Home / 2015 / กรกฎาคม

Monthly Archives: กรกฎาคม 2015

รวมภาพสาวในเครื่องแบบของไทย

รวมภาพสาวในเครื่องแบบของไทย

  วันนี้ขอนำเสนอสาวๆในเครื่องแบบทุกสาขาอาชีพในประเทศไทยว่ามีความโดดเด่นเป็นสง่าดูแล้วสวยขนาดไหนเมื่อสาวๆได้ใส่ชุดพวกนี้ …  1.สาววิทยาลัยป้องราชอาณาจักร   2.สาวสาธารณสุข   3.คุณครู   4.สาวปลัด   5.สาวสิบโท   6.สาวยศ.ทบ   7.ผู้ใหญ่บ้าน   8.คุณหมอ   9.สาวทหา ...

Read More »

How To Write A College Custom Essay Funny

Here you are at the Paradise of Flawlessness, chicessays.com Have you been given program writing scholastic newspapers? Want to accept the stress and fatigue through your duties?, the animal the paradise of brilliance, chicessays.com. The chicessays.com trustworthy essay writing service accommodates ...

Read More »

ข้อสอบ ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

ข้อสอบ ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ มีชื่อย่อว่าอะไร GMFS ค. GFMIS GMFIS ง. MSIFG ตอบ   ค. GFMIS “ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์” หรือ ระบบ GFMIS (Government Fiscal Management System ทุกส่วนราชการทั่วประเทศได้เริ่มนำระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส ...

Read More »

แนวข้อสอบ ยางพารา

แนวข้อสอบ ยางพารา

ต้นยางพาราต้นแรกของประเทศไทยปลูกที่อำเภอใด ก.อำเภอควนกาหลง                                           ข.อำเภอกระทู้ ค.อำเภอทุ่งสง                                                      ง.อำเภอกันตัง ตอบ   ง.อำเภอกันตัง ใครคือเจ้าของสวนยางคนแรกของประเทศไทย ก.พระสถล สถานพิทักษ์                            ...

Read More »

แนวข้อสอบ ยศ.ทบ.(ศาสนาและศีลธรรม)

แนวข้อสอบ ยศ.ทบ.(ศาสนาและศีลธรรม)

1.การทอดกฐิน สิ่งที่ขาดไม่ได้เพราะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด คือ ตอบ ผ้าไตรจีวร เป็นมูลเหตุเกิดประเพณี 2.การรณรงค์วัฒนธรรมไทยให้คนไทยได้มีสำนึกถึงความเป็นไทยเกี่ยวข้องกับเรื่องใดเป็นสำคัญ ตอบ สถาบันทางสังคม เพราะ เป็นแบบแผนในการกระทำ การคิด หรือความประพฤติของมนุษย์ในสังคมหนึ่ง ๆ ที่ยึดถือร่วมกัน 3.มารดา ...

Read More »

ข้อสอบมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ

ข้อสอบมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ

หน่วยงานใดเป็นผู้ปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการของส่วนราชการ กระทรวงการคลัง ข. กรมบัญชีกลาง ค.   กระทรวงพาณิชย์                                                        ง. กรมการค้า ตอบ ข. กรมบัญชีกลาง มาตรฐานการตรวจสอบภายในฉบับใหม่ประกอบไปด้วยข้อปฏิบัติห ...

Read More »

ข้อสอบ มลพิษอากาศ

ข้อสอบ  มลพิษอากาศ

มลภาวะหมายถึง ภาวะสภาพของสิ่งมีชีวิต                                   ค. ภาวะทางเสียง ภาวะสภาพแวดล้อม ง. ภาวะที่เกิดกับมนุษย์ ตอบ ข. ภาวะสภาพแวดล้อม การเผาขยะทำให้เกิดมลพิษประเภทใด มลภาวะทางอากาศ                                            ค. มลภาวะทางเดินหายใจ มลภาวะต่อดิน                           ...

Read More »

ข้อสอบภาษาไทย

ข้อสอบภาษาไทย

เจ้าหน้าที่ศาลนัด…………………..ปากคำของโจทก์และจำเลยเกี่ยวกับคดีทุจริต ก. สอบสวน                         ข. สืบสวน                            ค. ไต่สวน                             ง. ตรวจสอบ คำตอบ ค. ไต่สวน หมายถึง สอบสวน แม่ค้าตั้งของขาย…………..การจราจร ก. ขัดขวาง                            ข. กีดขวาง     ...

Read More »

แนวข้อสอบ การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ

แนวข้อสอบ การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ

วันนี้อากาศเย็นจัด เพราะลมพัดแรง แต่อากาศไม่เย็น ฉะนั้น ก. อากาศอบอุ่น                                                   ข. อากาศร้อน ค. ลมพัดไม่แรง                                                  ง. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้ ตอบข้อ ค. ลมพัดไม่แรง จากสมมุติฐานที่ว่า 1. วันนี้อากาศเย็นจัด เพราะลมพัดแรง เม ...

Read More »

แนวข้อสอบ แพทย์แผนไทย

แนวข้อสอบ แพทย์แผนไทย

สาเหตุที่ทำให้หัวใจเต้นเร็วมากกว่าปกติเนื่องมาจากอะไร ก. ไข้ธรรมดา                                                                       ข. ไข้อย่างแรง ค. ไข้น้ำดีซ่าน                                                                     ง. โรหิตปกติโทษ ตอบ ก. ไข้ธรรมดา หลักใหญ่ในการตรวจไข้มีหลักอย่าง ...

Read More »
Scroll To Top