเนื่องมาจากอะไร ก. ไข้ธรรมดา                                                                       ข. ไข้อย่างแรง ค. ไข้น้ำดีซ่าน                                                                     ง. โรหิตปกติโทษ ตอบ ก. ไข้ธรรมดา หลักใหญ่ในการตรวจไข้มีหลักอย่าง ...

Read More »

ข้อสอบประมวลรัษฎากร

ข้อสอบประมวลรัษฎากร

แดง ไปเสียภาษีอากร ณ ที่ว่าการอำเภอ การเสียภาษีอากรของแดงดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อใด เมื่อจ่ายเงินภาษีอากรให้กับเจ้าหน้าที่ เมื่อได้รับใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้วแต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ลงลายมือชื่อ เมื่อได้รับใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยพร้อมกับเจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อรับเงินแล้ว เมื่อแดงลงลายมือชื่อในใบเส ...

Read More »
Scroll To Top